ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးသမား၀ါဒ

Wednesday, September 21, 2011


ၾကည္ေမာင္သစ္

“ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ကာလတေလွ်ာက္လံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ ကာလျဖစ္သည္” ဟု ယူဆပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္တံ့ၿပီး ခိုင္ၿမဲသည္ထက္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တည္ေဆာက္မႈအားလံုး ပ်က္စီးျခင္းငါးပါး ေမွာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူတရပ္လံုးသည္ မြဲျပာက်ရသည့္အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာခဲ့ရသည္။ ယေန႔ကာလသည္ အေျခအေန အဆိုး၀ါးဆံုးကာလျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးကို ဖန္တီးသည့္ ျမန္မာ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ အျမစ္တြယ္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူမႈဘ၀တခုလံုးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။
ျမန္မာ့လြပ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္စဥ္က ဦးေဆာင္နို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းပါတီတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ဘီအိုင္ဘီ၊ ဘီဒီေအ၊ ဘီအန္ေအ၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟူ၍ ေခတ္ကာလတိုက္္ပြဲႏွင့္အညီ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တရပ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေလသည္။

ယင္းတပ္မေတာ္တြင္ ဗကပပါတီ၀င္၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ၀ါဒစြဲမရွိေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အေျခခံသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္လည္း မဟုတ္ခဲ့ေခ်။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပို၍ရရွိခဲ့ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အရွိန္အ၀ါႀကီးမႈကတေၾကာင္း..၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ထက္ လက္နက္ကိုင္သူတို႔ကို ျပည္သူတို႔က ပိုမိုအထင္ႀကီးတတ္မႈကတေၾကာင္း..၊ ထိုအေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ေလးစားၾကည္ညိဳအားထားမႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ဤေရခံေျမခံမွ ေပါက္ပြားျဖစ္ထြန္းလာသည္ျဖစ္၍ စစ္သားတပိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမားတပိုင္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအၾကားတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား စည္းတားခ်က္မရွိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ စစ္တပ္မွထြက္ေပးခဲ့သည္။ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္အေနျဖင့္ ရပ္တည္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္တြင္းမွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယူနီေဖာင္းမခၽြတ္ဘဲ အာဏာရပါတီတြင္း၌ ၾသဇာအာဏာ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ နို္င္ငံေရးသမားတို႔ကလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေမြးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲရမည့္အေရးတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထား၍ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ထက္ အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ကိုသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလိုက် လိုက္ေလ်ာခဲ့ၾကရသည္။

အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး မတိုးတက္ႏိုင္ခဲ့။ စစ္တပ္သည္သာ တေန႔တျခား အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးက မတိုးတက္။ ႏိုင္ငံေရးကမတည္ျငိမ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲရေတာ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးကာလတြင္ တပ္မေတာ္တြင္းမွ စစ္သားတပိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရိုးရိုးသားသားသေဘာျဖင့္ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့သည္က တေၾကာင္း..၊ မရိုးမသားသေဘာျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူလိုသည္ကတေၾကာင္း..၊ ထိုထိုေသာအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏လက္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ လုယူေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ စစ္ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေခ်။ စစ္ယူနီေဖါင္းမခၽြတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူထားၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သိလ်က္ႏွင့္လည္ေကာင္း၊ မသိလ်က္္ႏွင့္လည္ေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စစ္စစ္ႀကီးမ်ားဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေလသည္။
စစ္အာဏာရွင္ပင္ပ်ိဳသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ သီးပြင့္လာခဲ့ေတာ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္းဘုတ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဟူေသာ လက္၀ဲသံေပး၍ ျပည္သူတို႔ကို လွည့္ျဖားဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္လစ္သံၾကားရ၍ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ အႀကိဳက္ေတြ႔လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားကလည္း ၀မ္းသာအားရျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
ယူနီေဖာင္းမခၽြတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအာဏာယူထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အႏၲရာယ္ကို မျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

လူတန္းစားအျမင္ေပ်ာက္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းလက္တဲြ၍ ဆိုရွယ္လစ္ေလာကသို႔ ခ်ီတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳၾကျပန္သည္။
သိပ္မၾကာလိုက္ေခ်။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေတာင္အလက္စံု၍ အေျခခိုင္သြားေသာအခါ၌ လမ္းစဥ္ပါတီတြင္းမွ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ထုတ္ပစ္ျခင္းခံရေတာ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအၾကား ျပတ္ျပတ္သားသား စည္းတားထားရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လမ္းစဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဖဆပလ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား စစ္တပ္၏ အစားခံလိုက္ရသကဲ့သို႔ မဆလမွ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္လည္း စစ္တပ္၏ အစားခံလိုက္ရျပန္သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး သီးသီးသန္႔သန္႔ စည္းတားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္သည္ပင္လွ်င္ အစားခံသြားရရွာသည္။

စစ္တပ္သည္သာ ႀကီးသည္ထက္ႀကီး၊ ထြားသည္ထက္ထြားလာခဲ့သည္။ အစြယ္ေဖြးေဖြး အေမႊးဖြားဖြားျဖင့္ အာဏာရွင္စစ္ဘီလူးႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေန၀င္းစစ္အာဏာရွင္လက္မွ သန္းေရႊစစ္အာဏာရွင္လက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။

သန္းေရႊ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ ေန၀င္းစစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွာကဲ့သို႔ စစ္သားတပိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမားတပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါ၀င္ေတာ့..။ သန္းေရႊကိုယ္တို္င္သည္ပင္လွ်င္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ သမို္င္းေနာက္ခံမရွိ။ သန္းေရႊႏွင့္တကြ သူ႔ေနာက္လိုက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ အားလံုးတို႔သည္ ေန၀င္းစစ္တပ္က ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ စစ္သားသန္႔သန္႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ေန၀င္း၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ေရမေရာသည့္ စစ္အာဏာရွင္စစ္စစ္ သန္းေရႊႏွင့္ သူ႔ေနာက္လိုက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔အား အရက္စက္ဆံုး၊ အၾကမ္းတမ္းဆံုး ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ လက္မတြန္႔ခဲ့ေခ်။ သို႔ျဖင့္ သန္းေရႊစစ္အာဏာရွင္သည္ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့သည္။

သန္းေရႊ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) မွအပ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ စစ္အာဏာရွင္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲရသည့္ ဒံုရင္းအေျခအေနသို႔ပင္ ျပန္ေရာက္ရျပန္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၈၈ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၉၀ ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲတို႔မွ ေပါက္ဖြားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို႔က သမိုင္းသင္ခန္းစာယူခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လမ္းစဥ္အတို္င္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယူနီေဖာင္းမခၽြတ္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးစီးေခၚဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာ၀င္ယူခြင့္ျပဳသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသိအမွတ္မျပဳ။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုအရ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး တန္းတူေရးတို႔ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူ၍ မရႏိုင္သည္မွာရွင္းပါသည္။ ဤအေျခခံ အခ်က္သံုးခ်က္မရွိဘဲႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း၍ မရႏိုင္ေပ။

ထိုနည္းတူပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ စစ္သားတပိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမားတပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ကိုမွ် မထူေထာင္ႏိုင္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မလြန္ဆန္ရဲ၍ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ မင္းသားေခါင္းစြပ္လ်က္ အေယာင္ေဆာင္ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္ကို သမိုင္းသက္ေသရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိမွ်သာမက တေန႔တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ လႊမ္းမိုးျခင္းကိုသာခံရၿပီး ပူးေပါင္းခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သာ အစားခံဘ၀ျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္တပ္ေနရာ၌သာ ေနသင့္သည္။ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္၍ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္အျဖစ္ျဖင့္ ေျခစံုပစ္၀င္သင့္ပါေၾကာင္း။

2 comments :

 1. yemoekyaw said... :
  This comment has been removed by the author.
 1. Anonymous said... :

  ကမၻာတဝွမ္း နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္စံနစ္၏ခါးသီးမႈ ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ခံစား ေနၾကရေသာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မတိုင္မီကာလမ်ား က ဆိုရွယ္လစ္ စံနစ္သည္ ျမန္မာအပါအဝင္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ အားလံုးအတြက္ ပ်ိဳတိုင္ႀကိဳက္တဲ႔ ႏွင္းဆၤီခိုင္ သဘြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ ႏိုးၾကားတက္ႄကြေသာ လူငယ္မ်ားအၾကား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေလသည္။ ဆိုရွယ္လစ္ႀကီးေတာ့ ကြန္ျမဳနစ္ ျဖစ္ဆိုသလို
  ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး ျဖင့္ ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္သမတႏိုင္ငံ ေအာင္ျမင္စြာ
  ေတာ္လွႏ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ တန္ခိုးထြားလာခဲ့ရာ ေခတ္ပညာတတ္ ျမန္မာလူငယ္
  မ်ားအတြက္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ အေပါင္းတို႔အား ကယ္တင္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ ထြက္ရပ္လမ္း အျဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္မွာ သဘာဝက်ေပသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ရာ၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း ျဖစ္ေပမည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာျပည္သားအားလံုး သူ႔ကၽြန္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိုသာ ဦးထိပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားဝါဒီစစ္စစ္ ျဖစ္ၿပီး
  ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ လုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ (ဥပမာ စစ္ေတြဆန္လုပြဲ) ကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕ သည့္ အျပင္ ဤအယူဝါဒရွိသူတို႔ အနာဂါတ္ပါလီမန္ တြင္ ၾကီးစိုးလာမည့္ အေရးႏွင့္ အက်ိဳးဆက္တို႔အား ေျမာ္ျမင္မိသည့္ အေလ်ာက္ သူအတြင္းေရးမႈးလုပ္သည့္ ဖဆပလ မွ ကြန္ျမဴနပါတီ အား ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ေလာက္ေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အထက္ပါဆန္လုပြဲ ကို လူသိရွင္ၾကားရႈတ္ခ်ခဲ့ သလို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈဟု သတ္မွတ္ကာ ဗမာျပည္ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းက ကာကြယ္တားဆီး ဘို႔လိုတယ္ ဟူ၍လည္း ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။
  ေရေသာက္ျမစ္တခုတည္းမွာ အရင္းခံေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္စံနစ္ သက္ဝင္ရံုၾကည္သူ အခ်င္းအခ်င္း တေစာင္းႏွင့္ မ်က္ေခ်း သဘြယ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ သည္အထိ “ကြဲ“ ခဲ့ၾက သည္မွာလည္း ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာ့
  ဝိေသသထူးမ်ားစြာထဲမွ တရပ္ျဖစ္ေလသည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved