ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထပ္လြတ္လာအံုးမလား

Thursday, May 9, 2013

လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပင္ဆင္ဖြဲစည္းလုိက္ပါ တယ္။ ျပည္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ေကာ္မတီမွာ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးစိုးသိန္းက တာ၀န္ယူတာျဖစ္ေပ မယ့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတခ်ဳိ႕ရယ္၊ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ စတာေတြ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ 

သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ အေသးစိပ္ကို ျပန္လည္ ေဖာ္
ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ

အမွတ္၊၄၃/၂ဝ၁၃

၁၃၇၅ခုနွစ္၊တန္ခူးလၿပည့္ေက်ာ္၁၃ရက္

(၂ဝ၁၃ခုနွစ္၊ေမလ၈ရက္)
လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီတိုးခ်ဲ႕ၿပင္ဆင္
ဖြဲ႕စည္းၿခင္း


နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးနွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား တြင္ အားလံုးပါဝင္နိုင္ခြင့္ ရရိွေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈကို အေလးေပးေသာ အားၿဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၲာနွင့္ ေစတနာကို နားလည္ႀကၿပီး နိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္ လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ၿဖစ္ေစသည့္ နိုင္ငံသားမ်ားအၿဖစ္သို႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲနိုင္ေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ ရိွေသာ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ၿဖင့္ ၿပန္လည္လႊတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ''လက္က်န္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ'' ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းတိုးခဲ်႕ၿပင္ဆင ္ဖဲြ႕စည္းလိုက္ပါသည္-

(၁) ဦးစိုးသိန္း ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး                သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၃)   ဥကၠ႒

(၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း                 ဒုတိယဝန္ႀကီးၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာ
အဖဲြ႕ဝင္

(၃) ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖဲြ႕ဝင္

(၄) ဦးေအာင္ေစာဝင္း ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
အဖဲြ႕ဝင္

(၅) ဦးသန္းေဌး ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အဖဲြ႕ဝင္

(၆) ဦးစစ္ၿမိဳင္ ၿမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ဝင္

(၇) ဦးႀကည္ ၿမန္မာနိုင္ငံႀကက္ေၿခနီအသင္း အဖဲြ႕ဝင္

(၈) ဦးလွေမာင္ေရႊ Myanmar Egress အဖဲြ႕ဝင္

(၉) ဦးဘိုႀကည္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
အဖဲြ႕ဝင္

(၁ဝ) ဦးညိဳထြန္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၁) ဦးရဲေအာင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၂) ဦးသူရ(ဇာဂနာ) House of Media Entertainment အဖဲြ႕ဝင္

(၁၃) ဦးဉာဏ္ဝင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၄) ဦးခြန္ထြန္းဦး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၅) ဦးကိုကုိႀကီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)
အဖဲြ႕ဝင္

(၁၆) ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု အဖဲြ႕ဝင္

(၁၇) ဦးသိန္းညြန္႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၈) ဦးေကာင္းၿမင့္ထြဋ္ ၿမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အဖဲြ႕ဝင္

(၁၉) ဦးေအာင္သိမ္း ဒုတိယဝန္ႀကီး သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန(၄) အတြင္းေရးမွဴး
(ပံု) သိန္းစိန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္


ယေန႔ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း အဆုိပါ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ သတင္းနဲ႔ အေသးစိပ္ကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ 

အဆုိပါ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ ရဲ႕ အစည္းအေ၀ကို လာမယ့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအစည္းအေ၀းကေန လက္က်န္ ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ေလာက္္ကို စိစစ္ၿပီး ဘယ္ႏွစ္ဦး ထပ္မံ လြတ္ေျမာက္လာမယ္ဆုိ တာ သိႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ 

အမ်ားကေတာ့ လက္က်န္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထပ္မံ လြတ္ေျမာက္လာေစလုိၿပီး ေနာက္ဆံုး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ ဦးေနမ်ိဳးဇင္လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေစလုိၾကပါတယ္။ 

အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved