ဧရာဝတီ ဂ်ာနယ္ လာၿပီ၊ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္

Tuesday, December 10, 2013

ဧရာဝတီ The Irrawaddy ဂ်ာနယ္ကို အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႕တိုင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ
ျဖန္႕ ခ်ိ ပါေတာ့မည္။ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာမူဝါဒမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 


 Corporated Social Responsibility ေကာ္ပို ရိတ္ လူမႈ တာဝန္သိတတ္မႈ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ Social Business လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ SMEs အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုညီညြတ္ေသာ လူၾကီးမင္းတို႕၏ သမၼာအာဇီဝ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို The Irrawaddy က ေရွ႕တန္းတင္ ေၾကာ္ျငာေပးခ်င္ပါသည္။ 

The Irrawaddy မွ ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေၾကာ္ျငာေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႕အေပၚ အျပည့္အဝ အာမခံ တာဝန္ယူရန္ျဖစ္သည္။ 

The Irrawaddy ႏွင့္ လက္တြဲျခင္းျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ ဂုဏ္ယူပါ။ 


ေလးစားစြာျဖင့္ 

ဧရာဝတီ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved