ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

Friday, December 14, 2012

  ကိုေအာင္သူျငိမ္း(ဗဟုဖြံ႕ျဖိဳးေရး)၊ ဓာတ္ပံု- ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း/ ဧရာ၀တီ

~ ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း(ေတာင္ႀကီး) 

~ ျပည္ပအေျခစုိက္အဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ ေတာင္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္ရိွလာျပီး ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ဳိးစုံကုိ ေဒသခံ လူမႈေရး၊ နုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕( စီးပြားလူမႈ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕) Asia Foundation မွ Mathew မက္သရူး၊ Hamish ဟိန္းမစ္၊ ကိုေအာင္သူျငိမ္း(ဗဟုဖြံ႕ျဖိဳးေရး)၊ Suu စူး၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္းတို႕ ႏွင့္ ေတာ င္ၾကီးၿမိဳ႕ ရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ မ်ိဳးဆက္ အင္အား စု အဖြဲ႔တို႔ ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယတပတ္ တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕( စီးပြား လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕) Asia Foundation မွ မၾကည္ျပာခ်စ္ေစာက ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တို႕မိမိတို႕ အဖြဲ႕လာေရာက္ရျခင္းသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္းရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသြားျပီး ေလ့လာ အၾကံဥာဏ္မ်ားလည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္အင္အားစုအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရပ္တည္ေနမႈ ၊တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးပံု၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္ေရး၊ ဗဟို အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အာဏာ သက္ေရာက္ခြဲေ၀မႈ အေျခအေန၊ ေစ်းကြက္စနစ္ ႏွင့္ ေစ်းတြင္း အေျခအေန၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ ျပႆနာ အစရွိသည္တို႔ကို အျပန္အလွန္ တိုင္ပင္ေမးခြန္းထုတ္ ေဆြးေႏြး သည္။


ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕( စီးပြားလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕) Asia Foundation သည္ ေတာင္ၾကီးခရီးစဥ္ အတြင္း ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္ အင္အားစု အဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊  ေကာင္ေရြ ပအို၀္း လူငယ္အဖြဲ႕၊ NLD ကေလာ ျပည္သူ႔ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္သန္းေငြ တို႔ႏွင့္ ပါေတြ႔ ဆံုခဲ့သည္။ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved