ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဦးေရႊမန္းသုိ႔ေပးစာ

Tuesday, August 21, 2012
ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ရက္စဲြနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ ပုိ႔လုိက္တ့ဲ သ၀ဏ္လႊာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ တင္းမာမႈနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲစာ ျဖစ္ပါတယ္။


သမၼတထံမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ


ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုးရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေက်နပ္ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုး
ျဖင့္ သင့္ျမတ္ၿပီး တရား နည္းလမ္းက်ေသာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ အႀကံျပဳ ေပးပို႔ျခင္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က တင္သြင္းခဲ့ေသာ တင္သြင္းလႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ရွင္းလင္းျပန္ၾကား လိုပါေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖဲြ႕တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေျပာၾကားေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုပါေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖဲြ႔ တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္လာပါက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္
ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔အစိုးရ အဖဲြ႔အေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရန္လို အပ္ပါေၾကာင္း။ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မ တီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖဲြ႔တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္း ရွိ/မရွိ တိက် ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆို သည့္ စကားရပ္ကို အနက္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုးသို႔ တင္ သြင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးသို႕ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထည့္သြင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၃ တို႔အရ အၿပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤကိစၥမွာ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲ အဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္၍ တင္သြင္းလႊာကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းရန္မွာ တရားရံုးမ်ား၏ အစဥ္အလာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရ မည္သို႕မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါသျဖင့္ ဤကိစၥအား အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ နားလည္ႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မတိုင္မီ ၄င္းတို႕၏ ဆႏၵအေလွ်ာက္ တာ၀န္မွ အနားယူေစေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းျပန္ၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပုိင္းျခားသံုးစြဲရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အတြက္သာ အပ္ႏွင္းထား ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ ရာ ခံုရံုးအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တာ၀န္မွ အနားယူသြားေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်င္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကို တာ၀န္မွ အနားယူေစရန္မွာလည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥမေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးအဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (၂) ဦးတို႔မွ ေရြးခ်ယ္၍ ျပည္ေထာင္စုသည္ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရား စီရင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ
ေရးဆြဲေရး အတြက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာကိစၥ အေပၚ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘက္လိုက္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆံုး အျဖတ္ ေပးၾကမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။

မိမိအပါအ၀င္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ သိလိုက္နာရိုေသၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ပါမည္ ဟု လႊတ္ေတာ္က်င္းပ စဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ သို႔မဟုတ္ က်မ္းသစၥာ ျပဳထားၾကသူ မ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား အရ မိမိအေနျဖင့္ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးစ ကမာၻ႔အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းကာစ အေျခအေနတြင္ သာ ရွိပါေသးေၾကာင္း။ သို႔ပါ၍လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဤအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားေရး မ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္လံုးမွ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့နည္း ရပ္တန္႔ သြားျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ သန္း (၆၀)၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထား၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ မ႑ိုဳင္ႀကီး (၃)ရပ္၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)တြင္ တရား၀င္
ေပးအပ္သည့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုပါကလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္
ေကာင္းမြန္မည္ ဟု ယူဆပါေၾကာင္း။

သို႔ေသာ္လည္း ဤအဖဲြ႔အစည္း ႏွစ္ခုသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ သီးျခားလြတ္ လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတို႔ ဆႏၵအရ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါေၾကာင္း ျပန္ၾကားပါေၾကာင္း။။။4 comments :

 1. winzarny said... :

  သမၼတႀကီးကို အၿပည္႔အ၀ေထာက္ခံတယ္။သမၼတႀကီးလုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ပါ။ နိုင္ငံသား သန္း၆၀ရဲ့ ေရွ့ေရကသာပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကႀကံဖြတ္ကိုစာလွယ္ေတြကို လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ခြင္႔မေပးသင္႔ပါ။ ခံုရဳံးတာမရွိလို႔ေတာ႔ ႀကံ႔ဖြတ္နဲ႔ဦးေရၽႊမန္းမိသာစု အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ နိုင္ငံေရးကစားကြင္ လံုး၀ကိုၿဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာပဲ

 1. Anonymous said... :

  copy paste လုပ္ရုံလုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္..
  စာသားမ်ားအားလုံးပါ၀င္ေအာင္ ကူးဖို႔လိုမည္ထင္ပါသည္။

 1. Unknown said... :

  လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစု၏ သေဘာထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးအေနျဖင့္ ၄င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုကို တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္အားမိမိကိုယ္ေရးအတြက္ အသုံးခ်သြားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးခင္ေရႊအား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္းဟု သိလိုလွပါသည္။

 1. Unknown said... :

  လူနဲစုႏွင့္လူမ်ားစုေခါင္းစဥ္းသာတပ္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္၇င္
  အေျဖကရွင္းေနပါတယ္ ၊
  ဒျီပသနာဆိုတာ ဒြိဟအနက္ထြက္ေနလို႕ေပၚလာတာပါ
  ဇစ္ျမစ္ျပန္ေကာက္ရင္ ဘာေၾကာင့္နဲေနရသလဲ
  ဘာေၾကာင့္မ်ားေနရသလဲ ျပန္ဆန္းစစ္ရမွာျဖစ္တယ္
  နဲေအာင္လုပ္လို႕ရသလို မ်ားလာေအာင္လဲဖန္တီးလို႕ရတယ္
  ဖန္တီးရယူျခင္းထက္ လူထုရဲ႕ရွိရင္းစြဲဆႏကေနေပၚလာတဲ႕
  အရည္အတြက္သာလွ်င္ တကယ္တန္းမွာ ျပသနာနဲပါးေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္
  CHECK AND BALANCE လုပ္တာလို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားထင္ျမင္ယူဆပါတယ္ ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved