သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၈/ ၂၀၁၂

Tuesday, November 27, 2012

သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္း႔့ု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးအသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၈ ကုိ ယမန္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုကို ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သမၼတရံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕ 

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္(၈/၂ဝ၁၂) 

၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၃ ရက္ 

နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး အသစ္ၿပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႕ သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႕ၿခင္း 


၁။ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒နွင့္ ခံုရံုး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ၿပဳပါရန္ ၃၁-၈-၂ဝ၁၂ ရက္စဲြပါ တင္ၿပစာမ်ားၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ၿပရာ ၆-၉-၂ဝ၁၂ ရက္တြင္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳပါသည္။ 

အဆိုပါ ကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႕ ၆-၉-၂ဝ၁၂ ရက္တြင္ ဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အကိုးအကား ၿပဳ၍ အေၿခအေန အၿပည့္အစံု ေဖာ္ၿပလ်က္ သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ႕သည္။ 

သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္ - 

''၁။ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ႏွွင့္ ခံုရံုး အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားသည္ ၎တို႕၏ သေဘာဆနၵ အေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ၿပဳပါရန္ ၃၁-၈-၂ဝ၁၂ ရက္ပါ တင္ၿပစာမ်ားၿဖင့္ မိမိထံ တင္ၿပလာပါသည္။ 

တင္ၿပခ်က္ မ်ားအရ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၁ နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၆-၉-၂ဝ၁၂ ရက္ တြင္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ ၿပဳပါသည္။ 

၂။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၃ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၊ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃ဝ တို႕ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါရန္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။'' 

၂။ ထို႕ၿပင္ လစ္လပ္လ်က္ ရိွေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုးအား ၿပန္လည္ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေပးအပ္ ထားေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ကို ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႕ ၂၆-၁ဝ-၂ဝ၁၂ ရက္တြင္ ထပ္မံ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။ 

အဆိုပါ သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံု အား ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပသည္- ''၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၁ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္၊ (၂/၂ဝ၁၁) နွင့္ အမိန္႔အမွတ္ (၁၁/၂ဝ၁၁) တို႕ၿဖင့္ ခန္႕အပ္ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ေပး ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၈) ဦးတို႕သည္ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ ၿပဳပါရန္ ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထား တင္ၿပလာခ်က္မ်ားအရ (၆-၉-၂ဝ၁၂)ရက္တြင္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ ၿပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ လစ္လပ္လ်က္ရိွေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒နွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ခန္႔ အပ္နိုင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၂ နွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၃၊ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ နွင့္ ပုဒ္မ ၅ တို႕ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ ပါရန္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။'' 

၃။ သဝဏ္လႊာ နွစ္ေစာင္တြင္ အကိုးအကား ၿပဳထားေသာ ရည္ညႊန္း ဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အမ်ား ၿပည္သူ သိရွိရန္ အတြက္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပလိုက္သည္- 

(က) ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ 
(၁)  ပုဒ္မ ၃၃၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးသည္ ရာထူး သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ အေႀကာင္း တစ္ခုခုေႀကာင့္ မိမိသေဘာ ဆနၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ လိုလွ်င္ ထိုသို႕ ႏႈတ္ထြက္လိုေႀကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာၿဖင့္ တင္ၿပၿပီး ရာထူး မွ ႏႈတ္ထြက္နိုင္သည္။ 

(၂)  ပုဒ္မ ၃၃၂။ အေႀကာင္းတစ္ခုခုေႀကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး အဖဲြ႕ဝင္ ရာထူးေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး အဖြဲ႕ဝင္ အသစ္အား ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးနိုင္သည္။ 

(၃)  ပုဒ္မ ၃၃၃။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တို႕သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက ၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲက ၿဖစ္ေစ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသူမ်ား အနက္မွ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ရမည္- 

(က)  အသက္ ၅ဝ နွစ္ၿပည့္ၿပီးသူ၊ 
(ခ)   အသက္ ကန္႕သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂ဝ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ၿပည့္စံုသူ၊ 
(ဂ)  ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၿဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေၿမႇာက္ခံ ပိုင္ခြင့္ မရိွေစေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္း ၿငိစြန္းၿခင္းမရိွသူ၊ 

(ဃ) 

        (၁) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးအၿဖစ္ အနည္းဆံုး ငါးနွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ 
         (၂) တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အဆင့္ထက္ မနိမ့္ေသာ တရားေရး အရာရိွ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒ အရာရိွ ရာထူးတြင္ အနည္းဆံုး ဆယ္နွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ 
        (၃) တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနအၿဖစ္ အနည္းဆံုး ၂ဝ နွစ္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ 
        (၄) ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရိွေသာ ဥပေဒ ပညာရွင္အၿဖစ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယူဆသူ။ 

       (င) နိုင္ငံေရး ပါတီဝင္ မဟုတ္သူ၊ 

      (စ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူ၊ 

     (ဆ) နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး အၿမင္ရိွသူ၊ 

     (ဇ) နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရိွသူ၊ 


(ခ) နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ 

(၁) ပုဒ္မ ၄။ 

(က) နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႕သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထဲမွၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ ၿဖစ္ေစ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသူမ်ားအနက္မွ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးစီ ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္- 

(၁) အသက္ ၅ဝ နွစ္ ၿပည္ၿပီးသူ၊ 

(၂) အသက္ ကန္႕သတ္ခ်က္မွအပ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ဝ တြင္ ေဖာၿ္ပ ထားသည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ၿပည့္စံုသူ၊ 

(၃) ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၿဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေၿမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေစေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္း ၿငိစြန္းၿခင္း မရိွသူ၊ 

(၄) (ကက) တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္ တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး အၿဖစ္ အနည္းဆံုး ငါးနွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ 
(ခခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အဆင့္ထက္ မနိမ့္ေသာ တရားေရး အရာရိွ သို႕မဟုတ္ ဥပေဒ အရာရွိ ရာထူးတြင္ အနည္းဆံုး ဆယ္နွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ 
(ဂဂ) တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန အၿဖစ္ အနည္းဆံုး ၂ဝ နွစ္ အမႈလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ 

(၅) နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရး အၿမင္ရိွသူ၊ 

(၆) နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာ ရိွသူ။ 

(ခ) နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ေသာသူမ်ားတြင္ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း ထင္ေပၚ ေက်ာ္ႀကား သည့္ ဂုဏ္သတင္း ရွိေသာ ဥပေဒ ပညာရွင္အၿဖစ္ ယူဆသူကို ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ 

(ဂ) ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရး ပါတီဝင္ မဟုတ္သူ၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)အရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူ ၿဖစ္ရမည္ဟု ၿပ႒ာန္းထားသည္နွင့္ အညီ အဖဲြ႕ဝင္ အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿခင္း ခံရသူသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ဝ အရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္ တစ္ဦးၿဖစ္လွ်င္ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မၿပဳရန္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ ဦး ၿဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္မွ နုတ္ထြက္ၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

ထို႕ၿပင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းၿဖစ္လွ်င္ ဝန္ထမ္းအၿဖစ္မွ အၿငိမ္းစား ယူၿပီး ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ 

(၂) ပုဒ္မ ၅။ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တို႕သည္ ပုဒ္မ ၄ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ နွင့္အညီ မိမိတို႕ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႕ရမည္။ 

(၃) ပုဒ္မ ၂၈။ (က) ဥကၠ႒သည္ ရာထူးသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ အေႀကာင္းတစ္ခုခုေႀကာင့္ မိမိသေဘာဆနၵ အေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ ထိုသို႕ ႏႈတ္ထြက္လိုေႀကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာၿဖင့္ တင္ၿပၿပီး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္နိုင္သည္။ 

(ခ) အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးသည္ ပုဒ္မခဲြ (က) ပါအတိုင္း ရာထူးမွ နုတ္ထြက္လိုလွ်င္ ထိုသို႔ ႏႈတ္ထြက္ လိုေႀကာင္း ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာၿဖင့္ တင္ၿပၿပီး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္နိုင္သည္။ 

(၄) ပုဒ္မ ၃ဝ။ အေႀကာင္းတစ္ခုခုေႀကာင့္ ဥကၠ႒ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ ရာထူး ေနရာလစ္လပ္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕ဝင္ အသစ္ကို ပုဒ္မ ၄ ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ၿပည့္စံု သူအား ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒနွင့္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္၍ ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးနိုင္သည္။ 


၄။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး အသစ္ ၿပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ အပ္နွင္းၿခင္း ခံထားရေႀကာင္း သိရိွရသည္- 

(က) ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ (၁) ပုဒ္မ ၃၂၁။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး စုစုေပါင္း ကိုးဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္း တို႕အနက္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ အၿဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး၏ အမည္ကို လည္းေကာင္း ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။ 

(၂) ပုဒ္မ ၃၂၇။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးသည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအၿဖစ္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးရမည္။ 

(၃) ပုဒ္မ ၃၂၈။ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုး အဖဲြ႕ဝင္၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ မၿပည့္ စံုေႀကာင္း အထင္အရွား မၿပနိုင္ပါက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက စုစည္း အမည္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးအဖဲြ႕ဝင္အၿဖစ္ ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးရန္ ၿငင္းပယ္ခြင့္ မရိွေစရ။ 

(ခ) နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ 

(၁) ပုဒ္မ ၆။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပုဒ္မ ၄ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္နွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖဲြ႕ဝင္စုစုေပါင္း ကိုးဦး၏ အမည္စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ ယင္း တို႕အနက္ ဥကၠ႒အၿဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ရန္ အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦး၏ အမည္ကို လည္းေကာင္း ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။ 

(၂) ပုဒ္မ ၁ဝ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရိွၿပီးသည့္ ဥကၠ႒နွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ခံုရံုး ဥကၠ႒နွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအၿဖစ္ ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးရမည္။ 


၅။ ဥပေဒနွင့္အညီ ၎တို႔၏ သေဘာဆနၵအေလ်ာက္ ၆-၉-၂ဝ၁၂ ရက္တြင္ ခံုရံုး ဥကၠ႒ နွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ေသာေႀကာင့္ အဆိုပါ ခံုရံုးအေနၿဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈ ရပ္ဆိုင္း လ်က္ရိွသည္။ 

ထိုသို႕ ရိွသင့္ရိွအပ္ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ နိုင္ငံေတာ္၏ အၿမင့္ဆံုး တရားရံုး ၿဖစ္သည့္ ''နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး'' ကို ဥပေဒနွင့္အညီ အၿမန္ၿပန္လည္ ဖဲြ႕စည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေႀကာင္း သိရိွရသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved