၂ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Sunday, August 12, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္၏ ဇူလိုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၂ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၂ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္ လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇူလိုင္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလိုင္လ ၂ ဂဏန္း ရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ယာဥ္ကား နံပါတ္၊ ထီနံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း အားလံုးေပါင္းျခင္း ၁ သုိ႕မဟုတ္ ၂ သို႕မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

လာဘ္ေကာင္းေစရန္၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေစရန္ တပ္ဆင္သံုးစြဲသင့္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ေရႊ ေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္ႏွင့္ ခိုျပာေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ လေက်ာက္(ေမ်ာ) ဥႆဖယား၊ ပယင္းႏွင့္ စိန္တစ္ခုခုတို႕ အၿမဲဝတ္ ဆင္သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပမည္။ ေရြးခ်ယ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္သည္။

မိမိသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္အရြယ္ မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ မ်ားျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၂၉ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္ သည္။
အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ယာဥ္၊ ကား နံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္ မ်ားကို ဂဏန္းအားလံုးေပါင္းျခင္း၊ ၁၊ ၂၊ ၄ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအား ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္၊ ခိုျပာေရာင္ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တပ္ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။

ပုလဲ-ေက်ာက္(ေမ်ာ)၊ ေက်ာက္ စိမ္း၊ ဥႆဖယား၊ နီလာႏွင့္ ပယင္း ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ဓာတ္ တည့္ၿပီး ကံနိမိတ္ေကာင္းေစတတ္ သျဖင့္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတ နာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၂၊ ၄ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္သည္။

မိမိတို႕၏အသက္ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝႏွစ္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည္။ အက်ဳိး အျဖစ္ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၂ ဂဏန္းပုိင္ ရွင္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအား ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အစိမ္းေရာင္ႏုႏု၊ မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။ အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ သည္။

ေက်ာက္စိမ္း၊ ျဖဴဝါေရာင္ ေက်ာက္ႏွင့္ ပုလဲေက်ာက္မ်က္မ်ား သည္ မိမိအတြက္ နိမိတ္ေကာင္းေသာ ဓာတ္တည့္ေသာ ရတနာျဖစ္သျဖင့္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။ေက်ာက္ စိမ္းသည္ မိမိအတြက္ အေကာင္းဆံုး ရတနာျဖစ္သည္။ ။
တျခား မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ သည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ သင့္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္မ်ားမွာ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ၊ ၂၉၊ ၃၈၊ ၄၇၊ ၅၆၊ ၆၂ ႏွင့္ ၇၄ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္း မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္ သည္။ ၄၊ ၈ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ား တြင္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေခ်။ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးသည့္ ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရး ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ကားနံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကိုေရြး ခ်ယ္မည္ဆိုပါက ဂဏန္းအားလံုး ေပါင္းျခင္း ၂ သို႕မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။ ၄၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္း တစ္ခုခုရေသာ နံပါတ္မ်ားကို မေရြး ခ်ယ္သင့္၊ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

အစိမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ ႏွစ္ေရာင္၊ အျပာေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ႏု ရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိအား ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ေက်ာက္ စိမ္း၊ ပုလဲ၊ လေက်ာက္၊ ဥႆဖ ယား၊ ပယင္း၊ စိမ္းျပာေရာင္ေက်ာက္ မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၂ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၄ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂၈၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရး ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းျခင္း ၂ သို႕မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကို အိမ္၊ ၿခံ နံပါတ္၊ ယာဥ္ကားနံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည့္ မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိ မိတ္ေကာင္းေစေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ မီးခိုးႏုေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကိုသာ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရြးခ်ယ္ဝတ္ ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။

အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ ျဖဴဝါေရာင္လေက်ာက္ႏွင့္ နီလာ ေက်ာက္မ်က္တို႕သည္ မိမိႏွင့္ဓာတ္ တည့္သည္ မိမိကို ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္သည္။

ထိုေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၂၊ ၄ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္ သငည္။

၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆။ ၆၂၊ ၆၅ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ အေရး ႀကီးသည္။ ထုိအသက္အရြယ္မ်ား တြင္ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာဂဏန္း မ်ားမွာ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မည္သည့္လ တြင္မဆုိ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ယာဥ္ကား နံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုိပါက နံပါတ္မ်ားအားလုံးေပါင္းျခင္း ၂ သို႕မဟုတ္ ၃ သို႕မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ အထူးဦး စားေပးေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ခုိျပာေရာင္၊

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved