လက္ေထာက္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

Sunday, July 8, 2012


ဇူလုိင္ မွ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း လက္ေထာက္ေဗဒင္ေဟာကိန္း

ႀကိဳက္ရာ ဂဏန္းကို တစ္ႀကိမ္သာေထာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဟာကိန္းကိုဖတ္ပါ။
သင္ကိုယ္တိုင္ သင့္ သေဘာဆႏၵအရ ေထာက္ လိုက္ေသာ ဂဏန္းက သင္၏ကံဇာတာကို ေဖာ္ျပ ေပးလိမ့္မည္။
ဂဏန္းကို မေထာက္မီ ေဟာကိန္းကို မဖတ္ရ။
ေဟာကိန္းအားလံုးကို အစ အဆံုးဖတ္ၿပီးမွ ရလဒ္ေကာင္းထြက္မည့္ ဂဏန္းကိုေရြးၿပီး မေထာက္ရ၊ သစၥာရွိပါေစ။

၁ မွ ၁၂ အထိ ဂဏန္း ၁၂ လံုးအနက္ ဂဏန္းတစ္ခုခုကို မဲႏႈိက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

၁ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ ကံဇာတာ
ေငြေၾကး၊ ဝတ္ေကာင္းစား ေကာင္းအထူးဝင္လိမ့္မည္။ အဝတ္ အထည္၊ အလွကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာစသည့္ ေသာၾကာနံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကး ရတတ္သည္။ ထီေပါက္လွ်င္ေပါက္၊ မေပါက္လွ်င္ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ေငြဝင္ မည္။ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ားတြင္ ေဘးရန္အခက္အခဲ စိတ္ေသာက ႀကဳံေတြ႕ၿပီးမွအဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေကာင္း မြန္မည္။ အဂၤါ၊ စေနေန႔နံသားသမီးတို႔ႏွင့္ ခိုက္ရန္ စကားမ်ားရတတ္သည္။
က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္လ်က္ ေရာဂါရတတ္သည္။ တနလၤာနံႏွင့္ အျဖဴေရာင္ပစၥည္းမ်ားထြက္တတ္သည္။ ေတာင္အရပ္ခရီး မသင့္။ အဂၤါေန႔ ခရီး ေရွာင္ပါ။ ေမြးခ်င္းအတြက္ အပူေသာ ကရွိမည္။ မေတာ္တဆေဘး၊ ရန္သူ ေဘးကိုသတိထားသင့္။

၂ ဂဏန္း ေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ေငြေၾကးအဝင္မ်ားသေလာက္ အကုန္အက်လည္းမ်ားမည္။ ေငြေၾကး ဥစၥာ စီးပြားအဖတ္မတင္ေသး။ ေျခ ၄ ေခ်ာင္း အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က် မည္။ အဂၤါနံႏွင့္ အနီေရာင္ပစၥည္း၊ ေရႊ၊ စေနနံႏွင့္ အနက္ေရာင္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၄င္းနံ မ်ားအတြက္ အကုန္အက်မ်ားတတ္ သည္။ ေျခ ၄ ေခ်ာင္းဝင္လ်င္ စီးပြား ေရးကို ထိခိုက္တတ္။
အလုပ္အႀကံအစည္အတြက္ အျငင္းပြားရမည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးေဝးသြားရတတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမေကာင္း။ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္သင့္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ အတြက္ ပူပင္ရမည္။ လက္ထပ္ေစ့စပ္ ရန္မသင့္ေသး။ သားသမီးအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။
အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ အေမြ၊ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။

၃ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ ကံဇာတာ
ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားေရးအတြက္ အပူေသာကမကင္းျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြ အက်ဳိးအျမတ္နည္းမည္။ ရစရာမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ခိုက္ရန္ စကားမ်ားျခင္း ျဖစ္မည္။ ေဘးရန္မကင္းေသာ အခ်စ္ ေရးဖန္တီးလာတတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ သားသမီး တို႔၏ ေဘးကင္းေရးကိုလည္း သတိထားရ လိမ့္မည္။
မိသားစုထဲတြင္ ေသာၾကာေန႔နံ သားသမီး က်န္းမာေရးထိခိုက္တတ္ သည္။ သို႔မဟုတ္ အဝတ္အထည္၊ အလွကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစသည့္ ေသာၾကာနံမ်ားထြက္တတ္သည္။ မိမိ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရန္မရွိ။
အေႏွာင့္အယွက္မ်ား မကင္း ေသာ္လည္း လက္ထပ္လွ်င္သင့္၏။ အိမ္ေထာင္ေရးဖန္တီးလာတတ္သည္။ အလုပ္အႀကံအစည္ အထူးအေထြ အညံ့မရွိေခ်။ အလုပ္ေကာင္းရတတ္ သည္။ ခရီးေဝး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားရတတ္၏။

၄ ဂဏန္း ေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
မိမိေဆာင္ရြက္သည့္ ေငြေၾကး ဥစၥာစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပလိမ့္မည္။ အဂၤါ နံႏွင့္ အနီေရာင္ပစၥည္း၊ ေရႊ၊ စေနနံႏွင့္ အနက္ေရာင္ပစၥည္းမ်ားဝင္တတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ¤င္းနံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးအျမတ္ ရွိမည္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား စသည္တို႔ ဝင္တတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ¤င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိမည္။
အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ပ်က္ ျပားျခင္း၊ အဆင္မေျပျခင္း၊ အလုပ္မရွိ သူမ်ားအဖို႔ အလုပ္ရရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ အလုပ္ထြက္ ရ၊ ေျပာင္းရျခင္းျဖစ္တတ္ သည္။ သို႔မဟုတ္ အဖ၊ အထက္လူ ႀကီး၊ တနဂၤေႏြေန႔နံ သားသမီးတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္တတ္ သည္။
အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္းမည္။ အိမ္ေထာင္က်တတ္ သည္။ စိတ္မၿငိမ္။ ခရီးယာယီမ်ား မည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ အညံ့ ႀကဳံပါက ကုသေပ်ာက္ကင္းမည္။

၅ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ ကံဇာတာ

ေငြေၾကး အကုန္အက်မ်ားမည္။ ၾကာသာပေတးနံႏွင့္ အဝတ္အထည္၊ အလွကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ရတနာ စသည့္ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ထြက္ကိန္းရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ ¤င္းနံ မ်ားအတြက္ အကုန္အက်အဆံုးအ႐ႈံး ရွိမည္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား စ သည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘးရန္ မႈခင္းျပႆနာႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ မကင္းေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္အဆင္ ေျပမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား မတိုးတက္ႏိုင္ေသးသည့္အျပင္ အလုပ္ တြင္ အၿပဳိင္အဆိုင္ ပဋိပကၡမႈခင္း ျပႆနာေပၚလာတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဟန္မက်ေခ်။ အဆင္မေျပမႈျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မည္။ သား သမီးတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ ေပးပါ။ သားသမီးအတြက္ စိတ္ပူရ မည္။ ဖ်ားနာတတ္သည္။

၆ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ထီေပါက္ျခင္း၊ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြဝင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း၊ ဝတ္ေကာင္းစားေကာင္း အထူးဝင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ေကာင္းျခင္းတို႔ရွိမည္။ ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ ၁၂ ရက္တို႔တြင္ ထီထိုးပါ။
အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခိုက္ရန္ ပဋိပကၡအၿပဳိင္အဆိုင္၊ မႈခင္းျပႆနာ ႀကဳံတတ္သည္။ ၄င္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသင့္။ အလုပ္အႀကံ အစည္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ အေႏွာင့္ အယွက္ေပၚမည္။ ရာထူး၊ ဂုဏ္ထူး သိကၡာက်ဆင္းမည္။ အလုပ္အတြက္ ခိုက္ရန္ေဒါသမႈခင္းျပႆနာ မျဖစ္ရန္ သတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးမသာ ယာ။ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာ ေရးခ်ဴခ်ာမည္။ အိမ္တြင္းေရး မေအး ခ်မ္းတတ္ေခ်။ မိသားစုထဲက ဗုဒၶဟူး ေန႔နံ သားသမီး၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္သင့္။ ေရာဂါဥပဒ္ေဘး အထူး အေထြ မႀကဳံႏိုင္ပါ။

၇ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ၾကာသပေတးနံႏွင့္ အဝတ္ အထည္၊ အလွကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ရတနာစသည့္ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ ၄င္းနံ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိး အျမတ္ရရွိတတ္၏။ တနဂၤေႏြနံ သက္ရွိသက္မဲ့ ထြက္ကိန္းရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြနံ သက္ရွိသက္မဲ့ အတြက္ ေငြကုန္က်ျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာ နစ္နာျခင္းရွိလိမ့္မည္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည္တို႔ရရွိ ျခင္း။ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းျခင္း၊ အဆင္ ေျပျခင္း၊ အလိုဆႏၵျပည့္ဝျခင္းရွိမည္။
မိမိအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေလ်ာက္ အလုပ္အႀကံအစည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဘးရန္မႈခင္းျပႆ နာမ်ားႀကဳံမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္ ပ်က္ျပားျခင္း၊ အဖ၊ အထက္လူႀကီး၊ တနဂၤေႏြေန႔နံ သားသမီးအတြက္ အပူ ေသာကႀကဳံျခင္းရွိမည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းမည္။ လက္ ထပ္ရကိန္းရွိန္သည္။ က်န္းမာေရး မစိုးရိမ္ရေခ်။

၈ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
အလိုရွိေသာ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း ရရွိမည္။ စီးပြားေရး အေျခအေနသင့္ ၏။ ဝင္ေငြပံုမွန္သာရွိမည္။ အက်ဳိး အျမတ္ေႏွာင့္ေႏွးၿပီးမွ ရတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေရး အေႏွာင့္အယွက္ရွိတတ္သည္။
အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ မ်ားအဆင္ေျပေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။
အခ်စ္ေရး၊ ပညာေရး၊ သား သမီးေရးေကာင္းသည္။ မ်က္ႏွာစန္း အလြန္ပြင့္တတ္သည္။ လက္ထပ္ လွ်င္သင့္သည္။ အလုပ္အႀကံအစည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘးရန္ေပၚမည္။ တနဂၤေႏြေန႔နံသားသမီး၊ အထက္လူ ႀကီးႏွင့္ သေဘာကြဲမည္။ အလုပ္ အႀကံအစည္ မေအာင္ျမင္တတ္ေခ်။ အေအးမိဖ်ားနာတတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးေႏွာင့္ေႏွး ပ်က္ျပားမည္။

၉ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္း၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကုန္အက်မ်ား ျခင္း၊ နစ္နာဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေဘးဒုကၡ ေရာက္ျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္း ရွိမည္။ လူခိုးလူလိမ္ သတိျပဳပါ။ ဗုဒၡဟူးနံႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ပစၥည္းမ်ား ထြက္တတ္ သည္။ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဟူးနံ သက္ရွိ သက္မဲ့ႏွင့္ စာအုပ္စာေရးကိရိယာ အတြက္ အကုန္အက်မ်ားမည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဘးရန္အေထြေထြကိုလည္း သတိ ထားသင့္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည့္ကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ အဆင္မေျပျခင္း၊ ေသာကေရာက္ျခင္း မ်ားျဖစ္တတ္သည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေလ်ာက္ အလုပ္ အႀကံအစည္မ်ား တိုးတက္ေကာင္း မြန္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ အလုပ္မရွိ သူမ်ား အလုပ္အဆင္ေျပမည္။ အခ်စ္ ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ မည္။ မိသားစုထဲမွ ဗုဒၶဟူးေန႔နံ သားသမီး၏ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ပါ။ မိမိက်န္းမာေရး စိတ္မခ်ရေခ်။

၁ဝ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ေငြေၾကးအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ဝင္ကိန္းရွိသည္။ ၾကာသာပေတးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ထီထိုးေပးပါ။ ထီ ေပါက္တတ္သည္။ ထီေပါက္သကဲ့ သို႔ ေငြဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေမြရျခင္း ရွိမည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ား အက်ဳိး အျမတ္မ်ားမည္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရတတ္ သည္။ သို႔မဟုတ္ ¤င္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင္ေျပျခင္း၊ ေကာင္း က်ဳိးရွိျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ အလုပ္အႀကံ အစည္ျပဳသမွ် အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲေတြ႕ၿပီးမွ အဆင္ေျပလိမ့္ မည္။ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ အေျပာင္းအလဲႀကဳံတတ္သည္။ အိမ္ ေထာင္ေရးမေကာင္း၊ ကြဲပ်က္ျခင္း၊ ခြဲခြာရျခင္းရွိမည္။ လက္ထပ္ရန္ မသင့္ေသး။ အိမ္ေထာင္ ဘက္တြင္ အႏၲရာယ္ႀကဳံ တတ္သည္။ က်န္းမာ ေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္သည္။

၁၁ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ကံေကာင္း လိမ့္မည္။ ေသာၾကာေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ ၁ဝ ရက္မ်ား တြင္ ေငြေၾကးဥစၥာစီးပြား ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္။ ထီထိုး သင့္၏။ စာအုပ္စာေရး ကိရိယာ၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းမည္။
အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံေကာင္းမႈမ်ား ေပၚလာတတ္သည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီး တြင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းႏွင့္ကိုယ္ တိုး တက္မႈရွိမည္။ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ သည္။ အႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဘးရန္အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ေစ့စပ္လက္ထပ္ရန္မသင့္ေသး။ အလုပ္ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲလုပ္လွ်င္ေကာင္း၏။ က်န္းမာ ေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္တတ္သည္။

၁၂ ဂဏန္းေထာက္မိသူ၏ကံဇာတာ
ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရရွိ တတ္သည္။ ဝင္ေငြေကာင္းတတ္ သည္။ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုက္ရန္ေဒါသ စကားမ်ားရတတ္သည္။ အိမ္၊ ေျမ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အေမြ စသည့္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းက်ဳိးေပး တတ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္ သည္။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မလုပ္သင့္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ¤င္း တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေဘးရန္မႈခင္းျပႆနာ သတိ ျပဳပါ။ အလုပ္အေျပာင္းအလဲ၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ႀကဳံတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္း၏။ အိမ္ေထာင္ရွင္ မ်ား ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္ျဖစ္ တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဘးရန္အေေႏွာင့္အယွက္သတိျပဳပါ။ ခရီးတို၊ ခရီးေဝး (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ရကိန္း ရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳရ တတ္သည္။ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္စရာ မလိုေခ်။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္
ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - http://zaygwet.com/horo_article.php?id=137

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved