ဘဲြ႔လက္မွတ္က ဘာလုပ္ဖုိ႔လဲ

Thursday, May 3, 2012


နည္းျပ/သရုပ္ျပေခၚယူျခင္း ကေမာက္ကမ

၃၁-၃-၂ဝ၁၂ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္နွာ ၁၁ နွင့္ ၄-၄-၂ဝ၁၂ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္နွာ၁၅ပါ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမ်ား ေအာက္ရိွ တကၠသိုလ္နွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သရုပ္ျပရာထူးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ေၾကာ္ျငာအရ နည္းျပ၊ သရုပ္ျပရာထူးအား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ နည္းျပ၊ သရုပ္ျပေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မဟာဘဲြ႔ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟုသာ ပါရိွျပီး ပထမရရိွထားေသာဘဲြ႔မွာ မည္သည့္ဘဲြ႔သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။

သို့ေသာ္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ရရိွထားေသာ္လည္း ေပါင္းကူးဘာသာရပ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍ ေပါင္းကူးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ ရရိွထားသူမ်ားအား နည္းျပ/သရုပ္ျပရာထူးလက္ခံနိုင္ျခင္းမရိွပါက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေပါင္းကူး ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ ရရိွထားသူမ်ား မပါဝင္ဟု တရားဝင္ေရးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ ညႊန္ခု်ပ္က ၎စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းထည့္ပါက သတင္းစာတြင္ ေကာ္လံ မ်ားသြားနိုင္ေၾကာင္း နွင့္ ဝန္ၾကီးက လက္မခံ ခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည့္အေျဖအျပင္ မည္သည့္ တရားဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမွ မရရိွခဲ့ပါ။

ပညာေရးဝန္ၾကီးအေနျဖင့္ ေပါင္းကူးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ရရိွထားသူမ်ားအား နည္းျပ/သရုပ္ျပရာထူး လက္ခံခိုင္းျခင္း မရိွသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးထားပါက တရားဝင္ အမိန့္စာထုတ္ျပန္ျပီး နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနမ်ားေအာက္ရိွ တကၠသိုလ္နွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သရုပ္ျပရာထူးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ေၾကျငာခ်က္ကို ၃၁-၃-၂ဝ၁၂ရက္ေန့ထုတ္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ စတင္ေၾကညာခဲ့ျပီး ၄-၄-၂ဝ၁၂ရက္ေန့တြင္ တစ္ၾကိမ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

သို့ရာတြင္ ၂၆-၄-၂ဝ၁၂ရက္ေန့ ေလွ်ာက္လႊာသြားတင္မွ ေပါင္းကူးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ ရရိွထားသူမ်ားအား နည္းျပ/သရုပ္ျပရာထူး လက္ခံခိုင္းျခင္းမရိွသည့္ အေၾကာင္းကို သိရိွခဲ့ရသည္။ ၎၂၆-၄-၂ဝ၁၂ရက္ေန့ မတိုင္မီ ေပါင္းကူး ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ ရရိွထားသူမ်ားအခို့် ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကို လက္ခံထားသည္ကို ေတြ့ရိွခဲ့ရသည္။

ဒီပလိုမာ(ေပါင္းကူး)ဘာသာရပ္မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနက နွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းအရ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရားဝင္သ တ္မွတ္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔အထိ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ရရိွခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအသိအမွတ္ျပု တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ မဟာဘဲြ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႔ကို ရရိွထားေသာ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထားျဖင့္ နည္းျပ/သရုပ္ျပ ရာထူးကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ပထမရရိွထားေသာဘဲြ႔သည္ အျခားေသာ ဝိဇၨာ/သိပၸံဘဲြ႔မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရရိွခဲ့ပါ။ ေပါင္းကူးမွေအာင္ျမင္ျပီး ယခုလက္ရိွ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခို့်ေသာပါေမာကၡမ်ားနွင့္ နည္းျပမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လက္ရိွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္းရိွသည္ကို ေတြ့ျမင္နိုင္ပါသည္။ တစ္ခို့်မွာ မူရင္းဘာသာရပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ခြင့္မရရိွပဲ ဘာသာရပ္တူညီေသာ ေပါင္းကူးတန္းမွ တစ္ဆင့္ မဟာတန္းကို တက္ခြင့္ရရိွသူမ်ား ရိွပါသည္။

ယခုအခါ ပညာေရးဌာနမွ မူရင္းဘာသာနွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေသာအခါ တူညီေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို့မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ရရိွခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္/မ တို့သည္ ထိုသူတို့ကဲ့သို့ပင္ အခိ်န္အား၊ လူအား စိုက္ထုတ္ခဲ့တာျခင္း တူညီေသာ္လည္း မူရင္းဘာသာမွာ မတူညီေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးခဲ့ပါသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ထြန္းသစ္စ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္တြင္ လူအခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ျခင္းအရ နိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာအခြင့္ အေရးအရ ကြ်န္ေတာ္/မတို့ အခိ်န္အား၊ လူအား၊ ေငြအား စိုက္ထုတ္ျပီး ေလ့လာသင္ယူရရိွထားေသာ မဟာဘဲြ႔လက္မွတ္သည္ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ (သို့) ေသဆံုးလွ်င္ထည့္ရန္၊ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းတြင္ခိ်တ္ရန္ စာရြက္တစ္ရြက္အေနျဖင့္သာ ရိွေနသလားဟု စဥ္းစားစရာမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

1 comments :

  1. Mgnyi said... :

    အဲ့တာေျကာင့္ဟိုလူရြင္ေတာ္ေတြကေျပာတာ ဘဲြရျပီးရင္ဆိုက္ကားသာနင္းစားေတာလို့ေျပာတာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved