ရွမ္းအဖဲြ႔မ်ားရဲ႕ အသံ

Tuesday, June 12, 2012ရွမ္းျပည္၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔

ဂၽြန္လ ၄ - ၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ (၇၆) ဦး တက္ေရာက္သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစည္းအေ၀းတြင္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ လူ႕ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္မွလယ္သမား မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အထူးသျဖင့္လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းေ၀းေဆြးေႏြးၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္မိေသာအေရးပါသည့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ -

၁) ယေန႔ရွမ္းျပည္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာလူထုမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေၾကာက္လွန္႔ ေနၾကရၿပီး ရွမ္းျပည္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုအင္အား တပ္ရင္း ၁၈၀ ေက်ာ္အထိ တိုးခ်ဲ႕တပ္စြဲထားသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အမွတ္ (၁၂) တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုကိုရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ႔သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္က ျပည္သူလူထုအေပၚ ဆက္လက္ ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေနေသးကာ က်ဴးလြန္သူတို႔အား အေရးယူမႈလည္းမရွိေပ။

၂) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက “ဒီမိုကေရစီ” ကို အစျပဳသည္ဆိုေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ရွိျပည္သူတို႔မွာမူ မိမိတို႔ဘ၀ ေကာင္းမြန္လာသည္ဟုုမခံစားၾကရေပ။ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ စစ္တပ္သည္ဥပေဒေအာက္တြင္မရွိေသာ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို မတားဆီးႏိုင္သလို ေက်းရြာလူထု အခြင့္အေရးကိုလည္း အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ၾကေပ။

၃) ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ အထူးသျဖင့္ျပည္နယ္တြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကင္းမဲ့မႈ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ႀကီးစိုးမႈတို႔ကို ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၄) ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ စီးပြါးေရးကိုလည္းတိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ လူအမ်ားစုမွာ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အတြက္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ထိခိုက္ေစသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ထူးကဲစြာခ်ထားျခင္းအျပင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၌ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လယ္ယာေျမ၊ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အာဏာမရွိေနျခင္းတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏အဓိကျပသနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရမေျဖရွင္းႏိုင္မီ “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး” အေနႏွင့္ အႀကီးစားရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ခြင့္ျပဳအားေပးထားျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ပိုမိုထိခိုက္ေစမွာျဖစ္သည္။
ေဒသခံလူထုအား အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စံုစံုအသိေပးထား၍ ၎တို႔ကလြတ္လပ္စြာ ႀကိဳ တင္ဆႏၵသေဘာထားေပးႏိုုင္ၿပီး ၎တို႕၏ဘ၀ရွင္သန္ေရးႏွင့္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးသည့္ အရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီမ်ဳိးမရွိပါက စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္သည့္ေရကာတာမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ျပဳန္းတီေစေသာ အျခားအႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏သိမ္းယူသြားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ေျမယာမ်ား ပိုမိုအဆံုးရံႈးခံရေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ေသာထိခိုုက္ဆံုုးပါးေစသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုပိုမိုတိုးပြားေစမည္သာျဖစ္သည္။

၅) ရွမ္းျပည္တြင္တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ျပႆနာကိုု မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသေရြ႕၊ ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသေရြ႕ ရွမ္းျပည္ရွိမူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈဆိုုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

၆) လက္ရွိအစိုးရတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္တြင္းရွိတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာ စကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ႏိုင္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရကို တြန္းအားေပးရန္ အားနည္းေနေသးသည္။

၇) ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ကူညီအားေပးျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းျခင္းသာ အဓိကျဖစ္ေနေပ သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွာလည္း ယင္းဖြဲစည္းပံုေအာက္တြင္မရွိ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏တန္းတူမႈ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ထားသည္။ ထိုေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ၂၀၀၈ ဥပေဒေအာက္သြတ္သြင္းျခင္းသည္ ပဋိပကၡကိုပို၍ တာရွည္ေစမည္သာျဖစ္သည္။

၈) ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို အတားအဆီးမဲ့ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း မိမိေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ အတြက္လံုၿခံဳမႈမရွိေပ။

၉) ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အလံုးအရင္းႏွင့္ခ်ထားမႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စေဆြးေႏြးစဥ္ကတည္းက စစ္တပ္ ရုတ္သိမ္းမႈမ်ားမလုပ္ျခင္းတို႔က ေဒသခံလူထုႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႕အေနျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ပါ၀င္ရန္အဓိကအတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ အခ်င္း ခ်င္း ေဆြးေႏြျခင္းမွ်သာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အမွန္တကယ္စစ္မွန္ေသာ ခိုင္မာသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္လိုပါက လူထုႏွင့္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါ၀င္ရလိမ့္မည္။

ထိုေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးကို ေအာက္ပါအတိုင္းတိုက္တြန္းလိုပါသည္ -

၁) ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈဆိုင္ရာျပသနာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အဟန္႔အတာျဖစ္ေနၿပီး ဤျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ စနစ္က်ေသာႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားရန္။

၂) ရွမ္းျပည္နယ္မွ ျမန္မာစစ္တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာေနရာမွရုတ္သိမ္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရရွည္တည္တန္႔မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါ၀င္ရန္။

၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုုးရမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၾကား၌သာ ေနသင့္ၿပီး ၎တိုု႔၏ဘ႑ာေငြကိုု တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္သို႔သြတ္သြင္းျခင္း အတြက္အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ လူသားခ်င္စာနာေသာ အေထာက္အကူေပးမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံလူထုထံသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ရန္။

၄) ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ရွမ္းျပည္ရွိစီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္သည့္ေရကာတာမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအားလံုးကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရမည္။ စစ္မွန္ေသာႏိုုင္ငံေရးပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈရရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ဘ၀ရွင္သန္ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီထားရွိၿပီးမွ ဤကဲ့သို႔ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလက္ခံရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ပါ၀င္ေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၁) ကုန္းေက်ာ္ဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီ
၂) “Lin Mawk Mai” (Land Regeneration) Group

၃) Migrants Worker Federation
၄) ရွမ္းပညာေရး ေကာ္မတီ

၅) ရွမ္းလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၆) ရွမ္းက်န္းမာေရး ေကာ္မတီ

၇) ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္
၈) ရွမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ

၉) ရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔
၁၀) Shan State Organization

၁၁) ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း
၁၂) Shan Youth Network Group

၁၃) Shan Youth Power Group
၁၄) Shan Youth Power

၁၅) Worker’s Solidarity Association
၁၆) ရွမ္းျပည္နယ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔

ဆက္သြယ္ရန္-

ယိင္းဟန္ဖ ၀၈၉- ၂၆၂ ၇၈၄၈
စိုင္းေခးဆိုင္ ၀၈၁- ၆၇၂ ၂၀၃၁

နန္းမြန္းကိန္ ၀၈၁- ၉၉၂ ၁၁၂၁
နန္းခ်မ္ေတာင္း ၀၈၁- ၆၀၃ ၆၆၅၅

Website: www.shanhumanrights.org, www.shanwomen.org, www.shansapawa.org,

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved