လႊတ္ေတာ္ထဲက ေမာ္ေတာ္ကား

Wednesday, August 1, 2012

~


http://burma.irrawaddy.org/wp-content/gallery/car/car03.jpg
ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆုိၾကတ့ဲ ေမာ္ေတာ္ကားအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သဃၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းညြန္႔

စက္မႈဇုန္ထုတ္ Super Custom(Multi Purpose Vehicle) ကားမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ အမွန္တကယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွမႈနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နစ္နာသူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကိုသိရိွလိုေၾကာင္း

စက္မႈဒုဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးေအာင္

ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမရိွသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရိွသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရသည့္အတြက္
ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ၎တုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈစည္းကမ္းနွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊
ဒဏ္ေၾကးေငြေပးသြင္းေရးကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ဝယ္ယူထားသူအခ်ဳိ့က သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ တိုင္ၾကားလာမႈေၾကာင့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈဖံြ႔ျဖဳိးေရး ဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္(၇)ဦးအား ေခၚယူေတြ႔ဆံုျပီး ဝယ္ယူသူမ်ား ေက်နပ္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရန္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ရာ
ျပန္လည္သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ကို သိရပါေၾကာင္း။

တရားမဝင္နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ
နိုင္ငံေတာ္သုိ႔ေပးသြင္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျပီး
မူလအတည္ျပဳထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ဒီဇိုင္းပံုစံနွင့္ ကဲြလဲြေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို
နိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ေပးသြင္းေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊
အဆိုပါကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ ဖံြ႔ျဖဳိးေရး ဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွေနသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ၊ ျပည္တြင္းသုိ႔ေရာက္ရိွေနျပီးျဖစ္သည့္ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ျပႆနာနွင့္ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ထိုက္သင့္သည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြရရိွေရးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပန္းဘဲတန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ဆန္း

အသစ္တင္သြင္းေရာက္ရိွလာေသာကားမ်ား၏ ေဘးတံခါးမွန္မ်ား အနက္ေရာင္ျဖစ္ပါက မည္သုိ႔ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္၊ ၎ကားမ်ားကို တစ္ေျပးညီ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္နိုင္ျခင္းရိွ/မရိွနွင့္ ကားအားလံုးကို ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/ မရိွတုိ႔ကို သိရိွလိုေၾကာင္း

ရထားဒုဝန္ၾကီး သူရဦးေသာင္းလြင္

ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ကနဦး မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးရာတြင္ မွန္အနက္အပါအဝင္ Colour မွန္ကို Tint Meter ျဖင့္ တိုင္းတာျပီး ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း(၆ဝ)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္အထက္ရိွသည့္မွန္ကို ခြင့္ျပဳပါေၾကာင္းနွင့္
ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း (ဝ)ရာခိုင္နႈန္းမွ (၅၉)ရာခိုင္နႈန္းသာရိွသည့္မွန္မ်ားကို ခြင့္မျပဳ ပါေၾကာင္း၊
ထိုမွန္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ကြင္းမသဲကဲြျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ညဘက္ အခိ်န္တြင္ ယာဥ္အနၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ျခင္း၊Colour မွန္ကို အကာအကြယ္ယူ၍ ယာဥ္ အတြင္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္နိုင္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိုင္ငံအသီးသီး၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ Road Safety ကို ထိခိုက္ နိုင္ေသာ ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း (၆ဝ)ရာခိုင္နႈန္းေအာက္မွန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ ျခင္းမရိွေၾကာင္း နိုင္ငံအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေသာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သိရိွရပါေၾကာင္း၊
သုိ႔ေသာ္ စက္ရံုျပင္ပ၌ နိုင္ငံျခားယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ စတစ္ကာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊
အထူးမွာၾကား၍ ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္းနည္းပါးေသာ မွန္အနက္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳသည္ကို သိရိွရပါေၾကာင္း၊
နိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေဘး တံခါးမွန္အနက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအနက္မွ ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း(၆ဝ)ရာခိုင္နႈန္းမွ (၁ဝဝ)ရာခိုင္နႈန္းအထိ ကားမ်ားကို ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမရိွသည့္အျပင္
ေဖာက္ထြင္း ျမင္နိုင္စြမ္း (ဝ)ရာခိုင္နႈန္းမွ (၅၉)ရာခိုင္နႈန္းအထိ ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ေစ၍ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရိွပါေၾကာင္း။


ညႊန္း - ေၾကးမုံသတင္းစာ - ဇူလုိင္ ၃၁

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved