၄ဝ၁ ဆုိတာ ဘာလဲ

Saturday, January 14, 2012ေရႊသံစဥ္ တီး၀ုိင္းမွ ကုိ၀င္းေမာ္ (ဓာတ္ပုံမ်ား - ဧရာ၀တီ)

မေန႔က ဧရာ၀တီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဘေလာ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္ -
ေထာင္အာဏာပုိင္က ပုဒ္မ ၄၀၁ အပုိဒ္ခြဲ ၁ ကုိဖတ္ျပတယ္။ ေထာင္ေႂကြးက်န္ ရွိေသးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီတခ်က္ကေတာ့ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာေပါ့။

ဒီေတာ့ ၄၀၁ ဆုိတာ ဘာလဲ?
AAPP ရဲ႕ ၀က္ဆုိက္အဖြင့္စာမ်က္နွာမွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ -


ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း

၄ဝ၁။ (၁) ျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မည္သည့္အခါမဆုိ စည္းကမ္းခ်က္မထားဘဲျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသူ သေဘာတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုထား၍ျဖစ္ေစ ၄င္းအေပၚခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အတည္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းကုိစီရင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အားလုံး၊ သုိ႔မဟုတ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏုိင္သည္။

(၂) မည္သည့္အခါမဆုိ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုကုိ ဆုိင္းင့ံထားရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ယင္းေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ခြင့္ျပဳသင့္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သင့္သည္ကုိ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္သေဘာရေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔သေဘာရေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရန္အျပင္ အဆုိပါထင္ျမင္ခ်က္စာတမ္းႏွင့္အတူ အမႈတဲြမွတ္တမ္း၏ တာဝန္ခံမိတၱဴ၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါ အမႈတဲြကုိ ေပးပုိ႔ေစရန္ ၄င္းျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္သည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳသည့္ တရားရုံး၏ ရုံးထုိင္တရားသူႀကီးအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ၫႊန္ၾကားႏုိင္သည္။

(၃) ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးရန္ ထားရိွသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းမရိွဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာရရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဆုိင္းင့့ံထားသည့္အမိန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးသည့္အမိန္႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္အခါ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားျခင္း၊ သုိ႔ဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးျခင္းခံရသူသည္ လြတ္ေနပါက မည္သည့္ရဲ႔အရာရိွကမဆုိ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္မေစ့မကုန္ေသးသည့္ က်န္ရိွေသးေသာ ျပစ္ဒဏ္အပုိင္းကုိ က်ခံေစရန္အတြက္ အက်ဥ္းခ်ထားခြင့္ရိွသည္။

(၄) ဤပုဒ္မအရ၊ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ကုိ ဆုိင္းင့ံထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ျပဳရာတြင္ ထားရိွသည့္စည္းကမ္းခ်က္သည္ ထုိသုိ႔ဆုိင္းင့့ံထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ျပဳျခင္းခံရသူက ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏သေဘာဆႏၵႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

(၄ က) အထက္ပါ ပုဒ္မခဲြမ်ားတြင္ပါရိွေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား လြတ္လပ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ ေစသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ပစၥည္းအေပၚ တာဝန္တစ္စုံတစ္ရာ သက္ေရာက္ေစသည့္ ဤက်င့္ထုံးဥပေဒ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ရာဇဝတ္တရားရုံး တစ္ရုံးရုံးက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။

(၅) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ျပစ္ဒဏ္ေရႊ႔ဆုိင္းခြင့္၊ ဆုိင္းင့ံခြင့္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ေပးႏုိင္သည့္အခြင့္ကုိ ဤပုဒ္မပါ မည္သည့္အခ်က္အရမွ် စြက္ဖက္သည္ဟု မမွတ္ယူရ။

(၅ က) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ထား၍ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးမဆုိ ဤက်င့္ထုံးဥပေဒအရ အခြင့္အာဏာရ တရားရုံးတစ္ရုံး၏ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ေၾကာင္းမွတ္ယူရမည့္အျပင္ ယင္းသုိ႔ မွတ္ယူသည့္ အတုိင္းလည္း အတည္ျပဳလုပ္ေစရမည္။

(၆) ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေယဘုယ် နည္းဥပေဒမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အထူးအမိန္႔မ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ ဆုိင္းင့ံထားရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္သည္။


ညႊန္း - ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကုိျမေအး

??

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေမာင္ႏွံ မနီလာသိန္း၊ ကုိဂ်င္မီ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကုိၿပဳံးခ်ဳိ

1 comments :

 1. Anonymous said... :

  အခုု ေကာမန္႔က ဒီပိုုစ္နဲ႔ေတာ့ မဆိုုင္ပါဘူး။ ကုုန္ေစ်းတန္း ကိုုထင္ေက်ာ္ကိုု သတင္းေတြထဲမွာမေတြ႔လိုု႔ လိုုက္ရွာရင္းနဲ႔ အင္တာနက္မွာ " ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဘိဓာန္" ဆိုုၿပီး ေတြ႔လိုု႔ ကလစ္လုုပ္လိုုက္တာ ေအာက္ကလင့္ခ္ထြက္လာတယ္။

  http://ppdict.blogspot.com/

  ႏိုင္ငံေရးလုုပ္လိုု႔ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြ၊ ယခုုတိုုင္ေအာင္ ေထာင္ထဲမွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့သူေတြအားလံုုးကိုု ဓာတ္ပံုု နဲ႔ နာမည္ကိုုပါ တစုုတစည္းတည္းေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဓာတ္ပံုုေပါက္ကိုု ကလစ္မလုုပ္ပဲ ေမာက္စ္ကိုု တင္လိုုက္ရင္ ဓာတ္ပံုုက တဖက္လွည့္သြားၿပီး ဓာတ္ပံုု႐ွင္ရဲ႕ အမည္ေပၚလာတယ္။ ဓာတ္ပံုုေပၚကိုု ကလစ္လုုပ္လိုုက္ရင္ အဲဒီဓာတ္ပံုုရွင္ နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ သတင္းေတြေပၚလာတယ္။

  လုုပ္ထားတာေလးက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ေသေသသပ္သပ္႐ွိတယ္။ ျပန္လည္မ ွ်ေ၀ခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ရွယ္လိုုက္တာပါ။

  ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး ဆႏၵျပတဲ့ ကိုုထင္ေက်ာ္ သတင္း မၾကားရတာ ၾကာၿပီေနာ္။ ဘယ္ေပ်ာက္ေနလဲမသိလိုု႔ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved