ေခ်ာတုိင္ ဆက္တက္ဦးမည့္ The Voice

Wednesday, November 17, 2010

စာဖတ္သူမ်ားသို႕
The Voice Weekly သည္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး ဥပေဒျပဳအာဏာ အတြင္းသုိ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ အေလ်ာက္ ထုိသုိ႔ ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစဲြသာ အေျခအေနသစ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္တစုိက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပး ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ တျဖည္းျဖည္းပုံေပၚလာေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းေရးသားခ်က္မ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ ေၾကာင့္ The Voice Weekly အေနျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သူအျဖစ္ ေတာင္းပန္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံစားရပါသည္။
The Voice Weekly အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္း ေရးသားခဲ့မႈမ်ား မွားယြင္း သြားသည့္တုိင္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္းကုိမူ ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားလုိပါသည္။
The Voice Weekly တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သုံးသပ္ခ်က္အားလုံးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္ Stakeholder တစ္ဖက္ဖက္ကုိမွ် နိမ့္ပါးေစလုိေသာ ဆႏၵမရွိဘဲ ႏွစ္ဖက္ Win –Win အလုိ႔ငွာသာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကုိလည္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ The Voice Weekly ၏ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္းကုိမူ စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ ႐ုိးသားစြာ ၀န္ခံလုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ ၏ ေစတနာအမွားသာလွ်င္ျဖစ္၍ စာဖတ္သူမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွား ေပးရာ ေရာက္ခဲ့လွ်င္လည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္မႈကုိ လက္ခံ၍ စာဖတ္သူမ်ားက ခြင့္လႊတ္ ေပးၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
The Voice Weekly အေနျဖင့္မူ မိမိတုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ မေလွ်ာ့ေသာ ဇဲြလု႔ံလျဖင့္ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပါမည့္ အေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ တစ္ပါတည္း အသိေပး လုိက္ပါသည္။
အယ္ဒီတာ (၉-၁၁-၂၀၁၀)

5 comments :

 1. "We sincerely apologize for our sincere mistake and will sincerely continue to do it because we did it sincerely and still sincerely believe that it is the right thing to do even though we were sincerely wrong about it." - The Noise Weekly

 1. "We apologize for our honest mistakes and we would like to repeat them again and again." - Third mistake forces

 1. Anonymous said... :

  လူသားအားလံုးမွားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရည္ရြယ္တဲ့အမွားမ်ဳိး မလုပ္ဖို့ေတာ့လိုတယ္။

 1. Anonymous said... :

  သုိ႔.... စာဖတ္သူ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား။

  မၾကာမီက မိမိတုိ႔ “သေဘာက္”ဂ်ာနယ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခန္႔မွန္းေဟာကိန္းထုတ္မႈမ်ားသည္ ယခုအခါ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ စာဖတ္သူ ျပည္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာေအာက္ခ်၍ ႐ုိက်ဳိးစြာ ေတာင္းပန္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ခန္႔မွန္း ေရးသားခဲ့မႈမ်ား မွားယြင္း သြားသည့္တုိင္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္းကုိမူ က်ိန္ဆုိ၍ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဘုရားစူး၊ မုိးႀကဳိးပြတ္၊ ကာလနာတုိက္၊ ခ်ီးကားတုိက္။

  မိမိတုိ႔၏ ေဟာကိန္းထုတ္မႈမ်ားသည္ ၁၀၂.၀၉ ရာႏႈန္းျပည့္ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္ Stakeholder တစ္ဖက္ဖက္ကုိမွ် နိမ့္ပါးေစလုိေသာ ဆႏၵမရွိဘဲ ဘက္ေပါင္းစုံ Win-Win-Win-Win..............Win-Win အလုိ႔ငွာသာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ပါသည္။

  မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔၏ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္းကုိမူ စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ ႐ုိးသားစြာ ၀န္ခံလုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ ၏ ေစတနာအမွားသာလွ်င္ျဖစ္၍ စာဖတ္သူမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွား ေပးရာ ေရာက္ခဲ့လွ်င္လည္း မိမိတုိ႔၏ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္မႈကုိ လက္ခံ၍ စာဖတ္သူမ်ားက ခြင့္လႊတ္ ေပးၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သနားခြင့္လႊတ္ၿပီးသကာလ မိမိတုိ႔ “သေဘာက္”ဂ်ာနယ္ကုိ ဝယ္ဖတ္ၿမဲ ဝယ္ဖတ္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆက္လက္ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

  မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္မူ မိမိတုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ မေလွ်ာ့ေသာ ဇဲြလု႔ံလျဖင့္ ႐ုိးသားေသာအမွားမ်ားကုိ ထပ္ကာ ထပ္ကာ အဖန္တလဲလဲ က်ဴးလြန္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေအာက္ပါ သီခ်င္းေလးအတုိင္း စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔ တပါတည္း အသိေပး လုိက္ပါသည္။

  “အရင္လုိ ဘဝအစမွာ.... ျပန္ၿပီးေနခြင့္ရေတာင္....
  အျပန္တရာ မုိက္ဦးမွာ၊ အဖန္တရာ မွားဦးမွာ.....
  ေနာက္ဆုံးေတာ့ေလ...စဥ္းစားမိတာ....
  သေဘာက္မွာ မ်က္စိမရွိပါ”

  ပုံ...
  ႐ုိးသားမႈေပါင္းေျမာက္ျမားစြာျဖင့္၊
  အလြန္တရာ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ။

 1. သူတုိ႔နဲ႔က အခုမွကြဲေနတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ သူတုိ႔က အခုမွ နအဖနဲ႔ ကြဲလာတာ။

  မွားတာလည္း ေခ်ာတုိင္တက္တာ တခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ မွားခဲ့တာ ေတာက္ေလွ်ာက္။ ေခ်ာတုိင္ေထာင္ဖုိ႔ အားေပးခဲ့တယ္။
  တုိင္ကူ႐ွာခဲ့တယ္။ ေခ်ာဆီကူသုတ္ခဲ့တယ္။ ေခ်ာတုိင္တက္ဖုိ႔လည္း လုိက္ဆြယ္ခဲ့တယ္။

  အခုေတာင္းပန္ေနတာက သူမ်ားေတြလုိ ေခ်ာတုိင္တက္တာတခုတည္း မွားမိသလုိမ်ဳိးနဲ႔ ေဖာေ႐ွာလုပ္ေနတာ။ ဒါေတာင္ တက္ရင္းအက်နာလုိ႔ ေတာင္းပန္တာ။ ေခ်ာတုိင္ကုိ ေ၀ဖန္တာ ဘာမွမ႐ွိဘူး။ ေခ်ာဆီကူသုတ္ခဲ့လုိ႔ ေနာင္တရတယ္လုိ႔ ေျပာတာမ႐ွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဆက္တက္မယ္ ဆုိပဲ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved