တာ၀န္ယူမႈရိွတ့ဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

Wednesday, March 14, 2012

Responsible Tourism လုိ႔ ေခၚတ့ဲ တာ၀န္ယူမႈရိွတ့ဲ ခရီးသြားလာေရးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ Responsible Tourism ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနတဲ့ Bu
rma Center Prague အဖဲြ႔က ထုတ္ျပန္တ့ဲ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ။

(သူတုိ႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ ဒီဓာတ္ပုံေတြ မပါပါဘူး။)Instructions for my.ecoburma.com March 2012

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Purpose)

ဒီပေရာဂ်က္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္း ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလာေရး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမႈကေန ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ျပီး သာတူညီမွ်အခြင့္အေရး ရႏိုင္တ့ဲ တာ၀န္သိမႈရိွေသာ ခရီးသြားလာေရး ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားေတြအတြင္းမွာ တာ၀န္သိမႈရိွတ့ဲ ခရီးသြားလာေရးျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပါ၀င္ကူညီမႈေတြလည္း အမ်ားၾကီး လိုေနပါတယ္။ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္မယ့္သူေတြကိုလည္း လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။

သင္ ဘယ္လို ပါ၀င္ႏိုင္မလဲ။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလာမႈေတြနဲ႔ တေနရာရာမွာ သင္ၾကံဳၾကိဳက္ခဲ့တယ္ ဆိုပါစို႔။ (ဥပမာ။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ။ တည္းခိုရာေနရာတခုခုကို ေရာက္ခ့သဲ ည္ျဖစ္ေစ။ လမ္းခရီးမွာ ၾကဳံေတ႔ြရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္တခုခု ျဖစ္ေစ။ ခရီးသြားရင္ ၾကံဳရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈတခုခုျဖစ္ေစ။) သင္ၾကံဳခ့ရဲ တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဘ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ စတာေတြကို တိုက္ရိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္၀ိုက္ျပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိခိုက္ေနတာ၊ ထိခိုက္ႏိုင္တာေတ ြ ေတ႔လြ ာခ့ဲရင္ အ့ဲဒီအေၾကာင္းေတြကို စာတိုေလးတေစာင္ေရးျပီး က်ေနာ္တို႔ဆီကို ပို႔ေပးရံုပါပဲ။

ဒီနည္းန႔ ဲ ပါ၀င္မႈဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဖံ႔ျြဖိဳးမႈအတြက္ လက္ေတ႔ြက်က် ပါ၀င္ႏိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းတခုပါပဲ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုတာဟာ ကမၻာမွာ အၾကီးဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ၾကီးတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကေန ရတ့ဲ အက်ိဳးအျမတ္ကို လူတစုကပဲ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ဒီအက်ိဳးအျမတ္ကို ခံစားခြင့္ရေနဖို႔၊ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ဒီကေန မွန္ကန္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ စိတ္၀င္စားတ့၊ဲ ပါ၀င္ကူညီလိုတ့ဲသူေတြကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။

ေက်းဇူးအထူးတင္လ်က္
Burma Center Prague

သင့္ရဲ႕စာကို ဘယ္လိုပို႔မလဲ။ (How to Submit a Report)

http://my.ecoburma.com ကိုသြားပါ။ အဲ့ဒီက Submit a Report ဆိုတာကို ႏွိပ္ပါ။ စာမေရးခင္မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကို အရင္စစ္ေဆးပါ။

၁။ မွန္ကန္ေသာ အေထာက္အထား (Authenticity) - စာမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ သင္ကိုယ္တိုင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိျမင္ ထားတ့ဲ မွန္ကန္တ့အဲ ေထာက္အထားေတြ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

၂။ ခရီးသြားလာေရး (Tourism) - ေပးပို႔တဲ့စာဟာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြ၊ ခရီးသြား ကုမၸဏီေတြ၊ ခရီးသြားေအးဂ်င့္ေတြ၊ ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္တာ၊ အ့ဒဲ ီအေဆာက္အဦးေတြကို ျပဳျပင္တာ၊ စတ့ဲ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းေတြန႔ဲ ႏီွးႏယြ ္ေနမႈ ရိွတ့၊ဲ အ့ဲဒီ လုပ္ငန္းေတြေ ၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ (Burma / Myanmar)- စာပါအေၾကာင္းအရာေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာျဖစ္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကေနထြက္ခြာသြားျပီး ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ အေျခခ်ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုန႔ ဲ ပတ္သက္ႏီွးႏြယ္ေနတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္က ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၄။ တိက် ခိုင္မာမႈ (Concreteness) - ေနရာတခု၊ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတခုမွာျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္၊ တိက်ခိုင္လုံတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကိုပဲ ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ ေရးထားတ့ဲ အေၾကာင္းအရာန႔ ဲ အကိုက္ညီဆုံး title ကို ေပးပါ။ ဥပမာ - “ပုဂံရိွ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ေနျခင္း” ျပီးရင္ေတာ့ သငျ္မင္ေတ႔ြခ့တဲ ာေတြကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ describe ရွင္းျပပါ။
သင္ေရးလိုတ့ဲ အေၾကာင္းအရာဟာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းန႔ဲ ဘယ္လို ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ရွင္းလင္းေပၚလြင္ေအာင္ ေရးပါ။ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေလးေတြ ထည့္ေပးႏိုင္ရင္လည္း ထည့္ေပးပါ။ ဥပမာ - “တည္းခိုရိပ္သာေဆာင္အသစ္ ေဆာက္ေနလို႔ အဲ့ဒီနားအနီးတ၀ိုက္က ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုး အနည္းဆံုး ၃ ခု ပ်က္စီးသြားတယ္။ အကယ္လို႔သာ အခုေဆာက္ေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ေနရာ၊ ပင္မဟိုတယ္ရဲ႕ဧည့္ခန္းမကေန လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ပဲ ေ၀းတ့ေဲ နရာ မွာသာ ေဆာက္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ဒီေစတီပုထိုးေတြကို ဖ်က္ဖို႔လိုမွာမဟုတ္ဘူး။”
သင္ေျပာျပလိုတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္ေတြ႔ခ့ဲတ့ဲ ေန႔၊ ရက္ Date အခ်ိန္ Time ေတြန႔ဲ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အခ်ိန္ဆိုတာကေတာ့ ခန္႔မွန္းေျခ အခ်ိန္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရက္စြဲကို မမွတ္မိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သင္ေနာက္ဆံုးၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ေန႔ရက္ကို ေရးပါ။ ဒါမွ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ ဒါေတြကေတာ့ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပါလို႔ ေျပာႏိုင္မွာပါ။

ေရးသားေပးပို႔မယ့္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ category တခုကိုေတာ့ အနည္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ ဥပမာ “Cultural Heritage” သင္ေရးသားတ့ဲ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေပၚတ့ဲ ေနရာ location ကို မွတ္သားဖို႔ ေျမပုံေပၚကို အမွတ္အသားလုပ္တ့ဲ pin ေလးကို ဆြဲယူ မွတ္သားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ေျမပုံေပၚမွာ ေနရာကို ရွာပါ။

“Refine Location Name” ဆိုတ့ဲ ေနရာမွာလည္း သင့္ေတာ္တ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြ ေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္အတိအက်ေတြ ေရးလိုစိတ္ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေယဘုယ် သံုးတဲ့ နာမည္ေတြကို ထည့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ျမန္မာ ဟိုတယ္ဆိုတဲ့ ဟိုတယ္နာမည္အတြက္ ဟိုတယ္ၾကီးတခုလို႔ပဲ သံုးတာမ်ိဳး၊ နာမည္ၾကီး ေဂါက္ကြင္းတခုနာမည္ေနရာမွာ ျမိဳ႕အနီးအနားက ေဂါက္ကြင္း လို႔ပဲ သံုးတာမ်ိဳး။

သင္ရိုက္ကူးထားတ့ဲ ပုံ image ေတြကုိလည္း ေပးပို႔လိုက ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ စာေရးတ့အဲ ခါ သင္ေျပာျပလိုတ့ဲ၊ ေဖာ္ထုတ္လိုတဲ့ အဓိကအခ်က္ကိုပဲ ေပၚလြင္ပါေစ။

သင္ေရးလိုတ့ဲ အေၾကာင္းအရာန႔ ဲ ဆက္စပ္ေနတ့ဲ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေတြ၊ ဟိုးအရင္က ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတာေတြကုိ မလိုအပ္ပဲ အမ်ားၾကီး ေရးထည့္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ သင္ေျပာျပလိုတ့ဲျဖစ္ရပ္န႔ဲ ဆက္ႏယြ ္ေနတ့ဲ အျခားျဖစ္ရပ္တခု ထပ္ရိွခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကို ေခါင္းစဥ္တခုစီန႔ဲ စာႏွစ္ေစာင္အျဖစ္ သီးျခားခြဲေရးေပးပါ။

ျဖစ္ရပ္အေပၚမွာ မူတည္ျပီးျဖစ္လာတ့ဲ သင့္ရ႕ဲ စိတ္ခံစားမႈန႔ဲ သုံးသပ္တာေတြ၊ ျဖစ္ရပ္န႔ဲ မသက္ဆိုင္တ့ဲ စပြ ္စြေဲ ျပာဆိုတ့ဲ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ ေရးသားပါ။

ေပးပို႔လာတ့စဲ ာေတြကုိ တည္းျဖတ္သူေတြက အရင္ဖတ္ရႈမွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအစုအဖြ႔ဲ၊ အဖြ႔ဲအစည္း စတာေတြကုိ ေၾကာ္ျငာတ့ဲ စာမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုခုအတြက္ စည္းရုံး၊ လံႈ႕ေဆာ္တ့စဲ ာမ်ိဳးေတြကုိေတာ့ လက္မခံပါဘူး။

အဂလၤ ိပ္ဘာသာန႔ ဲ အဓိကထား ေရးေပးပါ။ အကယ္လို အဂၤလိပ္လို ေရးဖို႔ စိတ္ဆႏၵမရိွရင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ ျမန္မာလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ဒီတိုင္း ၀င္မရဘူးဆိုရင္ https:// ဆိုျပီး s တလံုး ထပ္ထည့္ျပီး ၀င္လို႔ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကြန္ျပဴတာေတြမွာ ဒီလို ၀င္ရင္ လံုျခံဳေရး သတိေပးခ်က္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ အ့ဲဒီအခါ လုံျခံဳေရးသတိေပးခ်က္ကို နားလည္သိရိွေၾကာင္း ျပန္ေျဖဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

စာေပးပို႔ႏိုင္တ့ဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ား (Other ways to submit a report) သင့္ရဲ႕စာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို reports@ecoburma.com ကို e-mail ကေန တဆင့္ ေပးပို႔လို႔ ရပါေသးတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကိုဖြင့္ျပီး စာမပို႔ခ်င္ဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ e-mail လိပ္စာကို ေပးပို႔ဖို႔လည္း ဆႏၵမရွိဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို အသိေပးပါ။ တျခား email လိပ္စာကို ေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စီစဥ္ေပးပါ့မယ္။

iPhone ဒါမွမဟုတ္ Android ကို အေျခခံထားတဲ့ Smartphone ေတြကို သင္အသံုးျပဳေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ဖုန္းကေနတဆင့္လည္း စာေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ဖုန္းရဲ႕ browser မွာ my.ecoburma.com လို႔ ရိုက္ထည့္ျပီး ေပၚလာတဲ့ အဆင့္အလိုက္ သြားျပီး ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

Categories ေတြအေၾကာင္း (Description of the categories)

ေပးပို႔လာတ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ သက္ဆိုင္တ့ဲ categories တခု ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခု သုံးခု ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ categories ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္၊ ခဲြျခားေပးထားျခင္းျဖင့္ တငထ္ ားတ့ဲ စာေတြကို ျပန္ရွာဖတ္တ့အဲ ခါ လြယ္ကူေစႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေရြးၾက၊ ခၾဲြကတ့ဲ အခါ စာေရးသူရ႕ဲ သေဘာအရ ေရြးခ်ယ္ၾက၊ ခဲြျခားၾကတာပါပဲ။ စာေရးသူေတြ သက္ဆိုင္တ့ဲ categories ေတြကုိ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔အေနန႔ၾဲကိဳးစားထားပါတယ္။

Culture

Cultural Heritage
ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ား ပေပ်ာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမ်ားကို ဖ်က္
ဆီးပစ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးသြားရျခငး္။

Respect
ေဒသခံ၊ နယ္ေျမခံတို႔၏ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စရိုက္ စသည္တို႔ကို ေလးစားမႈ၊ လိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ထိပါးေစာ္ကားျခင္း။

Economy

Market Domination
မိ႐ိုးဖလာ စီးပြားေရး၊ မိသားစု လုပ္ငန္းစုငယ္မ်ား၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ်လုပ္လာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းငယ္၊ လုပ္ငန္းစုေလးမ်ားသည္ ကုမၸဏီၾကီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားရျခင္းမ်ိဳးမ်ား။

Confiscation
မိမိပိုင္ လယ္ေျမမ်ား၊ ယာေျမမ်ား အဓမၼ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ အစားထိုးေျမယာ တစံုတခု ျပန္လည္မရျခင္း။

Revenue Leakage
ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ခြန္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အလဟႆျဖစ္ေစျခင္း။


Environment

Natural Heritage
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္အစားထုိး ျပဳျပင္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ သတၱ၀ါမ်ား၊ ေဂဟစနစ္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ စသည္တို႔ ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္း။

Resources
ေရ အစရွိသည့္ သဘာ၀ စြမ္းအင္ရရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အလဟႆ ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ ျပဳန္းတီးျခင္း။ ေသခ်ာတိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ ပမာဏ မ်ားစြာ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ျဖဳန္းတီးျခင္း။

Labour

Working Conditions
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ အလုပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ အလုပ္သမား အေျခခံအခြင့္အေရး တစံုတရာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ အလုပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား။

Wages
အျမတ္ခြန္စည္းၾကပ္ဌာနတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာ လုပ္ခလစာကို ေၾကျငာထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လုပ္ခလစာ လြန္စြာ နည္းပါးျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္ လစာ ခံစားခြင့္မေပးျခင္းရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း။

Child Labour
အသက္မျပည့္သူ ကေလးငယ္မ်ားအား လုပ္သားအျဖစ္ ေစခိုင္းထားသည့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ား။

Forced Labour
အခေၾကးေငြ ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ အခမဲ့ျဖစ္ေစ ကာယကံရွင္၏ စိတ္ဆႏၵ တစံုတရာမပါပဲ
အတင္းအၾကပ္ေခၚယူေစခိုင္းျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစျခင္း။Society

Religion
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚ အေျခခံ၍ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ကာယကံရွင္၏ အလိုမပါပဲ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကုိ အဓမၼ ေရြးခ်ယ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲေစျခင္း။

Relocation
ေက်းရြာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမိဳ႕တခုခုမွ ေဒသခံမ်ားကို အျခားေဒသတခုသို႔ ဖိအားေပး ေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစံုတရာ မေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မေပးျခင္း။

Civil Society
လူမႈအဖြ႔အဲ စည္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္၊ ႏီွးႏြယ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား။ ဥပမာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားအစုအဖြဲ႔ စသည္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တားျမစ္၊ ဟန္႔တား၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တားျမစ္၊ ဟန္႔တား၊ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းမ်ား။

Handicap
ကိုယ္လက္အဂၤါ တစံုတရာျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တစံုတခုျဖစ္ေစ မက်န္းမာ၊ မသန္စြမ္းေသာသူမ်ားကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္ ဆက္ဆံျခင္း

Ethnicities
တိုင္းရင္းသား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ ဆက္ဆံခံရျခင္း။ ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အသံုးခ်ျခင္း။

Gender
က်ား/မ ကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ျပဳျခင္း။

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    "Burma Center Prague" organization is only want travel story or be responsible and benefit with the local people?

  1. BCP said... :

    Travel stories are a way to inform people and make them interested, so that tourists don't think only about their own benefit. We believe that stories are better than only saying "you should do this" and "you must not do that". Travelers are often not open to these rules. And these stories should not only come from foreigners, it should be an equal cooperation of foreigners and locals - the way how tourism ideally should work. Thanks!

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved