ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စရန္ CPI ႀကိဳးစား

Friday, June 1, 2012


ဆုိင္းင့ံထားတ့ဲ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္စႏုိင္ဖုိ႔ CPI က ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ႔
ျမစ္ဆုံအေရး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြက ဆုိလုိက္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ သူတုိ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔
ဇြန္လ၊ ၁၊ ၂၀၁၂

တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ ဇြဲနပဲၾကီးစြာျဖင့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုင္းျပင္းေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာေရကာတာအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရကာတာ အဓိကေဆာက္လုပ္သူ(CPI)မွ စီမံကိန္းအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေရကာတာကၽြမ္းက်င္မႈအဖြဲ႔ကို တိုက္ရုိက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ (ICOLD) မွ ေမလ ၃၀ရက္ေန႕က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(ICOLD) အေနျဖင့္ ဤျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းသည္ လံုး၀ လံုၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိသည့္အျပင္ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေၾကာင္းကို တရုတ္သင္းဌာနတခုမွ အေစာပိုင္းတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရကာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးမွ "ျပည္သူလူထုဆႏၵ" ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစား ေရကာတာစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕(ICOLD) ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ဤျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္သံုသပ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း ျမစ္ဆံုေရကာတာကို အဓိကေဆာက္လုပ္သူျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လွ်က္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ဆိုင္းငံထားေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI)က စီမံကိန္းအတြက္စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မူလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လွ်က္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ စီမံကိန္းဧရိယာမွ စက္ယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူ ရုတ္သိမ္းျခင္းမရွိေသးေခ်။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္မျပဳေသးသည့္အျပင္ ထိုရြာသူရြာသားမ်ားမွာလည္း ဤစီမံကိန္းအေျခအေနမွာ မေသခ်ာမေရရာသည့္အတြက္ သံသယစိတ္မ်ား ႀကီးထြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

“တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI)က ေရကာတာစီမံကိန္းဆိုင္းငံ့ထားသည့္ အေပၚမွာ မထီမဲ့ျမင္လုပ္တာပဲ” ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဆိုင္းမိုင္က ေျပာသည္။ “သူတို႔က ေရကာတာစီမံကိန္းဧရိယာကေန ဆုတ္ခြာဖို႔ ျငင္းေနသည္၊ အခုလည္း သူတုိ႔က ဒီဆိုင္းငံ့ထားမႈကို ေစာဒကတက္ၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရကာတာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚလာေနၿပီ”

တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ တရုတ္ျပည္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ယင္းျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာေပါင္း ၇ ခုကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းေကာမရွင္အဖြဲ႕ (ICOLD) အဖြဲ႔က အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၅ ႏိုင္ငံျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းေကာမရွင္အဖြဲ႕ (ICOLD) အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးစားေရကာတာစီမံကိန္းေကာမရွင္အဖြဲ႕ (ICOLD) ဥကၠဌမွာ ေဒါက္တာ ဂ်င္ရွင္း ( Dr. Jinsheng JIA) ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အႀကီးစာေရကာတာစီမံကိန္း ေကာမရွင္ (CHINCOLD) ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တဦးျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အတား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အႀကီးစာေရကာတာစီမံကိန္း ေကာမရွင္ (CHINCOLD)၏ အဖြဲ႔၀င္လည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ (CPI)ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ မစၥတာယုန္တိန္( Mr. Young Tian) မွာလည္း (CHINCOLD) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး အျခား (CPI) ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မစၥတာခြန္၀မ္၊ မစၥတာဒုန္လိုင္ ဂ်င္( Mr. Qi Wang and Mr.Donglai Jin) မွာလည္း CHINCOLD ဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ဆိုင္းမိုင္ (+၆၆ ၈၂၃၉၁၃၃၂၅)
အီးေမလ္ ။ ။ kdngchn@gmail.com / www.kdng.org

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved