အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာ

Monday, September 15, 2014

ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ဟာ အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ပါ။ ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သ၀တ္လႊာေပးပို႔ထားပါတယ္။ အဲဒီသ၀ဏ္လႊာကို ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတုိင္း ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ ပါတယ္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတ အဂၢမဟာသေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္ထံမွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား သဝဏ္လႊာ 

 တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ာ- 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ အခါသမယ တြင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလုံး ဒီမုိကေရစီစဥ္ ဆက္မျပတ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီအေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေဖာင္ေဆာင္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ အသီးအပြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အဝရရွိ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာမထမ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သ လုိက္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ရည္သန္၍ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ကုိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ သည့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ စတုတၳအႀကိမ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ကုိ က်င္းပျခင္းျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈျ
ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခြင့္ ရရွိႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီတုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ ခုိင္မာလာ ေစေရး တုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိမႈကုိ ခုိင္မာလာေစရန္ သက္ဆုိင္သူ အားလုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္မႈကုိလည္း ေဖာ္ျပ ရာေရာက္
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ၎၏လူမႈဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တန္း တူ ေျပာဆုိ ခြင့္ရရွိႏုိင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရွးယခင္မွစ၍ လက္ခံထားေသာ ဒီမုိကေရစီ၏ အေရးႀကီးေသာ သေဘာစရုိက္လကၡဏာမွာ ညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီကုိက်င့္သုံး ေသာႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးအာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ စည္းစနစ္ရွိစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမုိကေရစီႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္သည္မွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈမ်ားစြာရွိေစ ရန္ 
ေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္ သည့္ ျပည္သူတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ တုိ႔ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီဆီသို႔ ခုိင္မာေသာဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ တာ ကာလအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခိုင္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wavd) ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျပဳျင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူ မ်ား အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလ်ွာ့မႈမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ား အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေရးတို႔ိကုိ ခုိင္မာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး အက်ိဳး ခံစားရျခင္းကို အဓိက ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေစတနာမွန္ သက္သက္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပရန္ ရည္သန္ကာ ယခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုရာ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ "ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လူငယ္မ်ား ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပး" "Engaging Youth on Democracy" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ 

ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

လူငယ္မ်ား သည္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီိမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား အတြက္ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ လူငယ္ဦးေရ (၁၆) သန္းရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အဆိုပါလူငယ္မ်ား အေပၚတြင္မ်ားစြာ တည္မွီေနပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္
ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္
ေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကို စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အျပင္တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီအေလ့ အက်င့္ျဖစ္ေသာ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္း၊ တာဝန္သိမႈ၊ ကိုယ္တုိင္ တာဝန္ယူမႈမ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အက်ိဳးကို ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္းတို႔ ကိုလည္း လူငယ္ထုအတြင္း ထြန္းကားလာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား - 

ယေန႔က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခါသမယတြင္ ျမန္မာ့လူငယ္ထုမ်ား အပါအ ဝင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္တည္ေတာင္ေနခ်ိန္တြင္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ား အေျခခံ၍ ပြြင့္လင္းစြာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၾကရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး တို႔ကို္လည္း တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါရန္ အားေပးတိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။  

3 comments :

  1. Unknown said... :

    ေတာ္ပါေတာ့ဗ်ာ

  1. Unknown said... :

    ေတာ္စမ္း ေ

  1. Anonymous said... :

    ေျပာရဲလုိက္တာ...ရွက္စရာႀကီး

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved