သတင္းေထာက္ အလုိရွိသည္

Tuesday, November 5, 2013

~ဧရာဝတီ သတင္းဌာန (ျမန္မာပိုင္း) အတြက္
အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ ဦး၊
အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ဦးႏွင့္
ေကာ္ပီအယ္ဒီတာ ဦး အလုိရွိသည္။


အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတင္းေထာက္ လုပ္သက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေရးသားႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဗဟုသုတ ဖတ္ရႈ ေလ့လာအားေကာင္းသူ ဦးစားေပးမည္။ ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လုပ္သက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမလို၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သတင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖတ္ရႈ ေလ့လာသူ ျဖစ္ရမည္။ ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ေကာ္ပီအယ္ဒီတာ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတင္းအေျခခံ နားလည္သူ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာ အေရးအသား ကၽြမ္းက်င္သူ၊ စာဖတ္အားေကာင္းသူ၊ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း သဒၵါအထားအသို စိစစ္ႏိုင္သူ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာစီစာရိုက္ (ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္) ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။

အထက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ အမွတ္ ၁၉၅/ ၁၉၇၊ ဒုတိယထပ္ ၃၂ လမ္း (အေပၚ)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လုိင္စင္ ဓာတ္ပံုတပံု၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္တကြ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္၍ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

http://burma.irrawaddy.org/announcements/2013/11/05/50514.html.

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    လစာက ဘယ္ေလာက္ေတြလဲ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved