ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကန္႔ကြက္မႈ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ ပယ္ခ်

Saturday, February 11, 2012


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ရံုးတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းနွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ယွဉ္ျပဳိင္အေရြး ခံမည့္ ဦးတင္ရီ၏ ကန္႔ကြက္လႊာအား ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေကာ္မရွင္ရံုးက ဇန္နဝါရီ(၁၁)ရက္ေန႔က ပယ္ခ်လိုက္ ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီထံမွ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြက ကန္႔ကြက္လႊာအား ပယ္ခ် လိုက္သည့္အေပၚ တိုင္းေဒသၾကီး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြသုိ႔ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္တြင္ အယူခံတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လႊာ ပယ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီကဆိုသည္။

''ဒီေန႔ခရိုင္ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခဲြကပယ္လိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ပတ္ထဲမွာ တိုင္းေကာ္မရွင္ကို အယူခံဆက္ဝင္မယ္။ တိုင္းေကာ္မရွင္က ပယ္ရင္၊ ဗဟိုကို တက္မယ္။ ဗဟိုက ပယ္ရင္ လႊတ္ေတာ္တင္မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္က အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြအရ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္ ။ မကိုက္ညီတာေတြကို တင္ျပကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း ျပန္ျပီး ေျဖရွင္းတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က မျပည့္စံုဘူးဆိုျပီးေလ။ ခရိုင္ကေတာ့ ပယ္လိုက္တယ္'' ဟု ညီညႊတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ေကာ့မႉးျမဳိ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဉ္ျပဳိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီက ဆိုသည္။

''ခရိုင္ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြ အေနနဲ႔ေတာ့ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒမွာ ပါတဲ့ အတိုင္းပဲ လြတ္လပ္စြာပဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ တည္ဆဲဥပေဒေတြကိုလည္း ကိုးကားျပီး စိစစ္ေပးခဲ့တယ္။ လက္ခံသင့္တာ လက္ခံ၊ ပယ္သင့္တာပဲ ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြနည္း ဥပေဒအပိုဒ္-၂၈(က)အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္'' ဟု ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ ခဲြမွ တာဝန္ရိွသူက ဆိုသည္။

ေကာ့မႉးျမုိ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဆိုပါမဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပဳိင္မည့္ ညီညႊတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီမွ ဦးတင္ရီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းနွင့္ ညီညႊတ္မႈမရိွေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ(၆)ရက္ေန႔ကေတာင္ပိုင္း ခရိုင္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြ သုိ႔ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါကန္႔ကြက္လႊာအားေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြမွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္တည္ဆဲဥပေဒ ျဖစ္ေသာ စကားရပ္ မ်ားအား အစားထိုးျခင္းဥပေဒ (၁၉၇၃)စသည့္ဥပေဒမ်ားကိုအေျခခံကာ စိစစ္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကန္႔ကြက္မႈတြင္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကလည္း ဇန္နဝါရီ(၉)ရက္ေန႔က ေခ်ပလႊာ ျပန္လည္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုကန္႔ကြက္လႊာ၊ ေခ်ပလႊာမ်ားကို ခရိုင္ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခဲြက သံုးၾကိမ္တိုင္ ေသခ်ာစိစစ္ကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကန္႔ကြက္လႊာတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၂၁၊ ပုဒ္မခဲြ(င)၊ (စ)၊ (ဆ) အရ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၀၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ဍ) အရ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁ဝျပည့္နွစ္ နိုင္ငံေရးပါ တီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၄၊ ပုဒ္ခဲြ(စ)၊ ပုဒ္မ-၁၀၊ ပုဒ္ခဲြ(စ)အရ ညီညႊတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးတင္ရီက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ျမန္မာတစ္ ျပည္လံုးရိွ လစ္လပ္(၄၈)ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဉ္ျပဳိင္ အေရြးျခယ္ခံ ၾကမည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေကာ့မႉးျမုိ႔နယ္တြင္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
ညီညႊတ္ေရးနွင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေရးပါတီမွ ဦးတင္ရီနွင့္
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး နွင့္ ဖံြ့ျဖိုးေရးပါတီမွ ေဒါက္တာဦးစိုး မင္းတုိ႔က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ျပဳိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ညႊန္း - http://www.yangonmedia.com/news/2012/02/nld-political-party-and-peace-and-unity-party-commission-dismiss တြင္
ေဝမာသိမ့္ ေရးသည့္ သတင္း

20 comments :

 1. Anonymous said... :

  အမွန္ေတာ. မယွဥ္ျပိုင္၇ဲလို.၊ အ၇ည္အခ်င္းမျပည္.လို.၊ ၾကံမိၾကံ၇ာ ၾကံေနတာလို. ျမင္တယ္။ မနိုင္ မွီ၇ာလွမ္း ကိုက္ေနတာပဲ ျဖစ္၇မယ္။ မိန္းမက်င္. မိန္းမၾကံပဲ၊ လူၾကီးပီသ၇င္။ ဘယ္သူ.မွ တိုင္ေနစ၇ာမလိုပဲ။ ဖာသာမဲနိုင္ေအာင္ ဖာသာၾကိဳးစားသင္.တယ္

 1. Anonymous said... :

  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီ ေရ..

  ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကန့္ကြက္တာလဲ။ ပြဲဆူခ်င္လုိ့လား။ နာမည္ၾကီးခ်င္လုိ့လား။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေၿမွာက္ေပးလုိ့လား။၊။

  ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေကာ္မရွင္ရံုးက ပယ္ခ်ၿပီး ၿပီ။ ထက္ တက္ ရင္ပို အရွက္ကြဲဦးမွာ..

 1. Anonymous said... :

  ထူးဆတ္းေပစြ ငတင္ရီ

 1. Anonymous said... :

  မိုက္ပါ႔ တင္ရီ ရာ..........

 1. Anonymous said... :

  ဦးတင္ရီ ခင္ဗ်ာအဆင့္ဟာ ေတာ္ေအာက္တန္
  က်ပါလာ ခင္ဗ်ာကေဒါတ္တာဆိုလို အေတြအေခၚ ၿမင့္မယ္လိုထင္ခဲ့တာ တက္တက္
  စင္လြဲတာဘဲ ခင္ဗ်ာဘြဲ ့ကဝယ္ထားတာလား
  ညစ္ပတ္တဲ့ အလုပ္ကအဆင့္အတန္မမိွးေသးဘူး
  သင္တန္တတ္လိုက္ေနာ္......
  မမကေတာ့ ပန္းပန္လ်က္ပါ။

 1. Kyaw said... :

  U Tin Ye, Don't u have any work other than this kind of bullshit? U must try good work to get vote from people. I hope , if u do like that and u will get vote from ur family only. Ha ha very funny thing, pity u tin ye. you must learn more about myanmar people. Today all the villagers have wide knowledge than you. Don't still in pond, go and see the sea.

 1. Anonymous said... :

  မႏိုင္ေတာ့မယ္မွန္း ေသခ်ာၿပီဆိုေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလို႔ ကုန္က်မည့္ေငြေတြကို အိပ္ထဲဘုန္းၿပီး ႀကံမိႀကံရာ အခ်စ္ေတာ္ဆုမရလဲ ခ်ဥ္ဖတ္တို႔စရာဆု ရေအာင္လုပ္ေနတာလား။ ခင္ဗ်ားလည္း သားစိုးတို႔ ငါးမင္းေဆြတို႔ ေဌးဦးတို႔ ႐ွစ္လုံးတို႔လို က်ပ္လည္းမျပည့္ အ႐ွက္လည္းမ႐ွိၾကပါလား။ မင္းတို႔အားလုံးကို ေရာသမေမႊၿပီး ထမနဲလုပ္ပစ္ရမယ္။

  ပုံ - သူႀကီး

 1. Anonymous said... :

  ရာဇ၀င္မွာ ဦးေစာၿပီးရင္ တင္ရီတို႔တန္းစီေနေလၿပီ။

 1. စႏိုး said... :

  ဦးတင္ရီ။
  အာဏာရူးျပီးျပည္သူေတြကိုဒုကၡေပးဖို႔ဆက္လက္ျပီးမၾကံ
  စည္ပါနဲ႔လို႔ေတာင္းပန္ပါ၇ေစ။
  တကယ္ဆိုရင္ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာအေမစုကို
  ရွင္တို႔ေတြကမတရားေနရာလုထားျပီး
  အေမစုကပိုင္ရွင္အစစ္ၾကီးပါ။မရွက္ဘူးလား။
  ေနာက္ျပီးရွင္တို႔ကိုဘယ္ျပည္သူမွေရြးထားတာမဟုတ္ဘူး။
  ရွင္တို႔ဘာသာအာဏာနဲ႔ယူထားတဲ႔ေနရာအသီးသီးေတြကို
  မေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး။
  ေယာက်ာၤးေတြျဖစ္ျပီးအရွက္မရွိလိုက္တာ။
  ဆရာ၀န္ဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔ေတာင္မတန္တဲ႔
  ေအာက္တန္းက်က်လူပါလား။
  ဆိုးပါ႔။ဦးသိန္းစိန္ေတာင္ေလးစားေလာက္တဲ႔ႏိုင္ငံဂုဏ္
  ေဆာင္အေမစုလိုအထင္ကရဆိုတာပညာတက္သူေတြကသေဘာေပါက္ေနပါတယ္။
  ဦးသိန္းစိန္သမၼတၾကီးရွင္႔
  က်မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတိုးတက္ေရးကအစေပါ႔အေမစုလိုလူကိုလက္တြဲလို႔မမွားေလာက္ပါဘူးေနာ္။ဦးတင္၇ီတို႔လိုအာဏာရူးေတြကို..လူမရိွလို႔
  ေနရာေပးထားတာဆိုရင္အခ်ိန္မွီေသးတယ္။
  ပယ္ပစ္လိုက္ပါ။တိုင္းျပည္နာတယ္။တိုင္းျပည္အတြက္
  ၾကည္႔ၾကတာမဟုတ္ဘူး။
  သူတို႔အာဏာနဲ႔အိတ္ထဲထည္႔ျပီးကိုယ္႔မ်ိဳးကိုယ္ခ်စ္
  ကိုယ္႔ေဆြကိုယ္႔မ်ိဳးခ်မ္းသာေရးကိုအဓိကထားတဲ႔
  မဟာဗ်ဴဟာၾကီးကိုလက္ကိုင္ထားေနသူေတြကို
  တိုင္းျပည္မွာေန၇ာမေပးသင္႔ပါဘူး။
  အေမစုကိုျပစ္မွားေစာ္ကားသူအားလံုးကို
  လံုး၀ရွုတ္ခ်တယ္။က်မတို႔တိုင္းျပည္အတြက္ကမာၻမွာ
  အထင္ရွားဆံုးသူပါ။ႏိုင္ငံအတြက္အေ၇းပါအရာေရာက္တဲ႔
  အမ်ိဳးသမီး၊က်မတို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေ၇းကို
  အသက္ေပးျပီးရယူေပးခဲ႔တဲ႔ေခါင္းေဆာင္ရဲ႔သမီး၊
  ဒီသမီးကလည္းလူမမယ္ခေလးဘ၀ကတည္းကဖခင္မဲ႔
  ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းခဲ႔ရသူ၊ေနာက္ျပီးျမန္မာျပည္သူ
  ျပည္သားေတြအတြက္အႏွစ္၂၀အနစ္နာခံေပးခဲ႔တဲ႔
  မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထားျပီးအေမစုဟာက်မတို႔တိုင္းျပည္အတြက္ေက်ာက္ေကာင္းတပြင္႔ဆိုတာသံသယရွိဖို႔မလိုေလာက္ပါဘူးေနာ္။
  ေနာက္ထပ္အေမစုအတြက္ကာကြယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
  တပ္မေတာ္သားတိုင္းအေမစုအေပၚခ်စ္ျမတ္ႏိုးသင္႔ပါတယ္
  ကိုယ္႔တိုင္းျပည္အတြက္အားကိုးေလာက္တဲ႔အရည္အခ်င္း
  ေတြနဲ႔ျပည္႔စံုေနသူကိုေႏြးေထြးတဲ႔လက္နဲ႔ကမ္းသင္႔ပါျပီ။

 1. Anonymous said... :

  စႏိုးထည္႔တဲ႔ကြန္မန္းကိုတင္ေပးပါ။

 1. minzaw741 said... :

  ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတာက ကုိယ္ကုိယ္တိုင္က
  ဆင္းရဲခံ အနစ္နာခံျပီးေတာ့မွ ရရွီလာတဲ ့ဂုဏ္ထုူးအဆုပါ
  ျပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ လူထုေခါင္း
  ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္မပါပဲနဲ ့ဘယ္လိုမွသြားလို့
  မရဘုူးဆိုတာကိုေရာ ဦးတင္ရီသိပါသလား..နိုင္ငံေတာ္
  သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး
  ကမၻာကို ျမန္မာျပည္လို ့အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ စြမ္း
  ေဆာင္နိုင္ခဲ ့သူဆိုတာကိုေရာ သိရဲ ့လား..ခင္မ်ားတို ့
  ပါတီရဲ ့အမည္ကိုေရာ ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္လားဗ်ာ..ညီညြတ္ေရးနဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတဲ ့ဟုတ္တယ္ေနာ္
  ဒါဆိုရင္ခင္မ်ားတို ့ပါတီကညီညြႊတ္ေရးေတြ...
  တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြဟိုတုန္းကေရာယခုေရာ
  ဘာလုပ္ေပးခဲ့ဘုူးလဲ..သူမ်ားလုပ္နိုင္တာကိုမနာလိုဘုူး
  ဆိုရင္လည္းျပည္သူလူထုကခင္မ်ားတို ့ပါတီကိုဒဏ္
  ခတ္ပါလိမ့္မယ္..မယံုရင္ျခားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
  ခင္မ်ားတို ့ပါတီဘယ္ေနရာမွအနိုင္ရလိမ့္မယ္ဟုမယံဳ
  ၾကည္ပါ..ခင္မ်ားတို ့သေဘာေပါက္ထားဖို ့က လူထုေခါင္းေဆာင္ေနာက္မွာ..ျပည္သူလူထုၾကီး
  အားလံုးကရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာကိုအထူးသိထားေစခ်င္ပါတယ္အဲဒီလူထုၾကီးမွာေခတ္ပညတတ္လူငယ္ေတြ
  မ်ားစြာပါေနတယ္ဆိုတာကိုလည္းအထုူးသတိထားပါ
  ငါမင္းသားမျဖစ္ရရင္ဆိုင္း၀ိုင္းၾကီးထိုးျဖတ္လိုက္မယ္
  ဆိုတဲ ့စိတ္နဲ ့ေတာ့မလုပ္လိုက္နဲ ့ေနာ္..သမိုင္းေသ
  သြားမယ္..ဘာမွတ္လဲ?..

 1. Anonymous said... :

  ေဟ့ေကာင္ တင္ရီ မင္းက ဘာမို့လို့ လူစြမ္းေကာင္းလုတ္ခ်င္ေနရတာလဲ မျပည့္စံုတာ မင္းကြ မင္းက ရဲရဲ ျပိဳင္စမ္းဘာ ဂၾကိဳးဂေဂ်ာင္နဲ့ ဟိုေရးဒီေရးနဲ့ မင္းမယွဥ္ရဲလို့မို့လား တိုင္းျပည္ေကာင္းဘို့ဘဲ မင္းျငိမ္ေနဘာလား အဆင့္ မရွိတဲ့ေကာင္

 1. the hold world know daw aung san suu gyi and own many prize. who are you and who know you dog tin ye .

 1. tint kywe said... :

  hi tin ye
  let me ask you
  what did you do for people in BURMA?
  do you know the ability of leader?
  do you know the meaning of decent vote?
  do you know the value of people power?
  don't be stupid TIN YE
  you should know the influential power of DAW AUNG SAN SUU KYI
  you won't win in that political race
  pity on you
  TRY TO HAVE GOOD DAYS IN YOUR FUTURE TIN YEE

  TINT KYWE

 1. Anonymous said... :

  TIN YE,

  Suggestion for you and your family, If you continuous against to our people leader Amay Suu, you and your family will suffer black list of in our country and will be labelled names as same as GALON U SAW.
  Why you choose this way for you and your family will be worsen hates by people in-future.

  Please re-consider for how to co-operative with people leader Amay Suu and how to you must support to our people leader, this way is for save your good name and family.

  May Phu Phu

 1. Anonymous said... :

  ဦးတင္ရီက ကန္႔ကြက္တယ္၊ ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်တယ္။
  အီးယူတုိ႔ အေမရိကန္တုိ႔ သိေအာင္သတင္းလႊင့္။ ေအာ္ နအဖ နအဖ အေျပာင္းအလဲ အေျပာင္းအလဲ ...တျဖည္းျဖည္း ေက်းဇဴးေတြႀကီးလာပီ။ သတိေတာ့ ထားေနေပါ့။ သတိဆုိတာ ပုိတယ္မွ မရွိတာ။

 1. Tin Gyi said... :

  အာလံုး ၀ိုင္းေ၀ဖန္ေနတာ.. ကၽြန္ေတာ္မသိတာက ဘာအေၾကာင္းနဲ.ဘယ္ဥပေဒေၾကာင္အရ အေမစုကို ကန္.ကြက္တာလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ မပါဘူးေနာ္။

 1. Anonymous said... :

  ဦးတင္ရီခင္ဗ်ားႏူိင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ဆိုရင္တရားနည္းလမ္းက်က်ေဒါ ္စုကိူယွဥ္ၿပိဳင္ပါမလိုတမာစိတ္နဲ့ ့အေကာက္မၾကံပါနဲ ့ဗ်ာ၊ေဒါ္ ္စုကိုစာနာသင့္ပါတယ္၊တေန့ ့က်ရင္အား
  လံုးေသၾကရမဲ့သူေတြခ်ည္းပါ၊ခင္ဗ်ားလဲပညာတတ္တစ္
  ေယာက္ပဲဘာမွမၿမဲတဲ့ေလာကၾကီးမွာမေသခင္သမိုင္းမွာ
  မွတ္တမ္းေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့ပါ၊ဒီအခ်ိန္ဟာၿပည္သူအားလုံးေဒါ ္စုကိုအားကိုးေမ်ွာ္လင့္ေနၾကတာပါ၊ၿပည္သူအား
  လံုးရဲ့ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုဇ်က္ဆီးတဲ့အထဲမွာခင္ဗ်ားလိုပညာတတ္ေဒါက္တာတစ္ေယာက္မပါေစခ်င္ပါဘူး၊ခင္ဗ်ားမွာပါတဲ့ေခါင္းကိုအေကာင္းဆုံးအသုံးခ်တတ္ပါေစဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  ဦးတင္ရီရဲ႔ေနာက္ကြယ္မွာ....ၾကိဳးကိုင္ေနတဲ႔သူေတြရွိနိုင္တယ္...ဒါနိုင္ငံေရ..ကစားကြက္တခုပဲ...အေလးအနက္ထားသင္႔တယ္..ဒါေပမယ္႔..ၿပိဳင္ဘက္ရွိတာေကာင္းပါတယ္..မတူညီတဲ႔ပံုစံ..အလိုမတူမွဳေတြၾကားက..အနိုင္ရခဲ႔တယ္ဆိုရင္..အရသာပိုရွိတာေပါ႔

 1. pyiphyo said... :

  ဦးတင္ရီသို႕ . . .

  ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ . . . ေသခ်ာေလးဖတ္ေပးပါ . . . ဦးတင္ရီ အင္တာနက္ မသံုးတတ္ရင္ လည္း သိတဲ့လူက print ေလး ထုတ္ၿပီးျပေပးလုိက္ပါ . . . .

  စာေတြကမ်ားလို႕ ပါ . . . ေအာက္ကလင့္မွာသြားဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ . . .

  http://www.pyiphyomgmgsoe.blogspot.com/

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved