လိင္တူခ်စ္သူမ်ားနဲ႔ မႏၱေလးရဲ

Monday, August 19, 2013

~


ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ညေနက မႏၱေလးၿမိဳ႔က်ဴံးေထာင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ထားေသာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား မႏၱေလးတိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔က အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးၿပီး ေစာ္ကားႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အသိေပးလိုပါသည္။

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးၿပီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ ရဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး မဖြယ္မရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ယက္က တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သည့္ ကိုလွျမတ္က ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေစာ္ကားခံရသူမ်ားသည္ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၅၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို မည္သူ႔ကိုမွ တည္ဆဲဥပေဒမွတပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုးရံူးျခင္း မရွိေစရ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း ႏူတ္ပိုင္း၊ရုပ္ပိုင္း၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၄၄) ပါ လူ႔သိကၡာညိဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျပဌာန္းခြင့္မရွိေစရ ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒမဲ့ အႏိုင္က်င့္ျပဳမူေျပာဆိုကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းစြာ ႏွိပ္စက္၍ အတင္းအၾကပ္ ၀န္ခံကတိထုိးခိုင္းသည့္အေပၚအေရးယူေပးရန္တိုင္ၾကားစာကို ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီထံသို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလိင္တူခ်စ္သူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ယက္ အေနျဖင့္ ထိုသို႔ တိုင္ၾကားထားခ်က္မ်ား အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၿပီး စက္တင္ဘာလလယ္ အထိ အေၾကာင္းတုန္႔ျပန္မႈ တစံုတရာမွမရရွိပါက တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေစာင့္စားေနခ်ိန္အတြင္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ ကင္းေစေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

စုေဆာင္းရရွိလာေသာ လတ္မွတ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လႊဲအပ္ျပီး တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ဒီကိစၥကိုၾကည့္ရင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေျမာက္သလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မေလးစားတာေတြ ထင္ရွားပါတယ္။
အျပစ္ရွိတဲ့သူကိုေတာင္ မတရားႏွိပ္စက္ၿပီး ခံ၀န္ခ်က္ အတင္းအၾကပ္ထိုးခိုင္းလို႔မရပါဘူး။ အခုေတာ့ လိုသလိုပုဒ္မေတြရွာတပ္ဖမ္းဆီးၿပီး မတရားျပဳမႈဆက္ဆံခဲ့တဲ့အတြက္ က်ဴးလြန္သူေတြကို ဥပေဒအရအေရးယူသင့္ပါတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရသူတဦးက ေျပာျပပါသည္။

လိင္တူခ်င္းခ်စ္သူမ်ားမွ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားရွိပါက ထိုက်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပးအေရးယူႏိုင္ရန္ တျခားေသာလိင္တူခ်င္းခ်စ္သူမ်ားက လိုလားေသာ္လည္း ယခုလိုသိမ္းႀကံဳးဖမ္းဆီးျခင္းသည္ လိင္တူခ်စ္သူ အားလံုးအေပၚဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေစရေၾကာင္း ကြန္ယက္အဖဲြ႔၀င္တဦးကဆိုပါသည္။

ျမန္မာလိင္တူခ်စ္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ယက္အေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္သြားမည့္အျပင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အၾကား မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားၿပီး အမ်ားျပည္သူအေပၚအေနွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အမူအက်င့္မ်ား ထားရွိရန္ လႈံ႔ေဆာ္ပညာေပးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလိင္တူခ်စ္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ယက္အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္

  • ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း - ၀၉၄၄၈၀၁၅၃၀၆
  • ကိုေနဦးလြင္ - ၀၉၅၀၃၅၉၉၂
  • ကိုလွျမတ္ - ၀၉၇၃၁၂၂၅၂၂
  • ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း - ၀၉၄၂၀၃၁၂၂၀၄

  သတင္းသမားမ်ားသို႔ အသိေပးခ်က္ ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရာက္လာတ့ဲ စာတေစာင္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved