တနလၤာေန႔မွာ သီလဝါရွယ္ယာေတြ စတင္ ေရာင္းပါေတာ့မယ္

Wednesday, February 26, 2014

~
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္  ေရာင္းမယ့္ရက္ကုိ ေၾကညာပါၿပီ။ လာမယ့္ တနလၤာေန႔မွာ  စတင္ ေရာင္းခ်ပါေတာ့မယ္ တ့ဲ။
 


သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာရွိ သီလဝါ  စီမံကိန္း နယ္ေျမ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
 

ေရာင္းမယ့္ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရိွတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
 ျမန္မာသီလဝါ SEZ Holdings Public Limited ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ မူရင္းအတုိင္း ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဆက္စပ္
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇံု ရွယ္ယာတခုကို က်ပ္တေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းမယ္
http://blog.irrawaddy.org/2014/02/blog-post_8239.html

Families Relocated for Thilawa SEZ Seek Meeting With ‘Unresponsive’ JICA
http://www.irrawaddy.org/burma/families-relocated-thilawa-sez-seek-meeting-unresponsive-jica.html

သီလဝါစီမံကိန္း ဝန္းက်င္ ေျမေနရာမ်ားကို ေစ်းကစားေ
http://burma.irrawaddy.org/%E1%81%80_yangon/2012/11/12/25198.html

သီလ၀ါ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လိုေငြ အနည္းဆုံး ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ရွိ
http://burma.irrawaddy.org/business/2014/02/19/55184.htmlအစုရွယ္ယာမ်ားစတင္ေရာင္းခ်မည့္ ရက္သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း

 ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္ (Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited) ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္အမွတ္- ၄၈၄/ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ (၃-၅-၂ဝ၁၃)ျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

  ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္း ပတ္ဘလစ္လီမိတက္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လီမိတက္ႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ အမ်ားျပည္သူသို႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊  မတ္လ (၃)ရက္ ေန႔မွစတင္၍ အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

   အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ/- (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ) ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၂,၁၄၅,ဝဝဝ)ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ရာ အစုရွယ္ယာအနည္းစုသာ ဝယ္ယူႏိုင္သူမ်ားအား ဦးစားေပးခြဲေဝေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းအလားအလာညႊန္းတမ္း (Prospectus) ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ျမန္မာသီလဝါ အက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းပတ္ဘလစ္ လီမိတက္႐ံုး၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္႐ံုး၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီ ယာယီဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သန္လ်င္ေက်ာက္တန္းလမ္းႏွင့္ ဒဂံုသီလဝါ လမ္းေထာင့္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနေျမယာ႐ံုးခြဲ(၂)တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးရွိ ႐ိုးမဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ ႏွင္႔ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူ လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္ရန္ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါသည္။                

  ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔       

         ျမန္မာသီလဝါအက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းပတ္ဘလစ္လီမိတက္.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved