ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး ဥကၠဌနဲ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

Tuesday, August 14, 2012
ႏုိ္င္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ေပးအပ္ထားတဲ့ တာ၀န္ မထမ္း
ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို လုိက္နာမႈ မရွိျခင္းေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေတြက လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ေပး ဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ဖိအားေပးတဲ့ျဖစ္စဥ္ တခု ဒီကေန႔ ျပည္ သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ ခံုရံုးတာ၀န္ရွိသူေတြျဖစ္တဲ့ ဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ အသာတၾကည္နဲ႔ တာ၀န္ က ႏုတ္ ထြက္မႈ မျပဳခဲ့ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္းေတြနဲ႔ အတူ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းေတြနဲ႔ ဒီရာထူးေတြက ရပ္နားသြားသည္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သူရ ဦးေရႊမန္းက ဆုိပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ ေျပာဆုိ ထားတာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၀က္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာမွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ သို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါျပ႒ာန္းခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၅) အရ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာထားကို၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ တင္ျပလာၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက တရားနည္းလမ္းက်စြာ တင္ျပ ေတာင္းဆို လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ေပးမႈမ်ားအား လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ကို မိမိနားလည္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ဤလို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥရပ္ မ်ားကို အလ်ဥ္းမျပဳလုပ္လိုပါ။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္း မိမိထက္ မနည္းေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ တယ္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ နည္းလမ္းအစား အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း မႈ ျပဳေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သည္းခံစိတ္ ထားရွိ၍ ေခတၱ ခဏ ေစာင့္ဆိုင္း ေပးေစလိုပါ တယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကာယကံရွင္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မထိခိုက္ ေစ‌ေရး တို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ခြင့္ ျပဳေစလိုပါတယ္။

မိမိေဆာင္႐ြက္လို သည္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာဆႏၵႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသိရွိေစၿပီး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ဆုံးြဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ ပါတယ္။

ယခုကိစၥကို စတင္ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး သို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂)ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၃/ညမ (၁)၃-၁ (၉၂) နပတ (၇၂) အရ တင္သြင္းခဲ့သည့္တင္သြင္းလႊာအား ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ၎တို႔၏အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တာဝန္မွ အနားယူေစျခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္ ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္၊ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆာင္႐ြက္မည့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကိစၥအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သဝဏ္လႊာ ေရးသား ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာထားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ကို လႊတ္ေတာ္အား အသိေပး တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

မုန္းစကို တိုေစ၊ ခ်စ္စကို ရွည္ေစ၊ နာစရာရွိရင္ လြမ္းစရာႏွင့္ေျဖ ဆိုသည့္စကားမ်ားအတိုင္း စာနာေထာက္ထား ငဲ့ၫွာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သြားေစလိုပါတယ္။

ယခုကိစၥရပ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏တင္သြင္းလႊာ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက ၃-၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွ အခြင့္ အာဏာ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ၁၇-၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခ ံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏တင္သြင္းလႊာအေပၚ ရွင္းလင္း ခ်က္အား ျပန္လည္ တင္ သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၎ေနာက္ ၂၈-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပ ုံအေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက "လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔ အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕ အစည္း အျဖစ္ ထည့္သြင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း" ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ယင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ လည္းေကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား ဆႏၵမ်ားမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ား တြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း ပံု အ‌ေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိသလို ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ဥပေဒမ်ား ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မွားယြင္း စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔မွားယြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈ၊ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ထိခိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉၁ ဦး က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အခြင့္ အေရး ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ မိမိထံအသိေပး တင္ျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎ကိစၥအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ ထားၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ ေျပလည္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပေစ ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပ လည္ေအာင္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ပါက တင္သြင္းလႊာကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာမႈကို ၾကားသိခဲ့ရ၍ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ကိစၥအား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳေစဘဲ ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆင့္အထိ မေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါတယ္။ (၉-၈-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္၍ ေျပလည္ေစႏိုင္ေသာ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ျပခဲ့ပါ‌ ေသးတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားက ယင္းတို႔၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ခံစားမႈမ်ား ႀကီးမားလာကာ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရး ထိုး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္ တင္ျခင္း ျပဳ လုပ္ရန္ အဆင့္အထိ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

ဒီကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ သည္းခံစိတ္ထားရွိၿပီး သတ္မွတ္ ေပး ထားသည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါရန္ႏွင့္ မိမိကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆႏၵအတိုင္း စြပ္စြဲျပစ္ တင္မႈျပဳလုပ္ လိုပါက ျပဳ လုပ္ႏိုင္ၾက ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုမူ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္း သည္းခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved