ေအေအပီပီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သတ္မွတ္ခ်က္

Sunday, October 2, 2011

....





သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

(ေအေအပီပီ) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း၊ (သို႔) အားေပးေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ပါ၀င္သည္၊ ေထာက္ပံ့ ကူညီသည္ဟု စြပ္စဲြခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေထာင္အသီးသီး၊ ရဲဘက္ စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရေသာ မည္သူကိုမဆို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
ေအေအပီပီမွ ျပဳစုထားေသာစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ဖမ္းဆီးခံရသူ တစ္ဦးခ်င္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိသည္ဆိုျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ပင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရသစ္သည္လည္း ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ မတရားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ မတရားစဲြဆုိကာ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူလူထုအား အေျခအျမစ္မရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ မတရားသက္သက္ သိကၡာခ်ကာ တရားစြဲဆို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေအေအပီပီ မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔အားစြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားထက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ျခံဳငံုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတုိ႔မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသည္ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေနာက္ခံအား ဦးစားေပးဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝ႑ေမာင္လြင္မွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ မၾကာခင္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ရွိပါသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္လာမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွ႔ံလာပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စကားလံုးအား ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔အေပၚမတရားခ်မွတ္ထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိုမဆို လႊတ္ေပးျခင္းအား ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအစုိးရသည္လည္း ျပည္သူလူထု၏အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္မျပဳရံုမွ်မက ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ေတာင္းဆုိသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္စြဲဆုိ အက်ဥ္းခ်ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သာမန္ ျပည္သူလူထုသည္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္အေရး၊ အက်ဥ္းခ်ခံရမည့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈကို ရယူလိုလွ်င္ အမွန္တကယ္စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ကာ မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား ထုတ္ျပန္ရပါမည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးတုိ႔အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရးတြင္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တမင္သိကၡာခ် စဲြခ်က္တင္ခံရသူ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အားေပးကူညီမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမဟုတ္ဟု ခဲြျခားသတ္မွတ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သိကၡာခ်ရာတြင္ (သုိ႔) ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ ဥပေဒမ်ား – မွတ္ခ်က္။ ။ လက္လွမ္းမီသေလာက္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုဇယားထဲတြင္မပါသည့္ ပုဒ္မ်မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပေဒ ပုဒ္မ စြဲဆိုခ်က္မ်ား အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၁၂၁၊ ၁၂၂(၁)၊ ၁၂၂(၂)
ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ
ျပစ္ဒဏ္။ ေသဒဏ္ (သို႔) တစ္သက္ တစ္ကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၁၂၄၊ ၁၂၄(က)၊ ၁၂၄(ခ)
ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္၏ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ အႏိုင္အထက္ျဖိဳဖ်က္ေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း။
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္၊ တစ္သက္တစ္က်ြန္း၊ ၃ ႏွစ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၁၄၃-၁၄၆
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ စုေဝးျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၂၉၅၊ ၂၉၅(က)
လူတစုကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာ္ကားရန္ အႀကံျဖင့္ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳသည့္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေစျခင္း။
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ၅၀၅(ခ)
အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈကို ျဖစ္ေပၚေသာ ေဖၚျပခ်က္။
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္

၁၉၀၈ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)၊ ၁၇(၂)
မည္သည္မဆို မတရားအသင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လွ်င္ သို႔တည္း မဟုတ္ ယင္းအသင္း၏ အစည္းအေဝး၌ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းအသင္းအတြက္ ဝင္ေၾကးထည့္ဝင္၊ ရယူ၊ ေတာင္းခံလွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ ယင္းအသင္း၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီလွ်င္။
ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ၁၀(က)၊ ၁၀(ခ)
ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိုထိပါးေစသူ မည္သူမဆိုကို တရားရုံးအမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပဲ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ထိ္န္းသိမ္းထားျခင္း။
၅ ႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းထပ္တိုးႏိုင္

၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ ၅(ဃ)၊ ၅(ခ)၊ ၅(ည)
အမ်ားျပည္သူတို႔အား (သုိ႔) ျပည္သူတစ္စုအား အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစရန္ႀကံရြယ္၍ တစ္ခုခုလုပ္လွ်င္
(သို႔) ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာအမႈကိုျပဳလွ်င္- မမွန္ဟုသိလွ်က္ႏွင့္ (သုိ႔) မမွန္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းရွိလွ်က္ႏွင့္ မမွန္ သတင္း လႊင့္ရန္ႀကံရြယ္၍ တစ္ခုခုလုပ္လွ်င္
(သုိ႔) ယင္းသို႔ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းရွိေသာအမႈကိုျပဳလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ လံုျခံဳေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈျပည္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစရန္အေၾကာင္းရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ (သုိ႔) ျပည္သူတစ္စု၏ ကိုယ္က်င့္ တရားကိုျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူကိုျဖစ္ေစ ေဖါက္လဲေဖါက္ျပန္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကံရြယ္၍ တစ္ခုခု လုပ္လွ်င္
(သို႔) ယင္းသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာအမႈကိုျပဳလွ်င္-
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္

၂၀၀၄ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃(က)၊ ၃၃(ခ)၊ ၃၈
အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အမႈျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ေပးပို႕ျခင္း၊ လကၡံရယူျခင္း (သို႔) ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊
ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္

၁၉၈၈ အသင္းအပင္း ဖဲြ႔စည္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၆/၈၈ ၅၊ ၆၊ ၇ ၁၉၈၈
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ျဖစ္ျခင္းတို႔မွ တားျမစ္ေသာဥပေဒ။
ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒ ၅/၉၆ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆
အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒ။
ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ ၁၇/၂၀
ပံုႏွိပ္စာအုပ္စာတမ္းအားလံုး မျဖန္႕ေဝခင္ စာေပစီစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို တင္ျပရမည္။
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္

၁၉၂၃ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ငန္း ဥပေဒ ၃
ရန္သူကို အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ေဝသူ မည္သူမဆို
ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္

၁၉၉၆ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယို ဥပေဒ ၃၂(ခ)
စီစစ္ေရးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မိတၱဴကူးပြါးျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပသျခင္း စသည္တို႔ိကို ျပဳလုပ္ျခင္း။
ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ျပည္သူလူထု ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ ထိန္းသိမ္း သည့္အက္ဥပေဒ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္

၁၈၇၈ လက္နက္ အက္ဥပေဒ
လုိင္စင္မဲ့လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္၊ ေရာင္း၀ယ္၊ အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္မႈ အက္ဥပေဒ
ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပအပါအ၀င္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ ရယူအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆုိင္ရာမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္

၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၊ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ ေရဒီယို ရုပ္ျမင္ သံၾကား၊ သတင္းဌာန အက္ ဥပေဒ(အေရးေပၚအာဏာမ်ား) ပုဒ္မ-၁၇
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ သတင္းစာ၊ သတင္းလႊာမ်ား တရားမ၀င္ပုံႏွိပ္စက္အသံုးျပဳကာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ဆုိင္ရာမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ

သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၅(၁)
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ထားသည္မ်ားအား ရယူ၊ ကုိင္ေဆာင္ အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္
ကုိတိတ္ႏုိင္ (အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ကုိဘုိၾကည္ (တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃



....

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းေပးေစလိုပါသည္။
    အထူသျဖင့္မဟနနွင့္အတိုက္အခံျဖစ္သြားေသာ ကံေဆာင္သူမ်ား၊အဓမၼ၀ါဒေၾကျငာခံရသူမ်ားပါ၀င္ေစလိုပါသည္။
    မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒကိုရည္ညႊန္းလိုပါသည္။

  1. Tun said... :

    လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ နဲ႕ေတာ္လွန္တဲ့သူလဲႏိုင္ငံေရး သမားဘဲလား။ ေရရွည္စဥ္းစားအုံး။ ကိုယ့္အလွည့္က်မွ ဘြာေတးမလုပ္နဲ႕။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved