ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡႏွင့္ မီဒီယာအေၾကာင္း သမၼတသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Friday, November 9, 2012

~


အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
  
ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ဦးသိန္းစိန္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတ
ေနျပည္ေတာ္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား
အေရွ႕ေတာင္အာရွစာနယ္ဇင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (SEAPA) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ားစု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အထူး စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ စာေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားထံမွ လူမ်ိဳးစြဲ၀ါဒ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ႏွင့္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေနျခင္းအေပၚ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္မိပါသည္။

 အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားသုိ႕ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးၾကရသည့္ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းရိွ က်န္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၏ ယင္းျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ပံုကို စိတ္၀င္တစား ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ထို႕အျပင္ ေဒသတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ စည္းရံုး တိုက္တြန္းေရး ေဒသဆိုင္ရာကြန္ရက္တခုျဖစ္ေသာ SEAPA  သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရလာခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း အဆိုပါျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည္။ ၎အၾကမ္းဖက္္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာေလာကအတြက္ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ တင္/ထုတ္ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ ယခင္ကေလာက္ အကန္႕အသတ္မ်ား မရိွေတာ့သည့္ ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ားသည္ ၎အေျခအေနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဂရုုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရမည္။

ပဋိပကၡအတြက္ တာရွည္ခံ အေျဖတခု ရွာသည့္ေနရာတြင္ ယခုု စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ သတင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းျခင္းသည္ တျခား ပဋိပကၡ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အားထုုတ္မႈမ်ား နည္းတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္က တဖန္ျပန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။

၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား ေဖၚျပခြင့္ရေနျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္မ်ားေဖၚျပေနျခင္းကိုု မိမိတို႕ ေလ့လာေတြ႔ရိွရသည္။

ထိုအျမင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈကိုသာ အရွည္တည္တန္႕ေစႏုုိ္င္သည္။ ထိုထက္အႏၱရာယ္ပိုဆိုုးသည္မွာ တခ်ိဳ႕ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မီဒီယာမွ တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း အလြတ္သေဘာ ဆန္ဆန္ျဖင့္ ဘက္တဖက္တည္းကို မ်က္ႏွာလိုက္ေသာ အျမင္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေျပာဆိုုမႈမ်ားအား  အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူသြားမည္ကို မိမိတို႕ အထူးစိုုးရိမ္သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ မတူညီေသာအျမင္မ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွႏိုုင္သကဲ့သို႕၊ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုုအၾကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုးေစသည္။

တဖက္သတ္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႕မဟုတ္) ရန္လို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ တိုက္ရိုုက္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈအျဖစ္ လတ္တေလာ မသတ္မွတ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း ၎တို႕သည္ သေဘာထားကြဲမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡအား ပို၍ နက္ရိႈင္းေစသည့္ လူထုုအၾကား နားလည္မႈအလြဲမ်ား၊ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထိုသိုု႕အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိမိတုိ႔က  မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိပါးေစေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ကုိ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစေသာ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ တိုက္တြန္းေနျခင္း မဟုတ္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစလိုုပါသည္။ ယခုပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသည္သာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပံ့ပိုုး ကူညီေပးႏုိင္သည္ဟုု မိမိတို႕ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား၊  မီဒီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုုး၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုုက္နာၿပီး ခိုင္မာေသာ၊ တာရွည္ခံေသာ အေျဖထုတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုု ဦးတည္ေစသည့္ ရွင္းလင္းေသာ၊ အေရးႀကီးေသာ၊ ခိုင္မာေသာ အျမင္ဖလွယ္မႈမ်ားကို အားေပးရမည္။
သို႕ပါေသာေၾကာင့္ သမၼတႀကီးအား..

    လူမ်ိဳးစြဲ၀ါဒႏွင့္ ေသြးထိုုးလံႈ႕ေဆာ္ေပးေနေသာ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ရန္
    အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လြတ္လပ္စြာ၊ ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ၊ တိက်စြာ၊ မွ်တစြာ တင္ျပႏိုုင္ေသာ မီဒီယာ၀န္းက်င္တခုုျဖစ္လာေစေရး အားေပးရန္
    ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡအေၾကာင္း သတင္းယူေနေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာ သတင္းယူႏိုင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ရိွေစရန္

စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ တင္ျပေသာ မိမိတို႕၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ယူ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးသည့္အတြက္ သမၼတႀကီးအား ေက်းဇူး တင္အပ္ပါသည္။
တည္ၾကည္စြာျဖင့္

Gayathry Venkiteswaran (Ms.)
SEAPA အမႈေဆာင္ဒါရိုုက္တာ

မိတၱဴကို….
            ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး
            ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႕၀င္မ်ား
            အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

-
OPEN LETTER

8 November 2012
His Excellency U Thein Sein
President of the Union of Myanmar
Naypyidaw, Myanmar

Your Excellency,
The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) writes to express our deep concern towards renewed violence in Rakhine state involving majority Arakan and minority Rohingya populations, and more particularly on the messages of racism, xenophobia and incitement to hatred coming from some elements of the media and top officials of the Myanmar government.

Beyond the immediate cross-border implications of Rohingyas trying to escape the violence into neighbouring countries, the rest of the region also share similar tensions and are keenly observing in how your government is handling this conflict. Additionally, as a regional network of media freedom advocates, SEAPA is closely watching these developments which are happening amidst increasing space for media freedom in the country. The violence is posing considerable challenges to the Myanmar media, which must handle the sensitive information related to the situation with less restrictions that they have been used to, including the lifting of pre-publication censorship.

That violence has resurged two weeks ago is a sign that addressing these disturbing messages, alongside other conflict management efforts, is of paramount importance in terms of finding durable solutions to the conflict.

In this context we have observed that some journals have given space to misinformation and views that propagate discrimination and intolerance, which only serve to, at the very least, sustain the tension and volatility in affected areas and among affected peoples. More dangerously, some public officials, both through the media and informally through social media, have also signified partiality towards one side of the conflict, which we fear may be taken to imply or influence government’s position on the issue. As a consequence, those who express diverse and opposing views, either in the media or outside of it, face potential harm; and it instils fear among the public in debating the issue.

While these partisan opinions expressed may not be immediately classified as direct incitement to violence or hostility, they feed on popular misunderstanding and prejudices and foster discrimination that serve to deepen polarisation and conflict.

Despite this, we would like to make it clear that we do not want to advocate for any restrictive measure that would hamper the work of the media or curb rights to freedom of expression in Myanmar. We firmly believe that only a free media will make critical contributions in addressing this conflict.

Thus, we would like to emphasize that the role of the media and public officials in contexts such as this is to lead in fostering a sober, critical and robust exchange of opinions, towards finding concrete and durable solutions based on respect for human rights of all parties involved.

We thus call on Your Excellency to:
•      Take a strong stand denouncing racism and incitement by all public officials and in the media;
•      Encourage a healthy media environment that is enabled to report on the issues as freely, critically, accurately and fairly as possible; and
•      Ensure the safety and protection of the media workers to freely cover the conflict in Rakhine State.

We thank you very much for taking our concerns and recommendations into consideration, towards fostering media freedom in Myanmar.
Sincerely,


Gayathry Venkiteswaran (Ms.)
SEAPA Executive Director

Cc:
·         U Aung Kyi, Minister of Information
·         Members of the Provisional Myanmar Press Council
·         Daw Aung San Suu Kyi, opposition leader

[1]  (SEAPA) is a non-profit, non-governmental organisation campaigning for genuine press freedom in Southeast Asia. Established in Bangkok in November 1998, it aims to unite independent journalists’ and press-related organizations in the region into a force for advocacy and mutual protection.-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved