ပါတီေျပာင္းသူမ်ားအား အမတ္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ရန္ NDF ႀကိဳးစားမည္

Monday, June 18, 2012


ပါတီကုိ စြန္႔ခြာသြားသူေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေရြး/ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပမယ္ လုိ႔ NDF ပါတီက ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကုိ မေန႔ကရက္စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ပါတီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၀ မွာ ေတြ႔ရမွာပါ။

ပါတီကုိ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကေတာ့ ၇ ဦး ျဖစ္ပါတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး၊ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ဦးၾကည္ျမင့္၊ ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ ေဒါက္တာသန္း၀င္း

တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေက်ာ္၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
NATIONAL DEMOCRATIC FORCE
အမွတ္ (၁၀၃)၊ တိုက္(၃)၊ ဒဂုံလြင္လမ္း၊ သီရိလမ္းနွင့္စပယ္လမ္းၾကား၊ ေမတၱာညႊန္႔ရပ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
No-103,bulding 3, Dagon Lwin street, Myitta Nyunt Quarter, Tarmew township,Yangon, Myanmar
Ph-01- 551654 ; email း info@ndfmyanmar.com

တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ(၁၇)ရက္

၁။ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသင့္သည့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္( Proportional Representation System) ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ကိစၥအား ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။

၂။ တတိယအၾကိမ္ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၊ ပါတီမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၊ ပါတီမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္းရုံး ေရးစာတမ္း တုိ႔အား ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။

၃။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏ ပါတီၤမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ တစ္ဖြဲ႔တည္းထားရွိျပီး မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအားလုံးကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။
`
၄။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းက တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရန္ ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၅။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဤအစည္း အေ၀းၾကီးက အတည္ျပဆုံးျဖတ္သည္။

၆။ ဦးစိန္လွဦးႏွင့္ ဦးသာဆုိင္တို႔အား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတိီ၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကိုု ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၇။ ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသက္ထြန္းေမာင္၊ ဦးသာျမင့္ထူး၊ ဦးေနမင္းေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္သူရႏွင့္ ဦးတိုးတိုး တုိ႔အား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၈။ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိ္င္းေဒသၾကီးစည္းရုံးေရးေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ထပ္မံတာ၀န္ေပးအပ္ေရး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီ၀င္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေရး၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ လာမည့္စတုတၳအၾကိမ္ ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူရန္ ဤ အစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၉။ ပါတီမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီီကို ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ ၊ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း ပါ မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီဆုိင္ရာအပိုဒ္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ကိစၥအား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၁၀။ (က) ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျပီးမွ ပါတီအားပစ္ပယ္ျပီး ပါတီမွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ပါတီေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈံ႕ခ်ေၾကာင္းအဆုိကို ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။
(ခ) အဆုိပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပကန္႕ကြက္ေရးကိစၥအား ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။

၁၁။ ဦးလွကို(မႏၱေလး- မႏၱေလးတုိင္း)၊ ဦးျမတ္မိုးျမင့္( မိုးေကာင္း- ကခ်င္ျပည္နယ္)၊ႏွင့္ ဦးစိုး၀င္း( ထား၀ယ္- တနသၤာရီတုိင္း) တုိ႔အား ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚကမ္းခန္႔ဒိန္း(ခ်င္းျပည္နယ္) အား ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္စည္းရုံးေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

၁၂။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး စည္းရုံးေရးေကာ္မတီမွ လစ္လပ္သြားေသာ ဗဟုိဦးစီးေကာ္မတီ၀င္(၃)ေနရာ အတြက္ တိုင္းမွညွိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ျပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္လက္ညွိၤႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဤအစည္းအေ၀းၾကီးက အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  what a stupid idea.!!
  They never think how to build country but they jealous their former member.

 1. Anonymous said... :

  ၿဖစ္သင့္တယ္။ ဒီပါတီကေန အႏိုင္ရၿပီး လြယ္လြယ္နဲ့သာကူးၾကတယ္။ ရွက္တတ္ရင္ အဲလိုမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး။

 1. Anonymous said... :

  ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္(၁)နဲ႕၁၀(ခ)တို႔ကိုျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္
  သင့္ပါသည္။မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုသေဘာ
  ရိုးျဖင့္ယူဆမိပါသည္။ဦးခင္ေမာင္ေဆြအေနျဖင့္ယင္းကိစၥကိုေလး
  ေလးနက္နက္ျပန္လည္စဥ္းစားေစလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။

 1. Anonymous said... :

  ငါတို႔မွမင္းသားအျဖစ္မကရရင္ပတ္မထိုးေဖါက္ရုံမက
  ဇာတ္ပါဖ်က္မယ့္အေတြးအေခၚဘဲ၂၀၁၀ေရြးေကာက္
  ပြဲကျပည္သူကသူတို႔ကိုမဲထည့္တာဘာေၾကာင့္ဆိုတာ
  ခုထိမသိေသးဘူး၊၂၀၁၅မွာအစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္မယ္ထင္ေနတယ္။
  ကမာၻမွာ Unity Power အခ်ိဳ႕တဲ့ဆံုးစာရင္းမွာ Gunnies
  Record မွာအၿမဲဗိုလ္စြဲမယ္။ဒါေၾကာင့္စစ္ကၽြန္သက္ရွည္
  တာအံ့ၾသစရာမရွိဘူး၊ဂဠဳန္ေစာလိုမႀကံရင္ေတာ္လွၿပီ။

 1. Anonymous said... :

  ဥကၠဌၾကီးခင္ဗ်ား။
  ဦးသိန္းညြန္႔နဲ႔သူ႔ပါတီကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔ပါတစ္ပါတည္းၾကိဳးစားရင္ပို
  မေကာင္းဘူးလားခင္ဗ်ား။ဒါမွကိုယ့္ပါတီရဲ႕အေရးပါမႈနဲ႕အခန္း
  က႑ကိုျပည္သူေတြကပိုျပီးသတိျပဳမိလာမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။
  ဒါ့အျပင္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဆိုတာဘယ္လိုစနစ္ျဖစ္တယ္၊
  ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔လံုး၀ညီညြတ္တယ္၊ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမွာဒီစနစ္
  ကိုက်င့္သံုးတယ္၊ဒီစနစ္ကိုက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ
  အတြက္ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြပိုမိုရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို
  လည္းျပည္သူအမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ၾကိဳတင္ရွင္း
  လင္းတင္ျပသင့္တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  အန္ဒီအဖ္ပါတီဝင္ေတြ၊ အန္ဒီအဖ္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြရဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြ ေကာင္းေကာင္းေလ့လာျမင္ေတြ ့လိုက္ရျပီး။ ပထမ ဦးဆံုး အဖဲြခ်ဴပ္နွင့္ ျပည္သူကို စြန္ ့ခြာျပီး အဖဲြ ့သစ္ေထာင္တယ္။ ဒုတိယ အဖဲြခ်ဴပ္ ခေမာက္တံဆိပ္ကို ပါအတင္း လုယူသြားတယ္။ တတိယ အဖဲြခ်ဴပ္ဆီျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားတဲ့ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို ့ၾကိဳးစားမယ္ ဆိုေတာ့ သူတို ့ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ သေဘာထားအမွန္က ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ဖို ့ ဦးတည္ေနတယ္။ ရွက္ရမ္းရမ္းေနတဲ့ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သမိုင္း သမိုင္း သမိုင္း အန္ဒီအဖ္ရဲ့ မဟာသမိုင္း

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved