ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရစာရင္းအင္းစနစ္ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ၊ဘယ္ကိုသြားၾကမလဲ၊ဘာလုပ္ၾကမလဲ

Monday, November 10, 2014
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ရဲ႕" ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရစာရင္းအင္းစနစ္ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ၊ဘယ္ကိုသြားၾကမလဲ၊ဘာလုပ္ၾကမလဲ" ဆုိတဲ့  စာတမ္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


၁။ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာတည္ရွိေနခဲ့ေသာအမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကိုေျပာင္းလဲျပဳျပင္လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲမွဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္”စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စာရင္းအင္းစနစ္တို႕၏အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ရန္” ဟုေဖၚျပ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ တိုင္းျပည္၏ စာရင္းအင္း စနစ္ပိုမို တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစေရးအတြက္ဦးစားေပးအာရုံစိုက္ရန္ရည္ရြယ္အေလးထားျခင္းမွာယခုေခတ္ကာလအတြက္အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာစိတ္ကူးအၾကံအစည္ျဖစ္ပါသည္။စာရင္းအင္းစနစ္သည္တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္အဓိကက်လွေသာလက္နက္ကိရိယာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္သင့္ျမတ္ဆီေလ်ာ္လွသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္စီမံျခင္း၊အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားရာႏႈန္းျပည့္ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္စာရင္းအင္းစနစ္မွာအလြန္အခရာက်လွေသာလက္နက္ကိရိယာျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းကပင္မရည္မွန္းခ်က္မွာျမန္မာႏိုင္ငံအားေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ဟုျဖစ္ပါသည္။ထိုရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေရးမွာအဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ၁၉၆၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္စြန္းစြန္းအထိႏွစ္ေပါင္း၅၀ခန္႕အတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းစနစ္မွာႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုတည္မွီျပီးေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ထိုစဥ္ကစာရင္းအင္းစနစ္၏ပင္မတာ၀န္မွာတည္ဆဲအစိိုးရတစ္ရပ္ရပ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား “ေအာင္ျမင္ထေျမာက္“ ေၾကာင္း အေကာင္းျမင္ ေစႏိုင္ေလာက္သည့္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေပးရန္သာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သုံးခဲ့ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မဆန္းလွေသာက်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ထိုသို႕ေသာ “ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕” စာရင္းအင္း စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ဆိုး၀ါးေသာ အက်ိဳးဆက္ မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါေတာ့သည္။အစိုးရစာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚျပည္သူတို႕ကအယုံအၾကည္ကင္းမဲ့သြားခဲ့ၾကသည္။လူတန္းစားအားလုံးႏွင့္အထူးသျဖင့္ဆင္းရဲေသာျပည္သူမ်ားကအစိုးရအေပၚအယုံအၾကည္ကင္းမဲ့သြားခဲ့ၾကသည္။တိုင္းျပည္ေအာက္ေျခတြင္အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားႏွင့္အစိုးရ၏အရွိန္အဟုန္
ျဖင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေနပါသည္ဆိုေသာအစီရင္ခံစာမ်ား၊ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာအဆက္အစပ္မရွိျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္းျဖစ္ေနခဲ့ပါေတာ့သည္။စာရင္းအင္းစနစ္အေပၚယံုၾကည္အားကိုးမႈမ်ားက်ဆင္းပ်က္ျပယ္ခဲ့ေတာ့သည္။ထိုယုံၾကည္အားထားမႈကိုယခုအခ်ိန္အထိအျပည့္အ၀ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

၅။ ထိုကာလမ်ားအတြင္းႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚယံုၾကည္အားထား
ႏိုင္ျခင္းအျပည့္အ၀မရွိခဲ့ၾကေပ။အျခားႏိုင္ငံအသီးသီး၏စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ရန္သင့္မသင့္ပင္သံသယ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာအဓိကအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာမ်က္ကြယ္ျပဳလစ္လ်ဴရႈခံခဲ့ရသည္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕အိုင္အမ္အက္ဖ္၏ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးစာရင္းအင္အခ်က္အလက္မ်ားအစီရင္ခံစာ (IMF’s International Financial Statistics) ၊ကမၻာ့ဘဏ္၏ကမၻာ့ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအညႊန္းကိန္းမ်ားအစီရင္ခံစာ (World Bank’s World’s Development Indicators)၊အာရွဖံံြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္၏အာရွပစိဖိတ္ေဒသပင္မအညႊန္းကိန္းမ်ား (Asia Development Bank’s Key Indicators for Asia and the Pacific) စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။အလားတူပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏တိုင္းျပည္အသားတင္ ၀င္ေငြအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေဖၚျပမႈ (World Bank’s Gross National Income GNI Database) တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ားမပါရွိခဲ့ေတာ့ေပ။အာဖဂန္နစၥတန္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ပင္၂၀၀၄ခုႏွစ္မွ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ GNI အခ်က္အလက္မ်ားေဖၚျပပါရွိခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ GNI အခ်က္အလက္နတၱိျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ထူေထာင္ထားေသာ  GNI database တြင္ယေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေပ။

၆။ ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကိုမွန္ကန္တည့္မတ္ေအာင္အေလးထားျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္အဆိုပါျပဳျပင္တည့္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္အလားအလာေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ “အလွဴရွင္” က ေစ့ေဆာ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲမိမိတိုင္းျပည္၏ “လိုအပ္ခ်က္”က ေစ့ေဆာ္ ဦးေဆာင္ျခင္း မ်ိဳးသာ ျဖစ္ေစရန္ ႀကီးစြာ သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသို႕တိုင္းျပည့္လိုအင္ႏွင့္အညီျဖစ္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွပိုမိုေကာင္းမြန္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚထြက္လာေစေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံကပင္ခိုင္လုံျပည့္စုံေသာအဆိုျပဳခ်က္ (concrete proposal) တင္ျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ေသာႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြက္မည္သို႕အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းခိုင္ခိုင္လုံလုံေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္မွသာလွ်င္အလွဴရွင္မ်ားကလည္းလိုလားစြာေထာက္ပံ့ကူညီခ်င္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ထို႕အျပင္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ျပန္လည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလြတ္လပ္ေရးရျပီးစကာလေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပ်က္ယိုယြင္းမႈမ်ားသည္ႏိုင္ငံတြင
္သဘာ၀ႏွင့္လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊လြဲမွားေသာစိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားႏွင့္မွားယြင္းအားနည္းေသာေပၚလစီမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ေငြေၾကးကအေရးၾကီးလွသည္မွာမွန္ေသာ္လည္းတိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကနဦးကာလတြင္ႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းစနစ္အားေကာင္းတိုးတက္လာေစရန္မိမိႏိုင္ငံႏွင့္လည္းဆီေလ်ာ္ျပီးပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာစိတ္ကူးအၾကံညဏ္မ်ား၊အေတြ႕အၾကဳံဗဟုသုတမ်ားကိုအလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွရယူေရးကိုသာစိတ္၀င္စားေပသည္။ထိုသို႕ရယူရာတြင္အၾကံညဏ္မ်ားမွ်သာမဟုတ္ဘဲထိုစိတ္ကူးအၾကံညဏ္မ်ားကိုပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္အေထာက္အပံ့မ်ားကိုပါရယူလိုေပသည္။

၈။ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုသုံးသပ္လွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (Central Statistical Organization)အေနျဖင့္မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပီျပင္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိသာလွပါသည္။ပထမဆုံးေျခလွမ္းအေနျဖင့္၁၉၅၂ခုႏွစ္ဗဟိုစာရင္းအင္းအာဏာပိုင္အက္ဥပေဒ (1952 Central Statistical Authority Act) က အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ CSO ၏ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်ေသာ က႑အား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္တာ၀န္၊အမွီအခိုကင္းေသာလြတ္လပ္မႈ၊အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ျဖန္႕က်က္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊စြမ္းေဆာင္ရည္၊အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ရရွိႏိုင္မႈစသည္တို႕မွာအထူးသတိျပဳဆင္ျခင္သုံးသပ္အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

၉။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္၁၉၅၀ျပည္လြန္စႏွစ္မ်ားမွစျပီးႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးအေနအထားမ်ားအၾကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးလူမႈေရးအျမင္မ်ား၊ေတြးျမင္ယူဆခ်က္မ်ားလည္းမ်ားစြာေျပာင္းလဲခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ယင္းသို႕ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာကမၻာ့စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းထားရွိမႈႏွင့္စာရင္းအင္းစနစ္မ်ားလည္းေျပာင္းလဲေနခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။အမွန္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္သတင္းနည္းပညာေခတ္ (Information Age) ထဲသို႕ေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၅၂ဗဟိုစာရင္းအင္းအာဏာပိုင္အက္ဥပေဒႏွင့္စာရင္းအင္းစနစ္တို႕ကိုေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာျမန္မာစာရင္းအင္းစနစ္ကိုႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားေသာစံႏႈန္းမ်ားလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အာရွတလႊားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးကုသမဂ၏အစိုးရစာရင္းအင္းမ်ားဆိုင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား (United Nations Fundamental Principles of Official Statistics) တြင္အဓိက အခ်က္မ်ားအား ၁၉၉၄ခုႏွစ္ကပင္ျပဌာန္းထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ထပ္ရည္ညႊန္းစရာစံတစ္ခုမွာ OECD က သတ္မွတ္ထားေသာစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္တို႕၏အရည္အေသြးစံႏႈန္းခုနစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအထက္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရည္အေသြးတိုးျမွင့္ရန္ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မည္သည့္အခ်င္းအရာမ်ားလိုအပ္သည္ကိုအဆိုပါေလ့လာခ်က္မ်ားကေဖၚျပေနပါသည္။

၁၁။ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရည္အေသြးျမင့္မားလာေရးအတြက္ IMF, World Bank Group, OECD, ADB, UNDP, ESCAP စသည့္ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ကုလသမဂလက္ေအာက္ခံေအဂ်င္စီမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအခ်ိန္အတန္ၾကာကပင္အေရးပါေသာအားထုတ္မႈမ်ားျပဳေနၾကပါသည္။အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမိမိတို႕ႏွင့္အဓိကသက္ဆိုင္ေသာပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊စက္မႈလုပ္ငန္း၊ဘ႑ာေရး၊အလုပ္သမားအေရး၊ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္စာရင္းအင္းဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၾကသည္။တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏စာရင္းအင္းမ်ားစနစ္တက်တည္ေဆာက္ေရးဆြဲရာတြင္ကုလသမဂအမ်ိဳးသားစာရင္းဇယားစနစ္ (UN System of National Accounts) ႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီေပးရန္အထက္ေဖၚျပပါႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တက္ၾကြစြာနီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းစနစ္ပိုမိုေခတ္မီေကာင္းမြန္လာေစရန္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

၁၂။ ေဒသတြင္းအေနအထားမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္အာရွေဒသသည္ကမၻာ့စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး၏တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေမာင္းႏွင္အား (growth engine) ျဖစ္လာရျခင္းမွာကမၻာ့တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ား (Global Value Chains GVCs) ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ငင္း အေနအထား တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတြင္ေရာက္ရွိေနပါသည္။ကမၻာ့တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ား GVCs တြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးထူးမည့္ ကိစၥမ်ားကို ထင္ရွားစြာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ GVCs တြင္ပါ၀င္ျခင္း အႏွစ္သာရမွာ အျပီးသတ္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး တြင္သာအာရုံမစိုက္ဘဲမိမိတို႕အားသာသည့္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အဆင့္အခ်ိဳ႕တြင္သာအထူးျပဳပါ၀င္ျခင္းျဖင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရရွိေရးျဖစ္ပါသည္။ထို GVCs ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ တန္ဖိုး ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြင္းဆက္မ်ားအနက္ျမန္မာႏိုင္ငံအားသာခ်က္ေကာင္းစြာရွိေသာထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားေသခ်ာေပါက္ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။တရုတ္ႏွင့္အိႏိယႏိုင္ငံတို႕အၾကားတြင္ရွိေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအားသာမႈ၊အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးစၾကၤန္မ်ားဖြင့္ႏိုင္မႈတို႕သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ GVCs တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္လိုက္လွ်င္ အက်ိဳးထူးမည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေနသည္။ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားတဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာေနၾကသျဖင့္ထုိလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္တို႕ဖန္တီးရန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားလာေရာက္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။မၾကာေသးမီကမွလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသြားၾကေသာႏိုင္ငံတကာ ICT သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္လာျခင္းကလည္းကမၻာ့သတင္းအခ်က္အလက္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္ျမန္မာ၀င္ဆန္႕လာေအာင္အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ယင္းအခ်က္ကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံေဒသတြင္း GVCs တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြင္းဆက္ တြင္ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။

၁၃။ အဆိုပါ GVCs တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြင္းဆက္မ်ားတြင္ျမန္မာပါ၀င္လာႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ (Central Statistical Organization) CSO ႏွင့္ယင္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ထင္ရွားေသာဥပမာတစ္ရပ္ကိုျပရလွ်င္ CSO သည္ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ (Statistical Yearbook) ႏွင့္လပတ္လက္ေရြးစဥ္စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားစာအုပ္ (Selected Monthly Economic Indicators) တို႕ကိုထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိပါသည္။ထိုစာအုပ္မ်ားကျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကပို႕ကုန္မ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္အျခားစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာထုတ္ျပန္ေၾကညာလွ်က္ရွိပါသည္။အဆိုပါစာရင္းဇယားမ်ားမွာျပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းအသြင္သ႑ာန္ေရာအႏွစ္သာရပါအေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ပါေခ်။အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းအမ်ားစုကိုအေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွရယူထားသည္။သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႕ပါရွိသည္။ကုန္စည္တစ္ရပ္တင္ပို႕သည္ႏွစ္၊လ။တင္ပို႕မႈပမာဏ၊တင္ပို႕သည့္ (သေဘၤာေပၚအေရာက္ FOB) တန္ဖိုး၊မည္သည့္ႏိုင္ ငံသို႕တင္ပို႕သည္စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။အမွန္ပင္တန္ဖိုးရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။သို႕ရာတြင္တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ား GVCs တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္လာႏိုင္သည့္အခါ၊TiVA (Trade in Value Added) database ထပ္ေဆာင္းတန္ဖိုးကုန္သြယ္မႈအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းတြင္ျမန္မာပါ၀င္လာသည့္အခါျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုစဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ထိုသို႕ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈကုန္သြယ္မႈျဖစ္စဥ္ (GVCs and TiVA) တုိ႕တြင္ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာရသည့္အခါတြင္ပို႕ကုန္ကုန္စည္တစ္ရပ္၏ပုံသ႑ာန္၊ေနရာယူမႈ၊အခ်ိန္စေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေနပုံကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ဆန္စပါးကိုနမူနာယူၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ပုံသ႑ာန္က႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးျဖစ္စဥ္မွာလယ္သမားထံမွစပါး၀ယ္သည့္လယ္ကြင္းအစပ္တြင္စတင္သည္။၀ယ္ျပီးစပါးကိုၾကိတ္ခြဲသည္၊စစ္ေဆးသည္၊အတန္းအစားခြဲျခားသတ္မွတ္သည္၊အိတ္မ်ာထဲသို႕ထည့္သြင္းသည္။အခ်ိန္က႑ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္သိုေလွာင္ျခင္းမွာအမ်ားဆုံးအပိုင္းျဖစ္ေနေသာ္လည္းတန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ားတြင္ပို႕ကုန္ပါမစ္တစ္ခုရရန္ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္၊သေဘၤာတင္ခြင့္ရရန္ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ေနရာယူမႈက႑တြင္စပါးကိုလယ္ကြင္းစပ္မွစတင္သယ္ယူျပီးၾကိတ္ခြဲမႈစသည့္အဆင့္မ်ား၊သေဘၤာဆိပ္ကမ္းအထိသယ္္ယူရသည္မ်ားအပါအ၀င္ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ၀မ္းအတြင္းတြင္ထည့္သြင္းျပီးသည္အထိဆက္စပ္တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ CSO သည္တိုင္းျပည္အတြက္အေရးပါလွေသာတန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ားဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္တုိ႕ကိုစုေဆာင္းေဖၚထုတ္ေပးေရးဆိုေသာစိန္ေခၚမႈအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ကြင္းဆက္ၾကိဳးၾကီးတစ္ေခ်ာင္းလုံးခိုင္ခံ့မႈမွာကြင္းဆက္တစ္ဆက္ခ်င္း၏ခိုင္ခံ့မႈအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအားနည္းေနေသာတန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္တို႕ကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ CSO အားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊လုပ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ႏွင့္လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားေပးအပ္သင့္ပါသည္။ထို႕အတြက္၁၉၅၂ခုႏွစ္ဗဟိုစာရင္းအင္းအာဏာပိုင္အက္ဥပေဒ (၁၉၅၂ခုႏွစ္အက္ဥပေဒအမွတ္၃၄) ကိုသင့္ေလ်ာ္သလိုျပင္ဆင္ကာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ထိုဥပေဒအရသာျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ CSO ကယေန႕ေခတ္တိုင္းျပည္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖၚထုတ္တင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၅။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနေသာအခ်က္အလက္ႏွင့္အညႊန္းကိန္းတစ္စုံမွာဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေနပါသည္။ပထမဆုံးအၾကိမ္အိမ္ေထာင္စုေနထိုင္ရွင္သန္မႈအေျခအေနေပါင္းစပ္တိုင္းတာသုံးသပ္ခ်က္ ( First Integrated Household Living Conditions Assessment) IHLCA-1 ကို၂၀၀၄-၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းPoverty Incidence ဆိုသည္ကို အစားအစာႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသုံးစြဲရန္ကုန္က်စရိတ္အလုံအေလာက္မရွိေသာမိသားစုမ်ား၏ႏိုင္ငံလူဦးေရအခ်ိဳးအစားအစိတ္အပိုင္း”ဟုအနက္ဖြင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ IHLCA-1 အရထိုစဥ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈသည္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္၃၂.၁ % ဟုခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ၾကပါသည္။ IHLCA-2 ကို၂၀၀၉-၂၀၁၀တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီးဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈသည္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္၂၅.၆ % သို႕က်ဆင္းသြားသျဖင့္တိုးတက္မႈ၆.၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟုအခ်က္အလက္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ကုလသမဂ၏ “ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈပန္းတိုင္၁ (က) UN Millenium Development Goal 1A တြင္ပါရွိေသာဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးရည္မွန္းခ်က္အရ “တစ္ရက္၀င္ေငြ၁.၂၅ေဒၚလာထက္နည္းပါးေသာလူဦးေရအား၁၉၉၀မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္” ဆိုသည့္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း၂၀၀၅ခုႏွစ္ကရွိခဲ့ေသာဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၃၂.၁% အား၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္၁၆ % သို႕ေလွ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုခ်မွတ္ခဲ့သည္။ထိုရည္မွန္းခ်က္အရ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္၂၅.၆% ရွိခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈအေနအထားကို၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္၁၆% သို႕ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ၉.၆% ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေနခဲ့ပါသည္။

၁၆။ သို႕ရာတြင္ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာအာရွပစိဖိတ္ေဒအတြင္းတြင္ပါလ်င္ျမန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္၂၀၀၉ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွအေတာ္ဆုံးဆိုေသာေ၀ဒပညာရွင္သည္၂၀၁၄တြင္ဘာျဖစ္မည္ဆိုသည္ကိုေဟာကိန္းမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ေဟာကိန္းလည္းမထုတ္ခဲ့ၾကပါ။စင္စစ္၂၀၁၁မတ္လတြင္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရဦးေဆာင္အစပ်ိဳးခဲ့ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္အားလုံးအတြက္လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာအံ့အားသင့္ဖြယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

၁၇။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားအရေစာေစာပိုင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္အညႊန္းကိန္းမ်ား၊အထူးသျဖင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီအညြတ္ျဖစ္ေစရန္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္လာပါသည္။ေဖၚျပပါဇယားအမွတ္ (၃)တြင္ျပထားသည့္အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ ADB ၏ Inclusive Growth Indicators ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကအဆိုိပါလုိအပ္ခ်က္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ယခုလုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနေသာမိသားစုေနထိုင္ရွင္သန္မႈစစ္တမ္းမ်ားမွရလဒ္မ်ားသည္ IHCLA-2 စစ္တမ္းကခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း၂၅.၆%ရွိသည္ဆိုေသာကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ကြဲလြဲေနႏိုင္ပါသည္။ပိုမိုေနႏိုင္ပါသည္။သို႕ျဖစ္ရာ၂၀၁၅ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈကို၉.၆ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္လုိသည္ဆိုေသာခန္႕မွန္းခ်က္မွာလည္းမေသခ်ာမေရရာေတာ့ပါ။

၁၈။ ယင္းသို႕ေသာရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာမည္ကိုအစိုးရအဖြဲ႕ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကမလိုလားေသာသေဘာရွိပါသည္။ယင္းသို႕မျဖစ္သင့္ပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ပိုမိုထိေတြ႕ပတ္သက္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္သာမိသားစုရွင္သန္ေနထိုင္မႈစစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေရးအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊အရင္းအျမစ္မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထိုနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ယခင္စစ္တမ္းမ်ားကခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေသာက်န္ရစ္ခဲ့ေသာဆင္းရဲသည့္ျပည္သူမ်ားစစ္တမ္းသစ္တြင္ပါ၀င္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္ယခင္ကခန္႕မွန္းခဲ့ေသာအေရအတြက္ပမာဏထက္ပိုေသာဆင္းရဲသည့္ျပည္သူမ်ားေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ယင္းအခ်က္ကိုလက္ခံရန္တြန္႕ဆုတ္မေနသင့္ပါ။ဆင္းရဲသည့္ျပည္သူမ်ားအေရအတြက္ပိုေနလွ်င္ပိုေနေသာဆင္းရဲသားမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးအစီအမံတို႕၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုခံစားၾကရပါလိမ့္မည္။ယင္းမွာေကာင္းေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ပိုမိုအေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈပေပ်ာက္ေရးအစီအမံမ်ားကိုမွန္မွန္ကန္ကန္အေကာင္အထည္ေဖၚျပီးစီမံခ်က္၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုဆင္းရဲသည့္ျပည္သူမ်ားထံထိိထိေရာက္ေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္သတင္း ~ စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ ဥကၠဌမွ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိပါ။
                      http://blog.irrawaddy.org/2014/11/blog-post_21.html

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved