စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၈၀% ေသာ စင္ကာပူမ်ား စိတ္မခ်ရသည့္ ကာမဆက္ဆံမူျပဳ

Tuesday, September 27, 2011

....

စင္ကာပူ ၁၀ ေယာက္တြင္ ၈ ေယာက္က သူတို႔၏အိပ္ေဖာ္အသစ္ (new partner) မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ စိတ္ခ်ရေသာ သေႏၶတားနည္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းတခုက ဆုိသည္။

ကာမဆက္ဆံၿပီးစီးခါစ ေရခ်ိဳးျခင္းလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ရရွိမူကို တားဆီးေစႏုိင္သည္ အယူအဆမွားမ်ားကို လက္ခံသူ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ရိွေနသည္။

ယခုရရွိခဲ႔ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဒသတြင္း ၉ ႏိုင္ငံမွ လူငယ္လူရြယ္ (၁၈၀၀) ၀န္းက်င္ကုိ အေသအခ်ာ ေမးျမန္းၿပီး တြက္ခ်က္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

Bayer Healthcare နည္းပညာဆန္းသစ္မူ ကုမၼဏီႀကီး၏ July လတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ World Contraception Day တြင္ အသက္ 20 မွ အသက္ 35 ႏွစ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Photos courtesy of ST
Source: The Straits Times/ANN


....

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    yes, Singaporeans need sex education.
    how about our friends in Burma?
    JJ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved