ဘယ္ပါတီေတြ ဘာစာေစာင္ ထုတ္သလဲ

Friday, July 1, 2011

(တခ်ိဳ႕ ပါတီေတြက ပံုမွန္လစဥ္ ထုတ္ပါတယ္။ ပါတီတခ်ိဳ႕က တလေက်ာ္ ထုတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စာေစာင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မပါပါ။)

(၁) မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ - ဒိုင္ဗားစတီး စာေစာင္ (တန္ဖိုး - ၃၀၀ က်ပ္)

(၂) ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) - ခြပ္ေဒါင္း စာေစာင္ (တန္ဖိုး - ၅၀၀ က်ပ္)

(၃) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ - ေဒါင္းရင္ျပင္ စာေစာင္ (တန္ဖိုး - ၅၀၀ က်ပ္)

(၄) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) - ေဒါင္းအိုးေဝ (တန္ဖိုး - ၃၀၀ က်ပ္)။ ကေဒါင္း စာေစာင္ (ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကထုတ္၊ အခု မထုတ္ေတာ့)

(၅) ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ - သီရိဝစၧ စာေစာင္

(၆) ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ - ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ စာစဥ္သတင္းလႊာ (တန္ဖိုး - ၂၀၀ က်ပ္)

(၇) ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ - ေအာက္ခ်င္းငွက္ စာေစာင္ (တန္ဖိုးမသတ္မွတ္ရေသး)

(၈) ပအို႔ဝ္ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - ပအို႔ဝ္ဘာသာျဖင့္သာ နယ္တြင္ထုတ္ေဝ

(Ref: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စာေစာင္ထုတ္ေဝျခင္း အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved