၂ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Sunday, August 12, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၂ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းကုိ ဆက္လက္ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိတုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ မိမိိရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္ အခါမွလြဲ၍ ေငြေၾကးကုိ ေလာဘတႀကီး မရွိတတ္ေပ။

ေငြေၾကးကုိ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ အေတြးအေခၚ ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ရယူႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားတတ္ၾကသည္။

မိမိေမွ်ာ္လင့္သလုိ ျဖစ္မလာသည့္အခါ စိတ္ပ်က္အားငယ္တတ္သူ၊ အားနာတတ္သူ၊ စိတ္သေဘာ လြယ္သူျဖစ္သျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ သင့္သေလာက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္း မရွိတတ္ေပ။
ေငြေၾကးခုံမင္ မက္ေမာတတ္ သူမဟုတ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကး သုံးစြဲရာတြင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲတတ္ သည္။
စီးပြားေရးတြင္ အမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ေခ်ာက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိတတ္သည္။

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွင့္ သြက္လက္လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးထက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚ လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ပုိမုိေအာင္ျမင္မည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ ဗီဇအရည္အခ်င္း ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အသက္ႀကီးပုိင္းတြင္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝလာမည္။ မိဘဘုိးဘြား အေမြအႏွစ္ရကိန္း ကံဇာတာ ပါေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝလာႏုိင္သည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ မိမိအား တန္ဖုိးရွိေသာ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးကူညီ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိး မၾကာခဏ ရရွိတတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၊ ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ ရက္ဖြားျမင္ပါက ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအတြက္မူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိဘမ်ားက မိမိအေပၚ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈကေတာ့ ရွိေနမည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အျခားေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားျဖစ္ေသာ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ရက္ဖြားမ်ားထက္ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ပုိမုိကံေကာင္းၿပီး မိမိအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား နည္းပါးမည္။
မိမိ၏ ပင္ကုိအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ လူလတ္ပုိင္း အရြယ္ေရာက္မွ အႏုပညာႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေသခ်ာေပါက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏုိင္မွသာ လွ်င္ စီးပြားျဖစ္မည္။

သူတစ္ပါး၏ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ စြန္႔စား၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မေရရာ မေသခ်ာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ စြန္႔စားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ စီးပြား ပ်က္ကိန္းရွိသျဖင့္ အထူးသတိထား ဆင္ျခင္သင့္သည္။

မတ္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စိတ္မတည္ၿငိမ္တတ္သူ၊ စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလတြင္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးကုိ လက္ေတြ႕ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲရွိမည္။ ေငြေၾကးစီးပြား အေျခအေနမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ မရွိတတ္ေပ။

႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးဝင္လာတတ္ေသာ္လည္း ေငြၾကာၾကာ မၿမဲတတ္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲရာတြင္ စစ္စစ္စိစိ သုံးစြဲၿပီး စုေဆာင္းသည့္ အေလ့အက်င့္ ရွိပါမွ ေတာ္႐ုံက်မည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြေၾကးလုိ အင္ဆႏၵသာႀကီးမားၿပီး လက္ေတြ႕ ေငြရွာေဖြရာတြင္ အဆင္မေျပႏုိင္ၾကသျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
မိမိစိတ္ထက္သန္ရာ လုပ္ငန္း တစ္ခုခုကုိ ေဇာက္ခ် လုပ္ကုိင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည္။ အႏုပညာ ဗီဇကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ပါက ပုိၿပီးေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။

ဧၿပီလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စီးပြားေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ပုိင္ အယူအဆကုိ လြန္လြန္ကဲကဲ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသျဖင့္ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိသင့္သေလာက္ မရွိႏုိင္ေပ။

အစုစပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တူ လုပ္ဖက္မ်ား၏ အတားအဆီး မရွိပါမွ လုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။
စာေရးဆရာႏွင့္ အႏုပညာရွင္ ျဖစ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္သည္။

တစ္ေနရာတည္းတြင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကုိင္တတ္သည္။ ရသမွ် အဆင့္အတန္းတြင္ မည္သည့္ အခါမွ် စိတ္ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ျခင္း မရွိတတ္ေပ။
မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္မဆုိ လႊမ္မုိးႏုိင္သူ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ စိတ္ကူးယဥ္တတ္ေသာ သဘာဝဝင္၍ အတားအဆီး ျဖစ္တတ္သည္။

ေမလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြား ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ကံဆုိးျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္လွည့္စီ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ တစ္ခါတရံ ေငြဝင္လမ္း ေျဖာင့္ေနတတ္ေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္ ေငြေၾကးျပႆနာ ေပၚလာတတ္သည္။ လုပ္သမွ် အဆင္မေျပ ျဖစ္လာတတ္သည္။

ေလာင္းကစားႏွင့္ အက်ဳိးမေပး တတ္ေသာ ကံဇာတာပါလာသျဖင့္ ေလာင္းကစား လုံးဝ မလုပ္သင့္ေပ။ စီးပြားေရးတြင္လည္း ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္ ပုိင္ၿပီထင္ၿပီး ပုံေအာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ အဆုံးအ႐ႈံး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္၍ျဖစ္သည္။
တရားလြန္ အသုံးအစြဲႀကီးျခင္း ကုိ သတိႏွင့္ ဆင္ျခင္သင့္သည္။
လူအမ်ား၊ ပရိသတ္ႏွင့္ တုိက္ ႐ုိက္ဆက္သြယ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ အက်ဳိးေပးလိမ့္မည္။
ေလာကႀကီးတြင္ အဆင္ေျပစြာ ေနထုိင္သြားၾကရမည့္ ကံဇာတာ ပါေသာ္လည္း အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ စည္းစိမ္ အလြန္အကြၽံခံျခင္းကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။

ဇြန္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် စီမံလုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္တတ္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ ေငြေၾကး ေလာဘ မရွိတတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကးကို ေလာဘတႀကီး ရွာေဖြသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။

ေငြေၾကးေလာဘ နည္းသူမ်ား ျဖစ္၍ ဝင္ေငြလည္း နည္းပါးတတ္ ၾကသည္။ ေငြေၾကးကိုလည္း ထက္ ထက္ျမက္ျမက္ မရွာေဖြႏုိင္ၾကေပ။
သုိ႔ေသာ္ ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး အတြက္ အစဥ္ စိတ္ကူးယဥ္ အေတြး အိပ္မက္ မက္ေနတတ္ၾကသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အေတြး အိပ္မက္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပုံေသ ထုိင္၍ လုပ္ရေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္း၊ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးမေပး တတ္ေခ်။
အႏုပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ မႈကုိ အသုံးျပဳ၍ ေငြရွာလွ်င္ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္သည္။

ဇူလုိင္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးအေျခအေန မွာ မေသခ်ာ မေရရာတတ္ဘဲ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိေနတတ္သည္။ အႀကီးအက်ယ္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိ မည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး မဆင္မျခင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္ၾကသျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚ တတ္သည္။ အ႐ႈံးကုိ ကာမိေစရန္ ထပ္မံပုံေအာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္ၾက သျဖင့္ အဆုံး အ႐ႈံး သံသရာ လည္ ေနတတ္သည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေငြေၾကး စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ အလြန္ဆုိးရြားေန မည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ေငြေၾကးရွာေဖြရာတြင္ အလြန္႔အလြန္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးႏွင့္ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိလာ ေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
အေကာင္းဆုံးမွာ ခုိင္မာ၍ အေျခတက် ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အတန္အသင့္ ရင္းႏွီ္းျမႇဳပ္ႏွံၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ျခင္းျပဳသင့္သည္။

သေဘၤာလုပ္ငန္း၊ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူုပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အထူးအက်ဳိးေပးတတ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးဥစၥာဓနကုိ မက္ေမာသူမ်ားမဟုတ္တတ္ၾကေခ်။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြအစုလုိက္ အပုံလုိက္ ရတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ ရက္ေရာသေဘာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေငြအဖတ္ မတင္တတ္ေခ်။

မိမိ၏ ပင္ကုိပါရမီေၾကာင့္ ဝင္ေငြေကာင္းႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိကုိယ္၊ ႏႈတ္အရည္အခ်င္း၊ အႏုပညာဗီဇစသည္တုိ႔ကုိ အသုံးခ်ပါက ပုိ၍ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္သည္။
မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္မဆုိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္း ႏွီးျုမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ဥာဏ္ပညာကုိ အသုံးျပဳ၍ စီးပြားရွာျခင္းကုိ ပုိၿပီး လုိလားသူမ်ားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလုိ စိတ္ ျပင္းထန္သူျဖစ္ပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ သူ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေငြေၾကးသုံးစြဲရာတြင္ သတိႀကီး တတ္သူျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္ေတြးျမင္ပူပန္စြာ ေငြေၾကး အသုံးအစြဲ ေခြၽတာတတ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ မိမိအတုိင္းအတာႏွင့္ သုံးစြဲႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးက အစဥ္ လုံ ေလာက္စြာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအားအခြင့္အေရး ယူတတ္သူမ်ားအေပၚ အားမနာတတ္ဘဲ သတိထား လုပ္ကုိင္ဆက္ဆံ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါက ပုိမုိအဆင္ေျပမည္။
႐ုံးထုိင္ၿပီးလုပ္ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ဳိးႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ အက်ဳိးလည္းမေပးတတ္ေခ်။

အခ်ိန္အခါအရ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ျဖတ္ထုိးဏ္သုံးၿပီး အသိဥာဏ္ပညာႏွငု့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ပုိမုိ စီးပြားျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။
အေျခအေနေပးပါက မိမိ အရပ္ေဒသမွာထက္ ေရျခား၊ ေျမျခားေသာ အျခား အရပ္ေဒသမ်ဳိးတြင္ ဘဝ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရႏုိင္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

အသက္အရြယ္ ငယ္စဥ္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအလုပ္အား လုပ္ကုိင္ရမည္ကုိ မွန္ကန္စြာ မေရြးခ်ယ္တတ္သျဖင့္ ေငြေၾကးအတြက္ အထူးစိတ္ေသာက ေရာက္ရတတ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ မၾကာခဏ မိမိအရည္ အခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ စြမ္းပကားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးးအလုံးအရင္း ရလာႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိ၏ ကံဇာတာ ေၾကာင့္ ရလာသမွ် ေငြေၾကး အဖတ္ တင္မည္မဟုတ္ေပ။

မိမိစိတ္ကူးဥာဏ္ ပါရမီ အရည္ အေသြးကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ဝင္ေငြေကာင္းႏုိင္သည္။ သူတစ္ပါး၏ ကတိစကားမ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ ခ်ၿပီး အားကုိးေမွ်ာ္လင့္ေန႐ုံႏွင့္ ေငြ ေၾကး ရမလာႏုိင္သည္ကုိ အထူး သတိျပဳသင့္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကး ဥစၥာဓနကုိ မက္ေမာတတ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းဆုိသည္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္တတ္ၾကဘဲ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ေနသေဘာထားရွိၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္ သက္သက္ အပင္ပန္းခံ၍ ေငြေၾကးစီးပြား ရွာလုိသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားကုိ ကူညီေပးကမ္း ေထာက္ပံ့လုိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းေငြ ေၾကးျပည့္စုံႏုိင္ရန္ အားထုတ္မႈ ရွိေကာင္းရွိမည္။

မိမိ၏ ေမြးရာပါ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျမင့္မားေသာ ပါရမီ အရည္အခ်င္းကို အသုံးခ်ၿပီး စီးပြားရွာလုိစိတ္ နည္းပါးမည္။ ေရွ႕ျဖစ္ကုိ ႀကဳိတင္ျမင္မက္ျခင္း၊ ေရွ႕ျဖစ္ အတတ္ေဟာႏုိင္ျခင္း၊ ပင္ကုိပါရမီကုိ အမွီျပဳ၍ ကုိယ္က်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved