ထုိင္းႏုိင္ငံက ဗီဇာ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ဘယ္လုိ ဗီဇာတုိးရမလဲ

Wednesday, March 19, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ သူေတြကို ဗီဇာ သက္တမ္းတုိးႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔တၿပိဳင္တည္း အရင္သူတုိ႔ ကိုင္ထားၾကတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသာ သံုးခြင့္ရ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြအစား ႏုိင္ငံတကာသြားလုိ႔ရတဲ့ သာမန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ လူမႈ ဖူလံုေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ ငါး႐ံုတခုက ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ိဳ႕

ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ  ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ကုစားေပးမယ့္ ေဆးတခြက္ျဖစ္သလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ ပုိမုိ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဝန္ပုိတခု ျဖစ္ သလား ဆုိတာကိုေတာ့ အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေသခ်ာ ဖတ္ရင္ သိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

( ယာယီနိဳင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္တ့ဲ  အစုိးရမွ ေၾကညာခ်က္) 
 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ဝင္ခြင္ဗီဇာသက္တမ္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သက္တမ္းထပ္မံတုိးလုိသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာသက္တမ္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ .........

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၏ အလုပ္ရွင္သည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာ၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အမည္စာရင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အလုပ္ခန္႔ ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ၊ ထုိင္းအလုပ္ရွင္အမည္ပါေသာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား၏ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မိ တၱဴ၊ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမိတၱဴတုိ႔ႏွင့္အတူ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန၏ စိစစ္ေရးပုံစံကုိ ျဖည့္စြက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္ဌာနမွတဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံရုံးသုိ႔ အနည္းဆုံး ၆ လႀကဳိတင္ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးရွိ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား 
ျဖည့္ ထားသည့္ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနစိစစ္ေရး ပုံစံအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနသုိ႔ 
ေပးပုိ႔၍ႏုိင္ငံသားဟုတ္ မဟုတ္စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပး
ေရး ဌာနစိတ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံသားမွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ျပန္ၾကားေရးစားရရွိၿပီးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာ သံရုံး ရွိ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္၌ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယား မူရင္းတုိ႔ အားတင္ျပ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔မွ သာမန္ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္အဆုိပါစာရင္းအား ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အလုပ္အကုိင္ဌာနသုိ႔ေပးပုိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္ေခၚစာ(Demand Letter)
ႏွင့္အတူ မယ္ဆုိင္၊ မဲေဆာက္ႏွင့္ ရေနာင္းၿမဳိ႕မ်ားရွိ (One Stop Service Center) မ်ားအနက္ မိမိတုိ႔ အဆုိျပဳထားေသာ စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အလုပ္သမား အလုပ္ ခန္႔ထား မႈ ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပား ထုတ္ယူ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ ယာယီအလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္ မွတ္(Temporay Work Permit) ရရွိေရး ေဆာက္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

နယ္စပ္တြင္ ျပည္ဝင္ခြင္ဗီဇာ သက္တမ္းတုိးၿပီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ မိမိတုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားရုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေသးေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး သာမန္ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္တြင္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေပးပုိ႔ၿပီး ႏုိင္ငံသားဟုတ္ မဟုတ္စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ႏုိင္ငံသားမွတ္ကန္ေၾကာင္းစိစစ္ျပန္ၾကားစာအားေစာင့္ဆုိင္ရန္ မလုိဘဲအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္အကုိင္ဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္ရွင္၏ အလုပ္ေခၚစာ(Demand Letter) ႏွင့္ အတူမယ္ဆုိင္၊ မဲေဆာက္ႏွင့္ ရေနာင္းၿမဳိ႕မ်ားရွိ (One Stop Service Center) မ်ားအနက္ မိမိတုိ႔အဆုိျပဳထားေသာ စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံ ကတ္ျပားထုတ္ယူ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ ယာယီ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္ မွတ္(Temporay Work Permit) ရရွိေရး ေဆာက္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

နယ္စပ္တြင္ ျပည္ဝင္ခြင္ဗီဇာ သက္တမ္းတုိးၿပီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ မိမိတုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားရုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျမန္မာဘက္မွ ေကာက္ခံမည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ဘတ္ ၁၆၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီးပါက စာအုပ္တန္ဖုိးဘတ္ ၉၀၀၊ ဒဏ္ေၾကး အေန ျဖင့္ စာအုပ္တန္ဖုိး၏ သုံးဆ ၂၇၀၀ ဘတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ဘတ္၇၀၀ အပါအဝင္ စုစုေပါင္းဘတ္ ၄၃၀၀ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။) 

ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေျပာင္းလဲ ကုိင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသူမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံမည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ဘတ္ ၇၀၀ ျဖတ္ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာက္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လိမ္လည္ခံရႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အေထာက္အထားမ်ားကုိ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ ထားျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ ပါက ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ 

သိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးအလုပ္သမားသံအရာရွိ(Labour Attache) အားဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ (၀၀၆၆ ၈၆၇၇ ၄၆၈ ၂၅) ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဌာနဖုန္း ၀၆၇ ၄၃၀၁၈၃၊ ၀၆၇ ၄၃၀၁၈၅ သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီ ဇာသက္တမ္း (၄) ႏွစ္ျပည့္သူမ်ား သိရွိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 


အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန  

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved