တဆင့္ အလွဴအတြက္ တဆင့္ အမွ်ေဝျခင္း

Tuesday, October 30, 2012

~ by Kyaw Thu

 ေ႐ႊစင္စႀကၤာ ဟူေသာအမည္နာမသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း ခရီးသြားလာေနၾကေသာ ခရီးသြားမိဘ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရင္းႏွီးေနေသာ အမည္နာမ တစ္ခုျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ 

 ေ႐ႊစင္စႀကၤာခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမွ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအားလံုး၏ ကားလက္မွတ္မ်ားအား (၁.၁ဝ.၂ဝ၁၂)ေန႔မွ စ၍ (၁၉%) ေလွ်ာ့ခ်ကာ ခရီးသြား မိဘ   
ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အလုပ္ကိစၥ အဝဝမ်ား အား အဆင္ေျပ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔စြာ လႈပ္႐ွား သြားလာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဓိကထားရည္႐ြယ္ကာတိုင္းျပည္၏ သယ္ယူပ႔ို ေဆာင္ေရး က႑ တစ္ခုအား တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ိွသည္။


 (၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂)ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ ေ႐ႊစင္စႀကၤာ ခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေမြးေန႔ အခါ သမယတြင္ထူးျခားေသာ လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုကို ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ အားဆက္သြယ္ လာပါေတာ့သည္။ 

လွဴဒါန္းမည့္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ (၄၅)ေယာက္စီးခရီးသည္တင္အေဝးေျပး Express ကားႀကီး တစ္စီးႏွင့္   
ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ား၏ေရ႐ွည္အက်ိဳးအတြက္ ကူညီရန္ ေမြးျမဴေရး “ဝက္”အေကာင္ (၂၅ဝ)ခန္႔ ဝယ္ယူရန္ အတြက္ ညီမွ်ေသာ သိန္းတစ္ရာ က်ပ္ႏွင့္အတူ၊ အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈအား လက္ခံရယူေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အျခားသူမဟုတ္ေခ်။

 

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျဖစ္ေပသည္။ 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူ၏ အေဝးမွစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္   
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသို႔ ေတြ႔ဆံုလွဴဒါန္းခြင့္ေတာင္းခံကာ (၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂) ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဦးေက်ာ္သူမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေရာက္႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္စား နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္)၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ(ခ)ေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္အတူ ေ႐ႊစင္စႀကၤာ အဖြဲ႔သားမ်ားသည္  
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ဝယ္ထံသို႔ အထေျမာက္စြာ  ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔၏ ေမြးေန႔အလွဴ Express ကားႀကီး လွဴဒါန္းမႈသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္႐ိွ   ေက်းလက္  
ေနျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ တႏိုင္တပိုင္“ဝက္”ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


ေနျပည္ေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္လည္း ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ေသြးပုလင္းေပါင္း (၈၃) လံုးကိုလည္းဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ၾကျပန္သည္။ 

ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔သည္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ေနေသာပင္တိုင္  အလွဴ႐ွင္မ်ား ျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္႐ွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ သိန္း တစ္ေထာင္ က်ပ္တိတိ အား နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ တဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ဝယ္သို႔ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ တဆင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္႐ိွ မိဘမဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းသို႔ ဆန္အိတ္ (၄)   
ျပည္ ဝင္ အိတ္(၂ဝဝဝ) အိတ္အား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ယခု တတိယ အႀကိမ္တြင္လည္း နာေရး ကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္မွ တဆင့္ (၄၅) ေယာက္စီး ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပး Express ကားႀကီးတစ္စီးႏွင့္   
ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္႐ိွ  ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ တႏိုင္တပိုင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝက္အေကာင္ေရ (၂၅ဝ)ခန္႔ ဝယ္ယူ ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ သိန္း (၁ဝဝ) က်ပ္တိတိအား   
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ဝယ္သို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) မွတဆင့္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္ အတြက္တဆင့္ အလွဴဟူ၍ အမည္နာမ ေခၚဆိုလိုက္ကာ အမ်ားျပည္သူ အေပါင္းတို႔ အားလည္း ယင္း တဆင့္အလွဴပြဲအတြက္သာဓုုေခၚဆိုနုိင္ရန္ တဆင့္အမွ် ေဝလိုက္ရပါေတာ့သည္။ -

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved