ဆရာဝန္ (၁၀၁၀) ဦးအား Black List မွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ၿပဳ

Thursday, October 10, 2013
ဆရာ၀န္ အေယာက္ ၁၀၁၀ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ Black List စာရင္းမွ  ပယ္ဖ်က္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါ တယ္။

၁။ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို  
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း အေလးထား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။  ၂။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿခင္း အလို႔ငွာ ကုမၸဏီမ်ား၊ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခင္က Black List သတ္မွတ္ေရး သြင္းၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေၿပာင္းလဲ လာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ ေၿဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့မႈမ်ားကို လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး Website တြင္ ေဖာ္ၿပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

၃။ ယခုအခါ ထပ္မံ၍ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Black List သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအနက္ ဆရာဝန္ (၁၀၁၀) ဦးအား Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ၿပန္အပ္ပါသည္။

 ၄။ Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးသည့္ ဆရာဝန္ (၁၀၁၀) ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ဆက္လက္ ေဖာ္ၿပေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved