အင္းစိန္ေထာင္မွ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Wednesday, October 26, 2011

ျမန္မာနိုင္ငံ
နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၃ခုနွစ္ ၊ သီတင္းကၽြတ္လကြယ္ေန ့
(၂၀၁၁ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္)

ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန္ ့အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ေပးေရး
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈ

ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၊ နွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ က်ခံေနေသာအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေထာင္တစ္သက္ လြတ္ရက္မရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားတုိင္း ရရွိခံစားခြင့္ရွိေသာ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုိ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၉၇ခုနွစ္မွစတင္ကာ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန္ ့အက်ဥ္းသားမ်ား ၊ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ား (သို ့) ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား (သို ့) လြတ္လပ္လိုမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအား ရုတ္သိမ္း ခဲ့သည္မွာ ယေန ့ထိတုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို ့ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားရုတ္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္္ခံရသည့္ နွစ္မ်ားအတိုင္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အျပည့္ အ၀က်ခံေနရပါသည္။ နုိင္ငံသားတုိင္းသည္ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေပးမႈကို တန္းတူညီမွ် ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔သီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင ့္ရုတ္သိမ္းမႈသည္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ လြမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈပင ္ျဖစ္ပါသည္။ ရသင့္ရထုိက္ရခြင့္ရိွေသာ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားကိုမေပးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မွ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ လြတ္ျငိ္္္မ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ အမိန႔္ေၾကျငာခ်က္တြင္လည္း အက်ဥ္းသားတုိင္းအား သာမန္ေလွ်ာ့ရက္ ခံစားခြင့္္ေပးရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တြင္မူ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန္ ့အက်ဥ္းသားမ်ားမွာေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ လံုး၀ရရွိျခင္း မရွိေပ။ သီးသန္ ့၊ သာမန္ သီးသန္ ့ အက်ဥ္းသားမ်ား (နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား) (သို ့) ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား (သို႔) လြတ္လပ္လိုမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကို ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ရုတ္သိမ္းထားမႈသည္ “ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျပီ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီ ၊ လူ ့အခြင့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား အရွိန္ျမွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျပီ၊ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္(၃)ရပ္အား ခြဲျခား၍ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီ” ဟုေျပာဆုိေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ခဲြျခားဖိနွိပ္ထားေသာ ဆုိး၀ါးလွ သည့္ အမဲစက္ၾကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဖဲြ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) နုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားနွင့္တာ၀န္မ်ားအခန္းပါ အပုိဒ္(၃၄၇) အရလည္း ျငိစြန္းေနပါသည္။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္အက်ဥ္း သားတိုင္း ရရွိခံစားခြင့္ရွိေသာေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုိသီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ခံစားခြင့္ ေပးရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ကာ (၂၆.၁၀.၂၀၁၁) ေန႔လည္ (၁၂ နာရီ)အခ်ိန္တြင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ ျပည္သူလူထုအားအသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လူထုလူတန္းစား အသီးသီးမွ၄င္း ၊ ကုလသမဂၢ အာဆီယံ အပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ အစုိးရအဖဲြ ့မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားမွေန၍ ကၽြနု္ပ္တို႔အစာငတ္ခံဆႏၵျပတုိက္ပဲြအား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္း ၾကိဳးပမ္း အားေပးေထာက္ခံသြားၾကရန္ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္

ေထာင္နံပါတ္

နုိင္ငံေရအက်ဥ္းသားအမည္

အဘအမည္

ျပစ္ဒဏ္

အေဆာင္

တုိက္

အခန္း

၁၀/၁၂၆၇၆

ကိုညီညီထြန္း

ဦးသန္းစိုး

၁၈နွစ္

၁၁/၀၁၈၀၉

ကိုေသာ္ဇင္() ငပိန္

ဦးသိန္းတန္

၈နွစ္

၁၀/၁၅၄၆၈

ကုိေကာင္းျမတ္လႈိင္

ဦးေအးေသာင္း

၁၂နွစ္

၁၀

၁၀/၁၁၇၅၇

ကုိေစာနုိဘယ္

ဦးေစာခ်မ္းသာေအး

၉နွစ္

၁၀/၁၄၀၀၃

ကုိသန္းနုိင္ဦး

ဦးတင္ေအာင္

၃နွစ္

၁၀/၀၀၉၇၁

ကိုု၀ဏၰေဌး()၀ိသုဒိၶ

ဦး၀င္းဦး

၅နွစ္

၁၀/၀၉၆၂၉

ကိုေအာင္နုိင္

ဦးစံရဲေက်ာ္

၆နွစ္

၁၀

၀၅/၀၈၀၀၀

ကုိဥာဏ္ထြန္းလင္း()ရန္နုိင္

ဦးျမသန္း

၂၂နွစ္

၀၇/၀၉၂၃၀

ကိုကုိေအာင္

ဦးစိုး၀င္း

၁၄နွစ္

-

၀၇/၀၉၂၃၁

ကိုအင္တာ()စပုိင္

ဦးစိုး၀င္း

၁၄နွစ္

-

၀၂၂၉၉၇

ဆြမ္ခန္ ့သြမ္

ဦးဒံုခိုင္

၁၂နွစ္

-

-

၀၆၄၇၅

ကိုဇင္မင္းရွိန္

ဦးတင္ရွိန္

၂၃နွစ္

၀၈/၁၂၃၈၂

ဦးစႏိၵမာ()ထြန္းေနာင္

ဦးအုန္းျမင့္

၈နွစ္

-

၀၉၅၃၀/က

ကုိေအာင္မုိးေဇာ္

ဦးက်န္ေမာင္

၆နွစ္

-

၁၀/၁၂၆၇၅

ကိုစုိးမိုးထြန္း

ဦးတင္ထြန္း

၁၈နွစ္

-
အထက္ပါနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၁၅)ေယာက္သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁၂)နာရီခန္႔ က မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ ရာ ၅ ေဆာင္ ဒုေထာင္မွဴး ဦးျမင့္ေမာင္မွ တဆင့္ မိန္းေဂ်းလ္တာ၀န္ခံ ဦးစီးအရာရွိ ဦး၀င္းနုိင္အား မိမိတုိ႔သည္ ေထာင္လက္စဲြဥပေဒပါ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္ခံစားခြင့္ရရွိရန္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပုိ႔လိုက္ျပီး ေန႔လည္စာထမင္းကို စတင္၍မစားေသာက္ေတာ့ဘဲ ျပန္ပုိ႔လုိက္ျပီး တရား ေသာေတာင္းဆုိခ်က္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနေၾကာင္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားမွ ျပည္သူလူထုၾကီးနွင့္တကြ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ နုိင္ငံတကာရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား အသိေပးထုတ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
နူိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းနွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ (၂၆.၁၀.၂၀၁၁)
ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved