အေရးေပၚ ကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီဖြဲ႔

Saturday, March 30, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ထိန္းသိမ္းကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ အေရးေပၚ ကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးလုိက္ပါ တယ္။ 


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၊ ၃၄ /၂၀၁၃ 
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ 
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊မတ္လ ၃၀ ရက္) 

အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းျခင္း 

၁။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ " အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီ " ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဖဲြ႔စည္းလိုက္ပါသည္- 

(က) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို - ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန -    ဥကၠ႒ 
(ခ) ဦးေအာင္မင္း- ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန (၄)                  -  ဒုတိယဥကၠ႒ 
(ဂ) ဦးအုန္းျမင့္- ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန        - အဖဲြ႔ဝင္ 
(ဃ) ဦးခင္ရီ - ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန - အဖဲြ႔ဝင္ 
(င) ဦးဝင္းျမင့္ - ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  -  အဖဲြ႔ဝင္ 
(စ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္- ဒုတိယဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန                      - အဖဲြ႔ဝင္ 
(ဆ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္း - ဒုတိယဝန္ႀကီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန                           - အဖဲြ႔ဝင္ 
(ဇ) ဦးရဲထြဋ္ - ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပန္ႀကားေရးဝန္ႀကီးဌာန                                          - အဖဲြ႔ဝင္ 
(စ်) ဦးဘုန္းေဆြ -  ဒုတိယဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန                                                                                               - အဖဲြ႔ဝင္ 
(ည) ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း - ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန        - အတြင္းေရးမွဴး 

၂။ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ - 
(က) အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႀကား ထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္နိုင္ေစရန္။ 
(ခ) ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္၍ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ နိွမ္နင္း နိုင္ေရး (Rapid Response) စီမံေပးရန္။ 
(ဂ) လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္နိုင္ရန္။ (ဃ) ေနာက္ကြယ္မွ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တားဆီး ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ အဓိကက်သည့္ လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းရန္နွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူ နိုင္ရန္။ 
(င) ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္း စနစ္အား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္း ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္။ 
(စ) လူမႈေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားရန္။ 

၃။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႔မ်ားအေနၿဖင့္လည္း အလားတူ အဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳး ဖဲြ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ပံု 
 (သိန္းစိန္) 

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved