ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေပးစာ

Tuesday, December 18, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အမ်ားယူဆသကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ သြားေနျခင္း မဟုတ္ 
ေသးဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚ လာေနပါသည္။ 


ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေရးထိုးထားခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း မ်ားမွာ ယခုအခါ အျငင္းပြားစရာ၊ အမ်ားျပည္သူ အာ႐ံုစိုက္စရာ ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္ မွတ္ ေရး ထိုး လတၲံေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အေျခအေန မရွိေသးပါသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အေနႏွင္႔ အာ႐ံုစိုက္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးထိုးမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းမႈ႔မ်ား ပါဝင္ပါက၊ ႏိုင္ငံအတြက္ နစ္နာ ပါက၊ ပိုမို၍ျပင္ဆင္ရခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေရ႐ွည္တြင္ ႀကီးစြာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ႔ ရွိႏိုင္သည့္ လက္မွတ္ ေရးထိုး လတၲံေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာ ပညာ ရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ေက်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာမ်ား သည္ ထိုအက်ိဳးစီးပြား အားတည့္မတ္ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အဓိက တဖက္တလမ္းမွ ပါဝင္ပါသည္။ 

မီဒီယာမ်ား၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြား တည္းဟူေသာလမ္းမွ မလြဲ သြားေအာင္ တဖက္တလမ္းမွ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက ျဖစ္လတၲံေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုပါ ေလ့လာ စံုစမ္း၍ ျပည္သူအား တင္ျပေပးပါက ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ဟုယူဆပါသည္။

မိမိတို႔သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလာေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အဖက္ဖက္မွ ေနာက္က်ခဲ့ရၿပီး ယခုအခါတြင္လည္း ထို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ အသြင္ေျပာင္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးပါ။

ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သည္လည္း သင့္ေလွ်ာ္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ႀကီးစိုးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ လက္ရွိ အစိုးရအတြင္း ၌ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ အေရြးခံရမည္ မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္း၍ ရရွိေနေသာ အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး ရသမွ် စီးပြား ရွာလိုသူမ်ား၊ ယခင္ စနစ္၏အေလ့အထ အတိုင္း တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လိုသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ျြကယ္ဝခ်မ္းသာမႈ႔ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္မွာ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားကိုသာ မွီခို၍ မရဘဲ စက္မႈ႔လက္မႈ႔ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ႔လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 


ထို႔အျပင္ အမ်ားေစာင့္စားေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔ သည္လည္း ႏိုင္ငံကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔ သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္သာ ကိုင္သာ ရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ ေရရွည္တြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစီစစ္ သင့္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေငြကို ပြန္းစားသြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔ မည္မွ်ပင္ ဝင္ေရာက္ေစကာမူ မိမိတို႔ ခြန္အားထုတ္ ႀကိဳးစားမွသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြားကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီမံကိန္း မ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ႔ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ရာတြင္ အႀကီးဆံုး အဟန္႔ အတား တစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မရရွိဘဲ စက္မႈ႔လက္မႈ႔ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ႔ လုပ္ငန္းမ်ား သာမက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔မ်ား အတြက္ပါ ေနာက္ျပန္ ဆြဲခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ လွ်က္ရွိပါသည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးရွိမည္ မွန္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမွ ေပးဆပ္ရမည္ လည္းရွိပါသည္။ 

နမူနာ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အက်ိဳးစီးပြား ကိုေလ့လာျခင္း အေနႏွင့္ ၾဥဗ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သာေကတ တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တင္ျပပါမည္။

ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုအခ်က္အလက္ ႏွင့္ အၾကမ္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ                                                          တန္ဘိုး ယူနစ္ 

စက္တပ္ဆင္အား                                                         ၅၀ဝ မီဂါဝပ္ တစ္ႏွစ္ထုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ဓါတ္အား                               ၄၃၀ဝ ကီလိုဝပ္နာရီ သန္းေပါင္း အနည္းဆံုးဝယ္ယူမည့္ ဓါတ္အား                                      ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ %
ႏုိင္ငံေတာ္မွ တစ္ႏွစ္ဝယ္ယူရမည့္ အနည္းဆံုး ဓါတ္အား          ကီလိုဝပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၃၅၀ဝ ၊ သက္တမ္း                                                                 ၂၅ ႏွစ္၊ 
ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုသက္တမ္း                                          ၃၀ ႏွစ္ 


အက်ိဳး အျမတ္ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈ႔မ်ားအေၾကာင္းအရာ                   တန္ဘိုး (အေမရိကန္ ေဒၚလာ) 

ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ                                                               တန္ဘိုး ၇၀ဝ သန္း 
အဆိုျပဳ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီေဈးႏႈန္း                                     ၁၃.၁၃ ဆင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဝယ္ယူေဈးႏႈန္း                                       (တစ္ မီလီယံဘီတီယူ) ၁၀.ဝ၀ ေဒၚလာ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ဘိုး   ကုန္က်စရိတ္ ရ.ရ ဆင့္
ႏုိင္ငံေတာ္မွ တစ္ႏွစ္စာ ေပးေခ်ရမည့္ဓါတ္အားခ                   ၄၆၀ သန္း၊  တစ္ႏွစ္ဓါတ္ေငြ႕ဘိုးကုန္က်စရိတ္                                     ၂၇၀ သန္း 
တႏွစ္ အၾကမ္းအျမတ္                                                   ၁၉၀ သန္း 
ခန္႔မွန္း တႏွစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္၊ ျပင္ဆင္စရိတ္                   ၂၅ သန္း 
တႏွစ္ အသားတင္ဝင္ေငြ                                                ၁၆၅ သန္း 
သက္တမ္း၂၅ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရႏိုင္သည့္ အခြန္အခမ်ား (စုစုေပါင္း (အမွန္တကယ္ေပးေဆာင္ပါက)                                       ၁၃၀ဝ သန္း 
သက္တမ္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတြင္းမွ ယူေဆာင္ သြားမည့္ေငြ = (၁၆၅ ထ ၂၅) - ၇၀ဝ - ၁၃၀ဝ ၂၁၂၅ သန္း 

အရင္းေၾကကာလ (ေငြေၾကး အတိုးႏႈန္း မပါ)                        ၅ ႏွစ္

ဤေနရာတြင္ မိမိတို႔သိရွိထားသင့္သည္မွာ အထက္ပါ စက္႐ံုအတြက္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ေဈးႏႈန္း ၁ ဆင့္ ကြာျခားမည္ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၅ သန္း ကြာျခားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ အေနႏွင့္ သန္း ရဝ၀ ယူလာမည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ အရင္းႏႈတ္ၿပီး၊ စရိတ္ လစာ ကုန္က်စရိတ္ ႏႈတ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၁၂၅ (၂ ဘီလီယံေက်ာ္) ျပန္လည္သယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုေငြမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ျပည္သူမ်ားမွ တနည္းနည္းႏွင့္ ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။အထက္ပါ တြက္ခ်က္ျခင္းအရ ဤသဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု မ်ားသာမက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ အျခား ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႔ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ႔တြင္ သရဖူရ လွ်ပ္စစ္ဌာန (၁)ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားသည္ အဓိက အခန္း က႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖင့္ ေလာကနိဗၺန္ကို တည္ေဆာက္အံ့ ဟူေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ လွ်ပ္စစ္၏ အေရးပါပံုကို ထင္ဟပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ၏ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနပံုမ်ား မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ဟု ယူဆစရာ မပါဝင္ပါ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္ေပး ဆြဲခံထားရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ခိုင္မာ၍ေရရွည္ တည္တံအက်ိဳးရွိမည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မူဝါဒ ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို မူဝါဒ သည္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊  ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ သံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမႈ႔၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုပ္လုပ္မႈ႔သည္ ေဈးႏႈန္းသက္သာၿပီး အားနည္းခ်က္ အေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔
ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ထုတ္ယူ၍ မရရွိပါ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ထုတ္ယူရန္အတြက္ ခန္႔မွန္း ၂၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ ၂.၃ ဆင့္) သာ က်သင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေဈးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ႔ ႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရသည့္ စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈ႔တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္ အ႐ံႈးေပၚေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ႔ ႏႈန္းမွာ ၂၅% မွ ၃၀% အတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ေန ပါသည္။ 

အကယ္၍ ယခု ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ားမွ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို ေသခ်ာ စြာ မစီစစ္ပါက ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာေပမည္။ မည္သည့္အတြက္
ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ႔တြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ေနရသနည္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေရရွည္ တြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ အေျပးအလႊား အေကာင္အထည္ေဖၚေန ရသနည္း၊ ဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းကို စီစစ္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ႔ ျမင့္မားေနျခင္းသည္လည္း အခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။ 

ယခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ ခံစာ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အရ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားရာတြင္ စတုတၳ အဆိုးဆံုးေနရာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံရသည္ကို ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒ သည္တိုင္းျပည္အတြက္ ေမာင္းႏွင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လက္ရွိ အစိုးရအေနႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိမည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားမွာ လက္သင့္ရာ ရွင္းေနရသည့္ပံုစံ ကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ 

မိမိအေနႏွင့္ မူဝါဒကို ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ လက္လွမ္း မမွီပါေသာေၾကာင့္ မိမိသိရွိသမွ် ဌာနအေျခအေန ကို သာ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ မူဝါဒ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ လံႈ႔ေဆာ္ ႐ိုက္ခတ္မႈ႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ႔မ်ား လွ်ပ္စစ္ဌာနႀကီးတြင္ မည္သို႔ ေပၚေပါက္ေနရသည္ကို ဆက္စပ္တင္ျပလိုပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနတြင္ အေရးပါအရာေရာက္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိၾကသူမ်ားမွာ ထိုအေရးပါ အရာေရာက္ၾကသည့္ ေနရာကို ရရွိလာသည့္ အေလွ်ာက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ႔ ကိုယ္စီ၊ တတ္ကြ်မ္းမႈ႔ ကိုယ္စီရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 


သို႔ပါေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏အတတ္ပညာ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားမွာ ဝန္ႀကီးမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ ေနပါသျဖင့္ အသံုးခ်ခြင့္ မရရွိဘဲျဖစ္ ေနပါသည္။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးမွာလည္း အေျခအေန ကို ေကာင္းစြာ နားလည္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႔ ကြ်မ္းက်င္ေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ အက်ပ္အတည္း ၾကားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္ အျမတ္ ထုတ္ရမည္ကို ကြ်မ္းက်င္ နားလည္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ား အစိုးရအဖြဲ႕၏မူဝါဒႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ (လူထု) ၏တံု႔ျပန္မႈ႔မ်ား အေပၚ ေကာင္းစြာ အျမတ္ထုတ္ ႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ႀကီး၏ အရည္အခ်င္းကို သိသာႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ ႏိုင္ငံအက်ိဳး တိုင္းျပည္ အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္သည့္အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး ရသမွ်စီးပြားရွာလိုသူ၊ ယခင္ စနစ္၏ အေလ့အထ အတိုင္း တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လိုသူ ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီး မည္မွ်ပါးနပ္၍ လိုရာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ အကြက္ခ် စီမံ တတ္သည္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးရာထူး လႊဲယူၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံအက်ိဳး တိုင္ျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ထပ္တလဲလဲမွာၿပီး မည္သည့္ အလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အေျခအေန ၾကည့္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကုန္သြားပါသည္။ 

အစဥ္အၿမဲအေနႏွင့္ မိမိမွာ ပညာရွင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ ဒုဝန္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ ေနရာေပးအေလးထားသကဲ့သို႔ ေျပာဆိုၿပီး၊ ဒုဝန္ႀကီးမွ တင္ျပလာပါက ေခ်ာင္ထိုးထားပါသည္။ ထို႔အတူ အၿမဲတေစ အေရးေပး သလိုေျပာဆိုၿပီး တင္ျပလာ သမွ် ေခ်ာင္ထိုးထားခံရပါသည္။

ပထမဆံုး အေနႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခ်က္ေပးလိုက္ပါေတာ႔သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး  စီစစ္သည္မွာ ၃ လခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေဈးႏႈန္းတင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေဈးဆစ္ပါ သည္။ ေဈးႏႈန္း တင္ဒါ မဖြင့္မွီ ဝန္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစပါသည္။ မိမိဌာနတြင္ ဦးေဆာင္ စည္းကမ္း ထိမ္းရမည့္အစား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အမိန္႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဈးႏႈန္း တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ သည့္အခါ အဆိုပါ ကုမၸဏီ မွတင္သြင္းသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ေဈးႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဝန္ႀကီး၏ ေစာင္မမႈ႔ျဖင့္ ရရွိ သြားပါေတာ့သည္။ 

ထိုအျဖစ္အပ်က္မွစ၍ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးမွတစ္ပါး ဌာနအတြင္း ၌ မည္သူမွ် ကူႏိုင္မည့္သူ မရွိဆိုသည္ကို သိသြားၾကပါသည္။ ဝန္ႀကီးမွ အားလံုးကို ငါသာ လွ်င္ အဓိကဟု အခ်က္ျပလိုက္သည့္ အေျခအေန ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုး သိၾကသည့္အတိုင္း စီးပြားေရး သမားမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးေနာက္သို႔ အေျပးအလႊား ခ်ည္းကပ္ၾကရပါေတာ့သည္။ 


ဝန္ႀကီးၿပီးမွ ၿပီးတာ ဆိုသည့္စကားသည္၊ လူတိုင္းအား ဝန္ႀကီးကိုသာ ခ်ည္းကပ္ရန္ လမ္းျပ စကားျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။

၂၀၁၂ ေႏြရာသီေရာက္လာေသာအခါ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း၍ ဆႏၵျပၾက ေသာအခါ ဝန္ႀကီး မွာ အခြင့္ေကာင္းကို လက္လြတ္မခံဘဲ အသံုးခ်ပါေတာ့သည္။ အမ်ားသိရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း အစုိးရ မွေန႔ခ်င္းညခ်င္း အကူအညီ ေပးမလိုလို၊ စက္မ်ား ငွားေပးမလိုလို၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္မလိုလိုႏွင့္ အလုပ္ ႐ႈပ္ျပပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မည္သည့္ ဌာနက မွ လွ်ပ္စစ္ အတြက္ အေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ပါ။ 

အမွန္တကယ္ လုပ္သြားသည္မွာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ၄ လံုးအား အရံမီးစက္အျဖစ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သံုးရန္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၆၅၀ ကီလိုဝပ္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ တစ္လံုး တန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးသိန္း ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ဝန္ ႀကီး၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန (ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ၍ ဆႏၵျပပြဲ) ေၾကာင့္ တင္ဒါမေခၚဘဲ ဝယ္ယူသည္မွာ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ တစ္လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္းခန္႔ ကုန္က် ပါေတာ့သည္။ 


ထို ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ဘိုးအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္မေတာင္းရဲ ေသာေၾကာင့္ လအေတာ္ၾကာ တင္လိုက္ ခ်လိုက္ျဖင့္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ႀကိတ္၍ ဟာသေျမာက္ ခဲ့ရ ပါေသးသည္။ ဝန္ႀကီး၏ အေျခအေနကို လိုက္၍ ကိုယ္က်ိဳး အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းမွာ အံမခန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 


အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သမၼတႀကီးကို ြႏ ႏွင့္အာ႐ံုလႊဲထားၿပီး အေသးသံုး အေနႏွင့္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ေလးလံုး ဝယ္ၿပီး၊ ဆႏၵျပမႈ႔မ်ားကို မိုး ႐ြာေသာေၾကာင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ မ်ားမွ ဓါတ္အား ရရွိ၍ ထိုႏွစ္အ တြက္ ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထိုအေတာ အတြင္း၌ပင္ ေရရွည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး အေၾကာင္းျပ၍ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားကို ဝန္ႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကုမၸဏီမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္ ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ဝန္ႀကီး၏တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ မနားတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးပါေတာ့သည္။ 

အမ်ားစုေသာ လက္မွတ္မ်ားမွာ ဌာန၏ ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မပါဘဲ ေရးထိုးခဲ့ ရပါသည္။ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး အခ်က္မွာမွာ ယိုးဒယားသို႔ အလည္သြားစဥ္ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ မဟုတ္ပါဘဲ ဝန္ႀကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ကိစၥကို အျခားႏိုင္ငံ ေျမေပၚတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖင့္ ျဖစ္သလို ေရး ထိုးခဲ့ရပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္အေန ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးအား ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ အျဖစ္ မျမင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအား လက္ၫိႈးထိုး ၍ ေရာင္းစားမည့္သူ အျဖစ္သာ ျမင္မိ ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ သရဖူရ လွ်ပ္စစ္ဌာန (၂)၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ၍ ဆႏၵျပမႈ႕မ်ားအၿပီး ၂၀၁၃ အတြက္ ဝန္ႀကီးမွ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပံုမ်ားကို ထပ္မံတင္ျပပါဦးမည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားသည္ ေႏြအခါတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား ဓါတ္အား ေပးႏိုင္ရန္ အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။ သို႔ပါ ၍ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပံုမွန္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဌာနမွျပင္ဆင္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးမွ ေႏြရာသီ ဖေယာင္းတိုင္ မထြန္းရေရး အေၾကာင္းျပ၍ အခြင့္အလမ္း ႀကီး တစ္ခုအား ဖန္တီး ပါေတာ့သည္။ 

အလံုႏွင့္ေလွာ္ကား သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု အား တင္ဒါမေခၚဘဲ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ ပါေတာ့သည္။ ၂၀၁၂ စက္တဘၤာလအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား ကို ေခၚယူ၍ ေႏြရာသီအမွီ မီးေပးႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး ထို ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအား ၿပိဳင္ဘက္မရွိ လုပ္ငန္း အပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားပါသည္။ 

ထို ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုမွာ ၿဗၿဥဠဗ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ွြ်ၾ ကုမၸဏီ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စ မိုးတြင္းကာလ တည္းကျပင္ဆင္ပါက စက္႐ံုတစ္႐ံုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးသန္း ခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဆယ္သန္းေက်ာ္ ျဖင့္ အပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ဤမွ် တန္ဘိုးႀကီး ေပးထား၍ သက္တမ္းအာမခံမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအသိေပးသည့္ ပြဲတြင္ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ ၾကသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကို တိုင္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမွ တင္ဒါ ေခၚယူေစခဲ့ပါ သည္။ 

ဤတန္ဘိုးႀကီးၿပီး အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ရမည့္ တင္ဒါကိုလည္း ႏွစ္ပတ္ႏွင့္ပိတ္၍၊ တင္ဒါမပိတ္မွီပင္တြင္ ေပး ထားၿပီး သား ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေစခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ  မည္မွ် အကုန္ခံထားသည္ျဖင့္ ထြက္လာေနရာ ဝန္ႀကီးမွ ႏႈတ္ပိတ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ပါ ၍ ဝန္ႀကီးမွ ထိုအလုပ္ကို အထက္ပါ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအား မေပးမျဖစ္ ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ ဝင္ၿပိဳင္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု အျဖစ္ ေရေႏြးေငြ႕စက္မ်ားျပင္ဆင္ရန္သာ ရရွိေတာ့မည္ဟု ၾကား သိေနရပါသည္။ 

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဌာနမွသာ ျပင္ဆင္ေနရာမွ ဝန္ႀကီး၏ ေခါင္းစဥ္တပ္ အမိအရ စီးပြားရွာမႈ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ဓါတ္အား မေလာက္ငွမႈ႔ကို ျပည္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါေၾကာင္း။ 

အကယ္၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ဆည္ေရကုန္သည္အထိ အစြမ္းကုန္သံုးမည္ဆိုပါက ဆည္မ်ားပ်က္စီး မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။ အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တြက္ခ်က္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဝန္ႀကီး၏ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ 


လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ မ်ား
ႏွင့္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဌာန၏ အျခားျပႆနာ တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္း လာၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုသူမ်ားသည္ အခြင့္အေရး သာေစာင့္ေနၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ႔မွာလည္း ထိပ္တန္း သို႔ေရာက္ေနပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံ႔အက်ိဳးအတြက္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးလိုပါေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္း လာၾကေသာ ဝန္ထမ္း ဌာနအႀကီးအကဲမွ မင္းတို႔ေပးရတာမဟုတ္ဘူး ေဈးႏႈန္းသေဘာတူလိုက္၊ ဝန္ႀကီးမွ သေဘာတူခိုင္းေနၿပီ ဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိုျပဳ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီေဈးႏႈန္း ၁၃.၁၃ ဆင့္ျဖင့္ ျပည္သူမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ ဘီလီယံ ေပးဆပ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႔ အေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္မွ တြက္ခ်က္နည္းကို တင္ျပရန္ ပညာရွင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ အတြက္ စီစစ္လို၍ ေတာင္းဆို ပါေသာ္လည္း မည္သည့္ တြက္ခ်က္မႈ႔ကိုမွ် အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပမႈ မပါဘဲ ဝန္ႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ လက္ခံခိုင္းခဲ့ပါသည္။ မည္မွ် ႏိုင္ငံေပၚ တာဝန္မဲ့ေသာ ဌာနအႀကီးအကဲပါလဲ၊ ႏိုင္ငံ အတြက္မည္မွ်သစၥာမဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးပါလဲ။ 

ဌာနမွ သံုးသပ္ခ်က္ကို မယူ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္အား ထည့္မစဥ္းစား၊ ကိုယ့္တစ္ဘို႔ တည္းသမား ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ ေရတို ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား လည္းအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျမန္ဆန္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ၅၀ မီဂါဝပ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သံုးအင္ဂ်င္ မ်ားတပ္ဆင္ရန္ လက္သင့္ရာ ကုမၸဏီမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေပးလိုက္ျပန္ပါသည္။ ထို ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဝန္ႀကီး မျဖစ္မွီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဓါတ္အားေပး အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျဖစ္စဥ္က နီးစပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အျငင္းပြား ဘြယ္ရာမ်ားစြာ ပါရွိေနပါေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးအမိန္႔ႏွင့္ မည္သူ မွ မတားဆီးရဲ၊ အၾကံမျပဳရဲ၊ မကန္႔ကြက္ရဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ထုပ္လုပ္ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကုမၸဏီကို ၃.၅ ဆင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ မွန္သည္ထင္ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အနာ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္။ေလွာ္ကား ႏွင့္ အလံု ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား တြင္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ ခန္႔မွန္း ဓါတ္ေငြ႕ဘိုး ကုန္က် စရိတ္ မွာ ၈ မွ ၁၀ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္း ထုပ္ လုပ္ ခမွာ ၃ မွ ၄ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စုစုေပါင္းအေနႏွင့္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ ၁၁ မွ ၁၄ ဆင့္ အတြင္းသာ ကုန္က်ပါမည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး အင္ဂ်င္မ်ား၏ စက္စြမ္းရည္မွာမူ အလြန္ နိမ့္က်ပါသည္။ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕သံုး အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ထုပ္လုပ္ပါက တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ ဓါတ္ေငြ႕ဘိုး ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ ၁၄ မွ ၂၀ ဆင့္ အထိ ကုန္က် ႏိုင္ပါသည္။ 

စုစုေပါင္း အေနႏွင့္ တစ္ကီလိုဝပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ၁၇.၅ မွ ၂၃.၅ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်ပါမည္။ ဝန္ႀကီး၏ေခါင္းစဥ္တပ္ အျမတ္ထုတ္သည့္ အလုပ္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အလြန္ နစ္နာပါသည္။ 

မည္သူမွ် ဓါတ္အားခ ပိုေပးစရာ မလိုေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာ ယိုဖိတ္ေနသည္ကို အမ်ားသိရွိ၍ တားဆီးႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီး၏ အျခားကြ်မ္းက်င္ ရာအလုပ္မွာ သမၼတႀကီး အား ေခါင္းစဥ္ တပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား မိမိဘာသာ စတင္၍ မလုပ္ဘဲ၊ သမၼတႀကီး ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ကြ်ဲကူးေရပါ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အျမဲတေစ သမၼတႀကီးခိုင္းသည့္ အတြက္ဟုေျပာကာ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ား ကို လွစ္လ်ဴ႐ႈ႕ ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာမ်ားကို အမိန္႔ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္ အားေပး စက္႐ံုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔မ်ားတြင္ ဦးႀကိဳင္သန္းေ႐ႊ ပါဝင္ လာၿပီး သထံုႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား အတြက္ ၾဥ႕ ထိုးၿပီးေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးမွာ ဦးသန္းေ႐ႊ၏ လူရင္းတစ္ဦးျဖစ္၍၊ မျပဳတ္ႏိုင္ဘဲ ရာထူးတိုးကာ လွ်ပ္စစ္ ႏွစ္ ခုေပါင္း ဝန္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး ထင္သလို စီးပြားရွာကာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ကို ေရာင္းစား ေန သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားရသိရ ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဝန္ႀကီး၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍၊ ပညာရွင္မ်ား မည္သို႔မွ် မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲ၊ အလႊာေပါင္းစံုတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ႔ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားမွ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

34 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဟုတ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးကို အေရးယူေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အသံုးမဝင္ေသာ (အသံုးဝင္မႈအင္မတန္နည္းေသာ) မီးစက္မ်ားကို ဂန္ဂူးကုမၸဏီမွ ဦးေဇယ်သူရမြန္ထံမွ လူေတြ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းဆႏၵျပတာကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တန္ဒါမေခၚပဲ မတန္တဆေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း၊
  တိုင္းျပည္အတြက္ ေရရွည္မွာ စီးပြားေရးအရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ျဖစ္လာမည့္ ဂက္စ္အင္ဂ်င္ေလးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ MSP ကုမၸဏီႏွင့္ ေဇယ်ကုမၸဏီတို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္မည့္ ရြာမႏွင့္ ေလွာ္ခါးဓာတ္အားေပးစက္ရံု လုပ္ငန္းကို တိုင္းျပည္ေရရွည္မွာ ဆံုးရံႈးမည္ကိုသိလ်က္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ စသည္ စသည္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တိုင္းျပည္နစ္နာေစေသာ အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ား အတြက္အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါ၏။ ဆက္လက္ေရးသားပါက အင္မတန္ ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္သာေၾကာင့္ ဤအမႈမ်ားသာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ယခုလုိတင္ျပေပးေသာ စာေရးသူကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးအေၾကာင္းကုိေတာ့ သိရပါၿပီ။ အျခားေသာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဂြင္ရွာပုံ မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္ကုိးကာ အတြင္းသိသူမ်ားက ေရးသားတင္ျပေပးေစလုိပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  အလံုႏွင့္ေလွာ္ကား အၾကီးစားျပင္ဆင္မႈအတြက္ တင္ဒါေခၚထားျပီး တင္ဒါ Process မျပီးခင္ NANOVA Co., ႏွင့္ GQM Co.,တို႔အား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ျပင္ဆင္ခိုင္းျခင္းမွာ ယခုလက္ရွိ Foreign Investment ျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအား ေနာက္တြန္႔သြားမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သြားမည္ကို ၀န္ၾကီးအပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ နားလည္သင့္ေပသည္။ ထို႔ျပင္အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ Colenco အဖြဲ႕အားလည္း တင္ဒါျပိဳင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အၾကံျပဳတင္ျပရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားပါသည္။ယခုအခါ Colenco မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ထားျပီး အဆိုပါ Report တြင္ NANOVA ႏွင့္ GQM ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈအေနအထားမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္ဟု ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၀န္ၾကီးမွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး မိမိသေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါက မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး က်ိဳး မ်ားကို မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားသာ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 1. Unknown said... :

  ၄င္းေဖၚျပထားေသာ ကိစၥတြင္ ၀န္ၾကီးသာမက CE ႏွင့္ Dy CE မွာ Nanova ႏွင့္ GQM ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေပါင္းလွ်က္ 25T အား Percentage ယူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပျပီး မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာၾကိဳက္ေလဆိုသလို ၄င္းတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ေနျပီး ျပည္သူမ်ားသာ မြဲျပာေနပါသည္။ မလုပ္သင့္ မလုပ္အပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ျပီး ဒီလိုပံုျဖင့္ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းေနပါလိမ္႔မည္။

 1. Anonymous said... :

  တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အားလုံးကို ဝါးလုံးရွည္နဲ႔ေတာ႔ သိမ္းႀကံဳးမရမ္းသင္႔ပါ။ လွ်ပ္စစ္ကို ဝင္လာတဲ႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္ စက္မႈတကၠသိုလ္ BOOM ျဖစ္စဥ္က အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ရရွိခဲ႔ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပညာမတတ္တဲ႔ သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သူတို႔ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ားက လွ်ပ္စစ္မွာ ျခစားတိုက္ေဆြးေနတဲ႔ အရပ္သားမ်ားထက္ အမ်ားႀကီး သာပါသည္။ အရပ္သားမ်ားလဲ ဂြင္ အႀကီး အက်ယ္ ရွာတာပါဘဲ။ သူတို႔ကေတာ႔ အလြန္ရိုးသား ေနလို႔လား။ ဂြင္ရွာၿပီး ခ်မ္းသာေနတာဘဲ။ ဒုဝန္ႀကီး အရပ္သားေပမဲ႔ သူလဲ ဝါးတာဘဲ။ ခ်မ္းသာေနတာဘဲ။ လုပ္ငန္းမွာ ေနေနတာသာ ၾကာတာ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာဝကို နားမလည္တဲ႔ သူေတြ တစ္ပုံႀကီးပါ။ အျပင္ပန္းကလဲ ၾကည္႔မေျပာသင္႔၊ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္မ်ားျဖင္႔လဲ မေျပာသင္႔ပါ။ တပ္မေတာ္သား အရာရွိမ်ားမွာလဲ ေကာင္းသူ၊ မေကာင္းသူ၊ ေတာ္သူ၊ မေတာ္သူ၊ ရုိးသားသူ၊ မရိုးသားသူ ခြဲျခားေျပာပါ။ အရပ္သားေတြမွာလဲ အဲလုိ ခြဲျခားေျပာပါ။
  တကယ္တမ္း စစ္တပ္က ဘာမွ မတတ္တဲ႔ သူေတြ အခြင္႔အေရး အတင္းဝင္ယူေနတာက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွာပါ။ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းမွာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ႔လား လုိက္စားရန္ လုံးဝ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခား သြားရေရး၊ budget ေပၚ ထုိင္စားေရး၊ လုပ္ေနတာ ဗဟုိဘဏ္မွာပါ။ လွ်ပ္စစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

 1. Anonymous said... :

  စစ္တပ္က ေျပာင္းလာတဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြက လွ်ပ္စစ္ ဒုဝန္ႀကီးထက္ေတာင္ RII မွာ Senior က်ေသးတယ္.. သူ ဒုဝန္ႀကီး ျဖစ္တာလဲ အရင္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင္႔ ကို လာဘ္ထိုးၿပီး ျဖစ္ လာတာပါ.. ေတာ္လုိ႔ မဟုတ္ပါ.. သူကိုယ္တုိင္လဲ အရမ္းဝါးပါတယ္..

 1. Anonymous said... :

  Nanova Co., မွ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီျဖစ္ေသာ Warmer ႏွင့္၄င္း၊ GQM Co., မွ Wood Group ႏွင့္၄င္းတြဲဖက္၍ အလံုႏွင့္ေလွာ္ကား ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား အၾကီးစားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္မျပဳသျဖင့္ အဆိုပါစက္ရုံမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
  တင္ဒါေခၚယူခဲ့စဥ္ကလည္း တင္ဒါတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၄င္း ကုမၼဏီမ်ားမွ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ကူးယူ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ Technical စစ္ေဆးလွ်င္ အဆိုပါ ကုမၼဏီ (၂)ခုမွာအလိုအေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ေနမည္မွာ မွတ္ခ်မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
  ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ တင္ဒါတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ MEPE ႏွင့္ Contractor တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အပိုင္းတြင္ Contractor လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပိုင္း၌ " Removal and're-fitting of Engine (Gas Turbine) enclosure blast panels. The blast panels are an integral part of the package roof that will be removed by WG. WG will not work directly on the blast panels. " ဟု၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ WG ဆိုသည္မွာ Wood Group ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုမၼဏီ (၂)ခုအား တင္ဒါ Process မၿပီးခင္ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ တင္ဒါ မထြက္ခင္ထဲကပင္ စာခ်ဳပ္မ်ား အသီးသီး ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနၾကၿပီး တင္ဒါပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကူးယူ၍ တင္ဒါေခၚယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  မသိေသး တာေတြ. အမ်ားၾကီး သိလိုက္ ရတယ္…..
  အမွန္အကန္ ေတြလား….?
  မေျပလည္ ၾကလို ့… ေရွာက္ရမ္း တာလား…..?
  စဥ္းစားစရာဘဲ…..

 1. Anonymous said... :

  ယခုလုိတင္ျပေပးေသာ စာေရးသူကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ဒု၀န္ႀကီးထက္ႀကီးတဲ့တပ္မေတာ္သားေတြကလည္းငါတို႔ကမၾကာခင္ပင္စင္ယူေတာ့မွာဆိုၿပီးစိတ္မ၀င္စားၾကပါဘူးေလ။၀ါးတတ္ဖားတတ္ရင္ေတာ့ျပန္ခန္႔ၿပီးအာဏာေပးပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေရးထားတဲ႔စာေရာ comment ေတြေရာ ဖတ္ရတာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ေရးတာ မဟုတ္ဘဲ NANOVA Co., ႏွင့္ GQM Co., ၂ခု တင္ဒါရတာကို မေက်နပ္လုိ႔ ဒုဝန္ႀကီးႏွင္႔ အေပါင္း အပါမ်ားက ေရးသလို ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။
  လွ်ပ္စစ္ဌာနက ဟုိးပေဝသဏီထဲက ပ်က္ေနတာ ၾကာလွၿပီ ယခု ပင္စင္ယူသြားၿပီ ျဖစ္တဲ႔ အရပ္သား အရာရွိႀကီးမ်ား လက္ထက္မွာ ညေနတိုင္ ညေနတိုင္ ရုံးမွာ တဝုန္းဝုန္း တရုန္းရုန္းနဲ႔ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ခဲ႔ၾက စားေသာက္ ေပ်ာ္ပါးခဲ႔ၾကတာေတြ ေမ႔မပစ္ပါနဲ႔.. လွ်ပ္စစ္ဌာနႀကီးသည္ အရပ္သားမ်ား ႀကီးစုိးစဥ္ ကတည္းက အႀကီးအက်ယ္ ျခစားေနတာျဖစ္တယ္
  အဲဒီ အရပ္သားမ်ားလဲ အႀကီးအက်ယ္ ခ်မ္းသာ သြားၾကတာပါဘဲ

 1. Anonymous said... :

  သူတို ့လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရလို ့….စားေပါက္ ပိတ္ျပီး…..
  ေဘးထိုင္ ဘိုင္က် ဘုေျပာ တာလား…မသိဘူး ေနာ္……
  အဆင္းဘီး တတ္ျပီး…..ဖြေပး လိုက္တာ….အ ပီဘဲ…..

 1. Anonymous said... :

  မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးေကာင္းပါသည္။ စာေရးသူေကာ၊ command ေပးသူမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ႏိွင္ပါသည္။ :-) မေက်နပ္လို႔ဖြၾကရင္လည္း တည့္တာဖြပါ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွမဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းတြင္ ေလထီးစစ္သားမ်ား ႐ွိပါသည္။ ေလထီးစစ္သားမ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ ပင္စင္ရၿပီး အရပ္ဘက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုဳ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ မည့္သည့္ဌာနမွ မသန္႔႐ွင္းပါ အ၀ားမ်းျခင္းႏွင့္ နည္းျခင္းသာကြာပါမည္။ သူ႕ေနရာႏွင့္သူပါ လာစာႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမမွ်တျခင္းမွာ အဓိကျဖစ္ေပသည္။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို႐ွာေဖြၿပီး ေျဖ႐ႇင္းျခင္းက ပိုုုမိုထိေရာက္ ကာကြယ္ႏိွင္ေပမည္။ တပ္မေတာ္သားႏွင့္ အရပ္သားမခြဲျ ားသင့္ပါ ပင္စင္ရၿပီးရင္ေတာ့ အျပင္အလုပ္သာ လုပ္သင့္ပါသည္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္အျခားသူမ်ားအား ေ၀ဒနာမေပးသင့္ပါ။ မိန္မကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္လည္း ဘယ္သူေတြက လက္စလက္နပိုျပင္းတယ္ဆိုတာ ဌာနတိုင္းသိၾကပါတယ္။ အရပ္သားမ်ားပ်က္ျခင္းမွ ဟိုအရင္ကတည္းက ေခါင္မိုးမလံုုေသာေၾကာင့္ ယခုခတ္သီခ်င္းလို မင္းလည္း အိုေက :-) :-) :-) ငါလည္းအိုေကျဖစ္ေနၾကျခင္းပါ။ အားလံုးကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရမွာပါ။ ဖတ္ေပးသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ Share ေပးၾကပါ ႀကိဳက္ၾကရင္ေပါ့။

 1. Anonymous said... :

  ေတာ္ေတာ္ထူးဆန္းတယ္ဗ်...
  ကုမၸဏီေတြက....လုိလုိ...
  ဌာနက ၀န္ထမ္းလုိလုိ..နဲ႔ ဟုိဘက္ပတ္တြယ္..ဒီဘက္ပတ္တြယ္...

  ဘာပဲေျပာေျပာ ...တရုတ္ၾကီးစကားလုိေျပာလိုက္ခ်င္တယ္..
  ေလ်ာသေဟာက္...ေလ်ာသေဟာက္..
  ေျပာတာေကာင္းတယ္ေပါ့...
  ႊအဲေလ...ေရးတာေကာင္းတယ္ေပါ့...

  ေတာ္ေတာ္ေလး ေလ႔လာထားတာေတာ့ ခ်ီးက်ုဴးခ်င္စရာပါ....
  ဒါေပမယ္႔ အမွန္တရားနဲ႔ နီးစပ္ဖုိ႔ကုိေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္းလည္း..ေလ႔လာခ်င္ေသးတယ္...

  တစ္ေယာက္ကေအာ္တုိင္း...ဥပေဒေတြျပင္ျပင္ေနရရင္..
  ကမၻာေပၚမွာ ဥပေဒေပါင္း..ခုေလာက္ဆုိ.. သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေလာက္မယ္...
  ေအာ္တုိင္းသာ အလုပ္ျပဳတ္မယ္ဆုိ...
  တစ္ေယာက္မွ အလုပ္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး..

  ေထာက္ျပသူေတြရဲ႔ သေဘာထားအမွန္ကဘာလဲ...
  အမွန္တကယ္ကလည္း...ဌာနအၾကီးအကဲေတြကလည္း.ပြဲျပီး မီးေသ ျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်ျဖစ္သင္႔တယ္..ကုိင္တြယ္သင္႔တယ္...

  ျပႆနာ တက္ျပီးမွ ေနာက္ကလုိက္ရွင္းတာမ်ိဳးဟာ..
  ထုံစံမျဖစ္သင္႔ဘူး...

  အားလုံးညွိညွိႏႈိင္းႏိႈင္းလုပ္ၾကရင္ေကာင္းတာေပါ့...
  ေသခ်ာတာတစ္ခု က လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဆုိရင္ အ ေအာ္ခံရတာ ဓမၼတာပါပဲ..

  အရင္တုန္းက (၁) ၀န္ၾကီး..ကုိေဇာ္မင္း ရွိတုန္းက..
  (၂) ၀န္ၾကီးေဟာင္း ကိုခင္ေမာင္ျမင္႔ နဲ႔...လက္ရွိ၀န္ၾကီး..ကုိခင္ေမာင္စုိးကုိ လူေတြသိပ္မသိၾကပါဘူး...

  ဒီေလာက္ပါပဲ ...ေနာက္ေတာ႔ ၾကဳံရင္တြယ္...အဲေလ..ေရးျဖစ္မွာေပါ့...

 1. Anonymous said... :

  ီလူၾကီးမ်ားအားလံုးနဴတ္ထြက္သင့္ပါသည္။ဒါမွ လူအသစ္ မူအသစ္ျဖစ္လာျပီ အားလံုးေကာင္သြားပါလိမ့္မည္ ။ယခု လူၾကီးမ်ားမွာ ၀ါးျပီးရင္ ၀ါးျခင္ ေနျခင္သူမ်ား လို႔သာ....ဒါေၾကာင့္ မတိုးတက္နိုင္ပါ မစြန့္လြတ္နိုင္ၾကပါ

 1. Anonymous said... :

  rrီလူၾကီးမ်ားအားလံုးနဴတ္ထြက္သင့္ပါသည္။ဒါမွ လူအသစ္ မူအသစ္ျဖစ္လာျပီ အားလံုးေကာင္သြားပါလိမ့္မည္ ။ယခု လူၾကီးမ်ားမွာ ၀ါးျပီးရင္ ၀ါးျခင္ ေနျခင္သူမ်ား လို႔သာ....ဒါေၾကာင့္ မတိုးတက္နိုင္ပါ မစြန့္လြတ္နိုင္ၾကပါ

 1. Anonymous said... :

  ယခင္ကလွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္းအေၾကာင္းသာ ျပည္သူမ်ားသိၾကျပီး လွ်ပ္စစ္(၂)၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးအေၾကာင္းမသိၾကေခ်။ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွာ သမၼတၾကီး တပည္႔အရင္းဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ျဖင့္ သူထင္ရာလုပ္ျပီး မည္သူမွ်ဂရုစိုက္စရာမလိုဟူေသာပံုစံျဖင့္ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္လုပ္သသည္႔သူျဖစ္ျပီး ၄င္း၏လုပ္ရပ္မ်ားက ျပည္သူအတြက္ မြဲေဆးေဖၚေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္ ဦးေဇာ္မင္းထက္ဆိုးေသာသူျဖစ္ပါသည္။ သာဓက အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္(၂)မွ GM တစ္ဦး၏အလွဴတြင္ ဒန္ေပါက္ေကၽြးရာ ၀န္ၾကီးဦးခင္ေမာင္စိုးအိမ္သို႔ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ဒန္ေပါက္ပို႔ခိုင္းရာ ထို၀န္ထမ္းသည္ အိမ္ေရွ႔ေပါက္မွ၀င္သြားသည္႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ခိုင္းပါသည္။ အားလံုး၀ိုင္းေတာင္းပန္မွ အေ၀းဆံုးေနရာသို႔ ေရႊ႔ရန္ညႊန္ၾကားပါသည္။ အလြန္ေမာက္မာသူျဖစ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္တိုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ လုပ္သည္႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္နစ္နာေသာစီမံကိန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။
  ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အလကားေပးမည္ဆိုေသာဓါတ္အားထုတ္စက္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းစရိတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းတင္ျပေတာင္းခံျခင္းမွာ အလႊန္ရယ္စရာေကာင္းပါသည္။ ေဒၚလာ ၄၃သန္းသည္ ဓါတ္အားေပးစက္၀ယ္ႏိုင္သည္႔ ပမာဏျဖစ္ျပီး ေရႊ႔ေျပာင္းစရိတ္အျဖစ္ေတာင္းျခင္းမွာ အလြန္မ်ားေသာ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းစက္မွာ operation စရိတ္အလြန္မ်ားေသာ စက္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တြက္ေခ်မကိုက္သည္႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မြဲေဆးေဖၚေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းကို မသိေသာ၀န္ၾကီးမွာ ျပည္သူမ်ား၏ေငြ ေဒၚလာ ၄၃ သန္းကို အလြယ္ကေလးေပးခ်င္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း ေငြကုန္ အရာမေရာက္ ျပည္သူမ်ားသာ မြဲျပီးရင္းမြဲေနေစေတာ႔မည့္စီမံကိန္းသာျဖစ္ပါသည္။
  ထို႔အျပင္ တင္ဒါမ်ားတြင္ ၄င္းေပးခ်င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာေပးေလ႔ရွိျပီး တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။ ၄င္း၏မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားကိုသာတင္ဒါေပးေလ႔ရွိျပီး အထူးသျဖင့္ Gunkul အားေပးေလ႔ရွိပါသည္။ Gunkul မလုပ္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အျခား ေပးကမ္းႏိုင္ေသာ သူမ်ားကုိေပးေလ႔ရွိပါသည္။
  အလံုႏွင့္ေလွာ္ကား စက္ရံုမ်ားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ျပင္ တင္ဒါမေခၚခင္ကတည္းက GQM ႏွင့္ Warmer ကုမၸဏီမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျပင္ခိုင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္၀င္ရန္တင္ဒါေခၚျခင္းမွာ ျပည္သူကို လိမ္လည္ျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ၀န္ၾကီး ၊ CE ႏွင့္ Dy-CE အား အျမတ္ရွယ္ယာေပးထားျပီး စည္းရံုးထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ၄င္းတို႔ Agent ယူထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးစစ္ေပးျခင္း၊ ၄င္းတို႔ဖြင့္ထားေသာ KTV မ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားျဖင့္ ျမဴဆြယ္ဧည္႔ခံျခင္းမ်ားျဖင့္ စည္းရံုးထားျပီး၊ အိမ္၊ ကား၊ တိုက္ခန္းမ်ားေပးကမ္းထားသျဖင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ားခိုင္းသမွ် လုပ္ေနရျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုမေထာက္ထားပဲ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားသာလုပ္ေနၾကပါသည္။
  လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနသည္ စစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားယူလာသူအမ်ားဆံုးရွိသည္႔၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ျပီး အပ်က္စီးဆံုး စည္းကမ္းမရွိဆံုး လာဘ္အစားဆံုး၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားေရးႏွင့္ လာဘ္ရရွိေရးသာ စိတ္၀င္စားၾကျပီး ႏိုင္ငံျခားသြားလွ်င္လည္း ေလ႔လာေရးထက္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ အခေပးေပ်ာ္ပါးေရးကိုသာ အဓိကျဖစ္၊ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ call လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါက လက္ေဆာင္မပါမျဖစ္ပါမွ လက္ခံေတြ႔ဆံုျပီး မပါလွ်င္မ်က္ႏွာမသာယာပါ။ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးဆိုလွ်င္ ေပးရင္ေပး မေပးလွ်င္ ၀န္ၾကီးထံစာဆက္တင္မေပးပါ။
  အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ၀န္ၾကီမွစ ေအာက္ေျခအထိ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပ်က္စီးေနျပီး ေတာ္ေသာ ေကာင္းေသာ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ၾကိဳးစားမည္႔သူမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
  ဤပံုျဖင့္ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံုစခန္းသြားၾကမည္နည္း။ တိုင္းျပည္အတြက္ရင္ေလးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ကလူၾကီးသူမမ်ားေျပာသည္႔စကားကို အမွတ္ရမိသည္။ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ၾကီးပြားလွ်င္ အမ်ားျပည္သူခ်မ္းသာျပီး ပညာမဲ႔သူယုတ္မာတို႔ ေကာင္းစားလွ်င္ အမ်ားျပည္သူဒုကၡေရာက္ၾကသည္တဲ႔။

 1. Anonymous said... :

  လွ်ပ္စစ္ကလူေတြမိန္းမရႈပ္တာေတာ႔မေျပာနဲ႔ေတာ႔ဗ်ိဳ႕။ တပ္ကလာတဲ႔သူေရာ အရပ္သားေရာ ႏိုင္ငံျခားသြားလဲဖာပဲရွာေန၊ KTV မွာလဲမယားငယ္ယူထားေသး အခ်ိဳ႔ဆို ရံုးထဲမွာ ကိုယ္႔ေအာက္က ရာထူးငယ္တဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို အငယ္လုပ္။ GT ဌာနမွာဆို အဆိုးဆံုးပါ။ ခြဲရံုမွာ အငယ္ထား ၊ ရံုးမွာအငယ္ထား၊ ဒါမွ ရံုးလာခ်င္မွာကိုးဗ်။ အလုပ္က်ေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီက နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ား Presentation လာလုပ္ရင္ အရွက္မရွိအိပ္ငိုက္တာမ်ား ေဟာက္သံေတာင္ထြက္တယ္။

 1. Anonymous said... :

  လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာနတြင္ တင္ဒါေခၚယူျပီး Technical စစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဌာနမွစစ္ေဆးျပီး အခ်ဳိ႔ေခါင္းေရွာင္လိုေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို Colenco သို႔ ေပးပို႔ စစ္ေဆးပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ေအာင္ေစလိုေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ Document မ်ားကိုသာ အျပည္႔အစံုထည္႔ေပးျပီး၊ က်န္ကုမၸဏီမ်ား၏ Document မ်ားကို အေရးၾကီးေသာ အပိုင္းမ်ား ျဖဳတ္လွ်က္ေပးပ္ို႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Colenco မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခေပးဌားရမ္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕စီိမံကိန္းမ်ားတြင္ CE ႏွင့္ Dy-CE မ်ားမွ လိုခ်င္သည္႔အတိုင္း Report ကိုေရးေပးရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ Colenco ႏွင့္လက္၀ါးရိုက္ထားျပီးအေပးအယူျဖင့္အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္း အတြင္းသိတစ္ဦးမွဆိုပါသည္။ ထို႔ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ေငြကုန္သြားေသာ္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္႔အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ Colenco ႏွင့္လက္၀ါးရိုက္ထားျပီးအေပးအယူျဖင့္အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္း တဲ့ေလ........ LOL
  အားမငယ္ၾကနဲ႕ ျမန္မာျပည္ တစ္ခုထဲ ဟုတ္ဘူး တစ္ကမၻာလံုး အဂတိ လိုက္စားေနၾကတာ ...:D

  ဘယ္သူ႕ကို ယံုရမွန္းကို သိေတာ့ဘူး...

 1. Anonymous said... :

  အားလံုးေျပာၾကတာေတြ သူ႔ဟာနဲ႔သူ မွန္ေနၾကပါလား၊ ဝန္ၾကီးကို ဝိုင္းတြယ္ေနၾကသူေတြကလည္းမွန္ေနတယ္၊ ဝန္ၾကီးဖက္က ကာကြယ္ေျပာျပီး ေအာက္က ဒုဝန္ၾကီး၊ MD, CE, DYCE ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အျပစ္ဖို႔ေနသူေတြကလည္း မွန္ျပန္တယ္၊ ကုမၸဏီေတြကို ေဝဖန္သူေတြကလည္း အဟုတ္၊ ကုမၸဏီေတြဖက္က ေရွ႕ေနလိုက္ေနသူေတြကလည္း မွန္ေနျပန္ေရာ၊
  အဲဒီေတာ့ မွားေနတဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္နဲ႔တူတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ လူမွန္ၾကီးေတြၾကားထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွားယြင္းစြာ လူျဖစ္လာခဲ့ရတဲ့ လူေတြပဲေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပဲ မွားပါတယ္ခင္ဗ်ား။
  ဟုတ္ျပီလား?

 1. Anonymous said... :

  CE ႏွင့္ Dy-CE ဆိုတာ ဘယ္သူ႔ကိုေျပာတာပါလဲ ? လွ်ပ္စစ္မွာ CE ေတြ Dy CE ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ မေကာင္းတဲ႔သူရွိသလို ေကာင္းတဲ႔သူလဲရွိပါတယ္။ နာမည္ေသခ်ာေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုးတာက Finance ဌာနက ေဒၚေဇာ္ေဇာ္သန္းပါ။ ဌာနတြင္းဆက္ဆံတာသာမက ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္ဆံရာတြင္ အလြန္ဆိုးေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္ဌာနမ်ားဆိုလွ်င္ မရလွ်င္ဘာမွမလုပ္ပါ။ မ်ားမ်ားေပးမွ ျမန္ျမန္လုပ္ပါတယ္။ ဘာမွလည္းေသေသခ်ာခ်ာဂဂနနမတတ္ပါ။ ဌာနတြင္းဆိုလွ်င္ ဘာတာ၀န္မွသူ႔အေပၚအေရာက္မခံပဲ အျခားဌာနမ်ားသာတာ၀န္ရွိရန္ပုတ္ထုတ္တတ္ပါသည္။ သူကဦးေအာင္ MD, ဒု၀န္ၾကီး၊ ၀န္ၾကီးထံတိုင္တန္းတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ သူကဲ႔သို႔ လာဘ္ပဲယူ၊ တာ၀န္မယူလိုသူမ်ား ဌာနတြင္မရွိသင့္ပါ။ လူခင္လွ်င္မူျပင္ျပီး လူမုန္းလွ်င္မူသံုးတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ လူခင္ဖို႔ကေတာ႔ ဘာလိုလဲဆိုတာ သိၾကတယ္မလားခင္ဗ်ာ ။ မသိရင္ေတာ႔ ေဒၚေဇာ္ေဇာ္သန္းသာ ေမးၾကည္႔ပါခင္ဗ်ား။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႕အရွိန္နဲ႔ေမာက္မာေနတဲ႔ သူ႔တူမကိုသာေမးၾကည္႔ၾကပါခင္ဗ်ား.........

 1. Anonymous said... :

  CE ႏွင့္ Dy-CE တို႔အခန္းမွာ Nanova ကအဖြဲ႔ေတြ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ အျမဲလာေနျပီး ခုမွဘာလို႔မလာေတာ႔တာလဲ။ ရန္ကုန္ကအိမ္မွာလည္းအရင္က အျမဲ၀င္ထြက္ေနျပီး လိုအပ္တာအားလံုးလုပ္ေပးေနၾကျပီး CE ႏွင့္ Dy-CE ကို နဖားၾကိဳးထိုးထားတာဆိုေတာ႔ သူတို႔ၾကိမ္တို႔တဲ႔အတိုင္းလုပ္ေနၾကတယ္။ Nanova က GT ဌာနကိုသိမ္းထားျပီး၊ CE ႏွင့္ Dy-CE က အရုပ္ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ အရွက္မရွိ ျပည္သူ႕႔မ်က္ႏွာကိုမေထာက္ တာ၀န္နဲ႔၀တ္တရားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္လို႔သေဘာထားျပီးကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကသေရြ႕ တို႕ႏိုင္ငံမတိုးတက္ဘူး။

 1. Anonymous said... :

  အေပၚကေကာင္ေတြ မင္းတို႔ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ၀န္ၾကီးက သနားတယ္။ သူပိုင္လို႔သူလုပ္တာ သူ႔ကိုဘယ္သူမွအေရးမယူႏိုင္လို႔လုပ္တာ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာဂရုမစိုက္ဘူး။ သူ႔ကိုေျပာလဲ ထိုးခ်ဖို႔ရွာထားျပီးသား။ ၀န္ၾကီးက ေအာက္က ဒု၀န္ၾကီး၊ DG ၊ MD ၊ CE၊ Dy-CE ကိုထိုးခ်ေနက်ပဲ။ CE နဲ႔ Dy-CE ကလည္း ေအာက္က SE, EE ေတြ စက္ရံုမွဴးေတြထိုးခ်။ လုပ္ေတာ႔အေပၚကလူ ။ ခံရေတာ႔ ေအာက္ကလူ။ ၀န္ၾကီးစီမံခန္႕ခြဲမႈညံ႕ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဌာနပ်က္ၾကီးအလံုးစံုပ်က္စီးျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ တကယ္ခံရတာက ျပည္သူျပည္သားေတြ။

 1. Anonymous said... :

  ရင္နာလိုက္တာကြာ။ ငါတို႔ႏိုင္ငံမွာ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ ဒီေလာက္ရွားလား။ ဒီလိုလူေတြမရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးပိုေကာင္းသြားမယ္။ တကယ္ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္မယ္႔လူေတြကို ျပည္သူေတြက ေရြးေပးၾကပါ။ တကယ္လုပ္ႏိုင္မယ္႔သူကုိ သမၼတၾကီးခန္႔ေပးပါ။ ဒီလို လူဆိုးလူညစ္ေတြကိုမလိုခ်င္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  ဟဲဟဲ..ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ေနာ္

 1. Anonymous said... :

  ကၽြန္ေတာ္က လွ်ပ္စစ္က အရာရွိၾကီးတစ္ဦးပါ။ အစကေတာ႔ဒီကိစၥေတြမွာ ၀င္မပါ ၀င္မေျပာဘူးလို႔ပဲ ။ မတရားတာျမင္လို႕ မေနႏိုင္လို႔ေျပာပါရေစ။
  ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ ၀န္ၾကီးက ## ဂရုမစိုက္ဘူးလို႔ လူေတြေရွ႕မွာေျပာပါတယ္။ ၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္လုပ္ေနျပီး ဒီလိုေျပာသင့္ပါသလား။ Nanova ကလည္း ေအးေဆးပါ။ အခု စာမခ်ဳပ္ခင္ကတည္းက ေလွာ္ကားစက္ရံုမွာ လုပ္ငန္းေတြစတင္ေနပါျပီ။ ေနာက္ပိုင္းစာခ်ဳပ္ဖို႔လုပ္တာက ေဘာင္၀င္ေအာင္လုပ္တာပါ။ ၀န္ၾကီးက အားလံုးကိုေခၚဆူပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔အျပစ္ရွိသူကဘယ္သူလဲ။ ၀န္ၾကီးနဲ႔ GT က CE ၊ Dy-CE ေတြမဟုတ္လား။ ခုေတာ႔ ဘာမွမသိ ဘာအျပစ္မရွိတဲ႔ ရာထူးငယ္တဲ႔ကေလးေတြကို အေ၀းၾကီးကို ေရႊ႕ဖို႔လုပ္တာ တရားသလားဗ်ာ။ သူတို႔က လူၾကီးေတြလို လာဘ္မရပါဘူးဗ်ာ။ မိသားစုေတြ ခြဲျပီး အိုးခြဲ အိမ္ခြဲ နဲ႕ လစာေလးနည္းနည္းေလးနဲ႔ ဘယ္လိုရပ္တည္ၾကမလဲဗ်ာ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးေတာ႔ ရွိသင့္ပါတယ္။ ထင္ရာျမင္ရာနဲ႔ထိုးခ်ျပီး ကေလးေတြကို ဒီလိုမလုပ္သင့္ပါဘူးဗ်ာ။ သူတို႔လူ သူတို႔ေကာင္မေလးေတြေတာ႔ ေရႊ႕တဲ႔အထဲ ဘာလို႔မထည္႔လဲ။
  သမာသမတ္က်ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ သမၼတၾကီး ၾကည္႔မေနပါနဲ႔။ လႊတ္ေတာ္ၾကီး ၾကည္႔လုပ္ၾကပါအံုး။
  ကေလးေတြသနားလြန္းလို႔ပါဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  ေခြးႏွစ္ေကာင္ကိုက္တဲ့ထဲမွာက်န္တဲ့ကေလးေတြကေျမဇာပင္ျဖစ္ေနတယ္။အားလံုးကတိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔မလုပ္တဲ့သူေတြၾကီၤးပဲဘာမွလာေျပာမေနနဲ႔။ဒီလိုလူေတြရိွသမ်က်ြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကတိုးတက္မွာမဟုတ္ဘူး။လ်ပ္စစ္လူၾကီၤးတိုင္းကိုၾကည့္လိုက္အားလံုးကအိတ္ထဲထည့္ဖို႔ၾကီးပဲ။သူတို႔သားသမီးေတြတေန႔သံုးတဲ့စရိတ္ကိုလည္းေမးလိုက္။၀န္ၾကီးမိန္းမကေစ်းသြားမယ္ဆိုရင္ေနာက္လို္က္ရွင္းဖို႔စက္ရုံမူးကေတာ္ေတြကပိုက္ဆံဘယ္ကရမမယ္လဲ။တိုင္းျပည္ပိုက္ဆံေတြကိုနည္းမ်ိဳးဆံုနဲ႕လိမ္ေနၾကတာတကယ္သာရိုးရိုးသားသားလုပ္မယ္ဆိုရင္တိုင္းျပည္ကယခုေလာက္ဆိုးမုာမဟုတ္ဘူး။သာမန္ျပည္သူေတြဆိုရင္ေတာင္မီးေတာင္မွဦးစားေပးဖ်က္ခံရတာေလလူၾကီးေနတဲ့လိုင္းဆိုရင္၀န္ၾကီးေတာင္ဖင္တုန္ေအာင္ေၾကာက္တာေလ။တန္းတူဖ်က္ပါလား။မီးမပ်က္ပါဘူးလုိ႔ေစာက္ရုးေတြကညာေနတုန္းပဲ။ကိုယ္လုပ္တာကိုယ္မသိဘူးလားမသိဘူး။တိုင္းျပည္ကိုယ္၊ျပည္သူကိုယ္လိမ္လည္ျခင္းကင္းေ၀းၾကပါေစ။ေနာက္ဘ၀ငရဲမုာထင္းတံုးအျဖစ္မခံၾကပါေစနဲ႕။

 1. Anonymous said... :

  ဒီ၀န္ၾကီးကုုိလုုံး၀ အယုုံအၾကည္မရွိပါဘူး။

 1. Anonymous said... :

  အခု ဝန္ၾကီးက သူ႔ကိုဒီလို ေျပာေနတာေတြကို ရွက္ရမ္းရမ္း၍ ေအာက္ကလူေတြ၊ ကုမၸဏီေတြကို ၾကပ္ေနပါသည္။ မွန္တာေတြ အေျပာခံရေတာ့ အရမ္းနာၾကည္းေနပါသည္။ အားလံုး ဒုကၡေရာက္ေနၾကရပါသည္။ ဒီကေန႔ ဖြဲစည္းလိုက္သည့္ လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီထံသို႔ ဝန္ၾကီး၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား တိုင္ၾကားၾကပါစို႔လား။

 1. Anonymous said... :

  Great!we all agree with you to inform because everything mentioned above are completely true.

 1. Anonymous said... :

  It's really funny to hear that you people are about to report to newly-formed Anti-Corruption Committee. I dare to say the minister Khin Mg Soe would not be punished anything for any of his wrong doing.
  Please bare in all of your mind the new government is not for this job even though the popular president Thein Sein vows to fight against corruption as he said numerous times after forming the government. However unfortunately OR fortunately, against no one had been taken action for corruption charges.
  They are there just to safeguard previous dictator Than Shwe and group. Later they will let take the power for whoever win 2015 election. If the new government show intention to take action against previous rulers, they have a secret card: Minn Aung Hlaing.
  They will simply stage a coup.
  Now you know?
  Forget about it, Khin Mg Soe will surely get away with his crimes as other.

 1. Anonymous said... :

  1 MW Gas Engine ကေလး မ်ားေကာ comment ေပးၾကပါဦးကြယ္။ ေနာက္ၿပီး 25T/ESE ကို Z&A နဲ႔ တို႕အဘၾကီး ဘယ္လိုေဆာ႔ သလဲ ေပါ႕ေလ အဟီး...အမေလး သူေတာ္ေကာင္း ၾကီး ေတြ ပါ ဟယ္။

 1. Anonymous said... :

  I will create, not destroy
  I will lead, not follow

  Citizen Voice

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved