ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ - ရုိးသားစစ္မွန္မႈမရွိေသာ အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးမႈ

Saturday, October 15, 2011


သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္၊

ယမန္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္အတုအေယာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေၾကညာကာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းအား ႏွစ္သိမ့္ရန္ ႀကိဳးစားလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းသား ၆,၃၅၉ ဦး လႊတ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အက်ဥ္းသားမည္မွ်အား လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟူသည့္ တိက်ေသာအေရအတြက္အား လူသိရွင္ၾကား သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ၂၀၇ ဦးသာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးဂမၻီရတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာျခင္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံဥကၠဌ ျဖစ္ေရး၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီး၏ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မတုိင္မီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ရုိးသားစစ္မွန္မႈမရွိပါ။

ယခင္စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္မွ လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမႈမ်ားသည္လည္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ကာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ရမည္ထက္ အတုအေယာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္မႈသည္လည္း ယခင္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိပါ။ ယေန႔အထိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား တည္ရွိေနမႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။ ယင္းကဲ့သို႔ အသိအမွတ္မျပဳမႈသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟုဆုိျခင္းအား ရုိးသားပြင့္လင္းမႈမရွိေၾကာင္း စိတ္ေစတနာမမွန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳပဲ သာမန္ကာ လွ်ံကာ လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ထုိသူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာအား အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ စစ္မွန္စြာ ဦးတည္ေနပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ရုိးသားျခင္းမရွိေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ပိုမိုဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ခ်ည္းကပ္မႈတရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳ၍ ထိုႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအား ခြ်င္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးအား ႁခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရမည့္္အျပင္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔အား မတရားခ်မွတ္ထားသည့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား အၿပီးအပုိင္ ပယ္ဖ်က္ေပးရပါမည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း အ၀ုိင္းအား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔အားလံုးအား ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ႁခြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္အတြက္ ႀကိဳးစားဆဲြေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္

ကုိတိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ကုိဘုိၾကည္ (တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃

3 comments :

 1. Anonymous said... :

  လံုးဝမွန္ကန္ပါေၾကာင္း.AAPP အားေထာက္ခံအတည္ျပဳ့အပ္ပါသည္။


  ေနလက္

 1. Zaw Zaw - said... :

  Not agree with your announcement.
  This can be negative effective.
  Dont be too anxious. Slow and steady win the race. Look back past 20 years. Learn from history and experiences. The main thing is to reduce no of PP and not to increase no of PP. You need to analysis how many PP increase and decrease after U Thein Sein took power. On the past years, we surf the political web sites, blogs to know about our country using proxy servers and nothing can get from local journals. Now it already reversed. Local journals are more interesting than these web sites. The person who lived in jail know more about jail. The same, the person who lived in country know more about country.
  So we feel saturation is better and better.
  Wait and see... Be positive.

 1. Anonymous said... :

  ko ko char
  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူးဆိုတာကို သေဘာေပါက္သြားၾကမွာပါ။ ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ္က လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး အစိုးရကိုဆန္႔က်င္မယ္၊ ဆဲမယ္။ အစိုးရကကၽြန္ေတာ့္ကို ဖမ္းမယ္။ အမႈဖြင့္မယ္၊ ဥပေဒအႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ရံုးတင္တရားစြဲမယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းျဖစ္သြားမယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္သြားမယ္ေပါ့ေလ။ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက(အစ္ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ေတြလံုး၀မပါ၀င္ပါ) ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူေတြဟာ အားလံုးအတူတူ ပါဘဲ။ သိကၡာသာကြာျခားသြားတာပါ။မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ လွည့္ျဖားမႈနဲ႔ေထာင္ဒဏ္က်တဲ့သူေတြထက္ ႏိုင္ငံျခားေငြတရားမ၀င္ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ပံုႏွိပ္အက္ၿခိဳးေဖာက္မႈ စသည့္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူတို႔က သိကၡာရွိေသးတယ္လို႔ဆိုလိုတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔အားက်တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ေဆာင္ အေမရိကန္ေတာင္ အၾကမ္းဖက္သမား အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ ေသခ်ာရွင္းမျပႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာကို အားလံုးကလက္ခံခဲ့မယ္ဆိုရင္ KNU,KIA,ABSDF,SSA,တို႔ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကလက္ခံမွာလား။ ကၽြန္ေတာ္က ကပ္ဖဲ့တိုက္ၿပီးေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီးေအာ္ေနမဲ့အစား ေသခ်ာသိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved