ေဒါက္တာဦးျမင့္ ေဆြးေႏြးေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေလ်ာ့က်ေရး စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

Thursday, June 9, 2011


(ၿပီးခဲ့တဲ့ ပို႔စ္မွာ ေဒါက္တာဦးျမင့္ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး စာတမ္းအေပၚ Rudof ရဲ႕ ေဝဖန္တဲ့ ေပးစာအား မဇၥ်ိမသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့တာကို ေဒါက္တာဦးျမင့္က ျပန္ေရးတဲ့စာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာဦးျမင့္က သူ႔ရဲ႕စာတမ္းမွာ ဘာေတြ ေရးသား အႀကံျပဳထားလည္းဆိုတာကို သိႏိုင္ဖို႔ စာမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ စာတမ္းမွာ ျမန္မာ့လူမႈ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ စိတ္ဝင္စားသူတုိ႔အဖုိ႔ အားတက္စရာျဖစ္သည္။ အဆုိပါစာတမ္း တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ စဥ္းစားရ မည့္ ျပႆနာငါးရပ္ကုိ နိဒါန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ၄င္းကိုတုိင္းတာမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ အေတြးမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ ဆက္စပ္လ်က္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ေစာင့္ၾကပ္သုံးသပ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရင္းအျမစ္ဌာန တည္ေထာင္ေရးဟူ၍ အပုိင္းေလးပုိင္း ခြဲျခားတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးကိစၥစဥ္းစားလွ်င္ လက္ရွိပကတိ အေနအထားကုိ ေသခ်ာစြာသိရန္၊ မိမိေရာက္လိုေသာေနရာသို႔ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ကိုသိရန္၊ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္သုံးသပ္ရန္တို႔ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းေလးရပ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေထာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ စာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ဝင္ေငြမရရွိခဲ့လွ်င္ ‘ဆင္းရဲသည္’ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မိသားစုဝင္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈတုိင္းတာသည့္ စာရင္းအင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ေဒသအလုိက္လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမည္မွ်ရရွိခဲ့လွ်င္ ဆင္းရဲသည္ဟု ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းထား တြက္ခ်က္ရာတြင္ အျငင္းပြားစရာ အခ်က္မ်ားရွိသည္ကုိ သိထားရန္ လုိေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပ ခဲ့သည္။


အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေအာက္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁,၁၆၁ ေဒၚလာ ေအာက္ရရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ကေလး ၂ဦး၊ မိဘ ၄ဦးရွိ အိမ္ေထာင္စုအတြက္မူ ၂၁,၇၅၆ ေဒၚလာေအာက္ ရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ဆင္းရဲသူဦးေရ ၄၃ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္မူ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္က တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ယြမ္ ၆၈ဝ (တစ္ႏွစ္ ၈၅ ေဒၚလာ) ေအာက္ရသူကုိ ဆင္းရဲသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ဆင္းရဲသူဦးေရ ၂၃ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမွာ လူတစ္ဦး တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ဝင္ေငြရွိသင့္သည္ဟု ယူဆလ်က္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၃၆၅ ေဒၚလာဟု သတ္မွတ္ ေလ့ရွိရာ ကမၻာ့ဆင္းရဲသူ ဦးေရမွာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၁၃၈ဝ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေတြးအျမင္ ကြဲျပားမႈရွိေစကာမူ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္း ျဖင့္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရးကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမႈသည္ပင္ နည္းစနစ္မွန္ ၿပီးသစ္လြင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေန ဆင္းရဲသား အားလုံးအတြက္ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ကင္းရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားရန္ ရွိရာတြင္ မတူကြဲျပားသည့္အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား အားလုံးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကဳံ ကုိ သင္ခန္းစာတစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဗိသုကာႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ေက်းလက္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ စြမ္းပကားမွာ အံ့မခန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာအခါတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အား ဘာလုပ္ပါ၊ ဘယ္လုိလုပ္ပါဟု ေျပာရန္မလုိဘဲ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ ေျပာျပခဲ့သည္ကုိ ကုိးကားတင္ျပခဲ့သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈတုိ႔မွာ အဓိကေမာင္းအားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ႐ႈေထာင့္အစုံမွ စီမံေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ အဓိကသီးႏွံျဖစ္သည့္ ‘ဆန္စပါး’ကိစၥကုိ အထူးျပဳစဥ္းစားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈဖူလုံေရး၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေရး တုိ႔အတြက္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စပါးကုိသုိေလွာင္ေရး၊ သယ္ယူႀကိတ္ခြဲေရး၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေရးစသည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္တြင္ စရိတ္ႏွင့္အက်ိဳးရလဒ္ မွ်တေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေထာက္ပံ႔ေရးအပုိင္း အသီးသီးမွ က်င့္ေဆာင္ရာတုိ႔ ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆန္စပါးကိစၥကုိ မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊြန္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါ သည္။

ျမန္မာျပန္-သိန္းေဌးေမာင္

5 comments :

 1. Htat Aung said... :

  အန္ကယ္ေျပာတာမွန္တယ္ တိန္ေရွာင့္ဖိန္အဲလိုလုပ္လို့ တရုတ္လယ္သမားေတြ တိုးတက္လာတယ္ လယ္သမားေတြကို ဘာလုပ္ပါ ညာလုပ္ပါ သြားေျပာစရာမလိုဘူူး သူတို့အတြက္ ၀ယ္လိုအားလိုက္မယ့္ သီးနွံကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး ေရာင္းခ်နိုင္ရင္ လယ္သမားေတြဘ၀တိုးတက္မယ္ အေမရိကန္မွာ လယ္ယာေျမေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ လယ္သမားေတြက သူတို့စိုက္ခ်င္ရာစိုက္တယ္ တခ်ိဳ့ကေျပာင္း ၀ါဂြမ္း ဂ်ံဳ ျမက္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ အားလံုးက သန္းၾကြယ္ သူေဌးေတြျဖစ္ကုန္တယ္ လြတ္လပ္မွုရဲ့အက်ိဳးအျမတ္ေပါ့

 1. ေမာင္ေမာင္ said... :

  အစိုးရအေနနဲ႔ လယ္သမားေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေခ်းၿပီး အကူအညီေပးသင့္ ပါတယ္။ ခုေပးေနတာက ဆင္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ သလို မျဖစ္စေလာက္ေပးေနတာဆိုေတာ့ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြဆီက အတိုးေတြ အဆမတန္ န႔ဲ ေခ်းငွားၿပီး လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ေပါက္လုိ႔ စပါးဆန္ေရ ရိတ္သိမ္းၿပီး ခ်ိန္မွာ လယ္သမားေတြအတြက္ သူမ်ားဆီက ေခ်းငွားထားတ့ဲ အေၾကြးကို ဆပ္ၾကရေတာ့ သူတို႔လက္ထဲ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ဘဲ လယ္သမားဘ၀ လုံးလည္ ျခာလည္ လိုက္ေနတာပါ။

 1. maung said... :

  အဘေျပာတာလက္ခံတယ္။ နုိင္ငံျခားေခြးေဟာင္တုိင္း ျမန္မာပညာရွိထမၾကည့္နဲေတာ့ဗ်။

 1. ျမင္းထိန္းငတာ said... :

  အဘေျပာတာမွန္တယ္..အန္ကယ္ေျပာတာမွန္တယ္..တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လည္းမွန္တယ္။ဦးသိန္းစိန္လည္းမွန္တယ္၊Horst Rudolf လည္းမွန္တယ္... စိတ္ထားမွန္မွန္သေဘာထားႀကီးႀကီး ထားနိဳင္ၾကပါေစ.. စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အရပ္သာအုပ္ခ်ဳပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ဆိုရွယ္ျဖစ္ျဖစ္...ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပါေစ... တိုင္းျပည္အတြက္ မခိုးမဝွက္မလိမ္မညာရင္၊တိုးတက္လာရင္ ဝမ္းသာရမွာပါပဲ...

 1. Anonymous said... :

  ဒီအက်ဥ္းခ်ဳပ္က မျပည့္စံုဘူး။ အေရးၾကီးတဲ့ အၾကံေပး ခ်က္ေတြက်န္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးPRSP ေျမယာျပဳျပင္ေရး စရင္းဇယားအမွန္ေကာက္ယူေရး အမွန္ထုတ္ျပန္ေရး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အင္စတီက်ဳတစ္ခုဖြဲ႕ေရး စတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြက်န္ေနတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မေရးတတ္လို႕ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာဘူး။

  ေမာင္ဝိုင္း

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved