အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

Saturday, April 14, 2012


ရဲထြဋ္

"---ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ( Defend ) ဟူေသာစကားရပ္သည္ အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ပါဟု ကတိျပဳျခင္းမဟုတ္သည္ကို အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ေလ့လာေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္---"

အေျခခံဥပေဒကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္္စနစ္ေပၚေပါက္လာ သည့္အခ်ိန္မွစျပီးတြင္က်ယ္လာသည့္ စကားရပ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္မေပၚေပါက္မီကမူ တိုင္းသူ၊ျပည္သားမ်ား၊ မင္းမႈထမ္းမ်ားက အုပ္စုိးသူ ဘုရင္ကို သစၥာေစာင့္သိ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည့္အေၾကာင္း သစၥာျပဳရသည္။

ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္မႈကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ oath of allegiance ဟုေခၚသည္။ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံတြင္ ဘုရင္ အေပၚ သစၥာခံရန္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၁၂၁၅ ခုႏွစ္ မဂၢနာကာတာ Magna Carta စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ကို ပုန္ကန္ သူမ်ားက ဘုရင့္ကို သစၥာခံေၾကာင္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့သည္ဟု ေရးသားခ်က္တြင္စတင္ေတြ႕ရိွရသည္။

၁၆၀၉ ခုႏွစ္တြင္မူ ပါလီမန္က Oath of Allegiance Act 1609 ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင္/ ဘုရင္မအေပၚ သစၥာခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိသစၥာျပဳရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၁၇၇၆ ခုႏွစ္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္မူ ဘုရင္စနစ္ကို လက္မခံဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုးစတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။

ထိုအခါ ႏုိ္င္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင္အစား အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သစၥာျပဳရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံ၏ အထြတ္အျမတ္၊ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ထားရိွသည့္သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။

ထိုကဲ့သို႕ ကတိသစၥာျပဳရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူသူတိုင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရန္သူမ်ားထံမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆိုသည္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းရြတ္ဆိုသစၥာျပဳရသည္။ ထိုအခ်က္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္-

I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic.

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းရြတ္ဆိုရသည့္ကတိသစၥာျပဳခ်က္တြင္ အထက္ပါ အတိုင္း အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဆိုသည့္အခ်က္အျပင္ က်န္အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံသားခံယူသူ ၏ ကတိသစၥာျပဳခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ငါးခ်က္ပါ၀င္သည္ကိုေတြ႕ရသည္-

၁။ အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒကို သစၥာေစာင့္သိပါမည္။

၂။ ယခင္က ေစာင့္သိခဲ့သည့္အျခားနုိင္ငံ ( ႏုိင္ငံသားမခံယူမီက ေနထို္င္ခဲ့သည့္ႏုိင္ငံ၏ ) အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈမ်ား ကို စြန္႕လႊတ္ပါမည္။

၃။ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။

၄။ ဥပေဒအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္စစ္မႈထမ္းရန္လိုအပ္ပါက စစ္မႈထမ္းပါမည္။

၅။ ႏုိင္ငံအတြက္အေရးၾကီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ပါ မည္။

ထို႕ျပင္ အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒအခန္း ၆ တြင္ ကြန္ဂရက္ရိွ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရိွလႊြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကတိသစၥာျပဳရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ အမတ္အျဖစ္စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ကတိသစၥာ ျပဳရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္-

I do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter: So help me God.

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံအားေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ( Support and Defend ) ရမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းမျပဳဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိတို႕လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံဥပေဒျပင္ပ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဖ်က္ဆီးရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ကတိသစၥာျပဳျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျခခံ ဥပေဒအခန္း ငါးတြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လိုက္နာရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အတိအက်ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈကို အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကတိသစၥာျပဳထားမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမိုင္းအတြင္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ ၂၇ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကတိသစၥာျပဳသည့္အစဥ္အလာကို ႏုိ္င္ငံ အမ်ားအျပားတြင္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးေနျပီျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္မူ ထို ကတိသစၥာျပဳသည့္အစဥ္ အလာမွာအေတာ္စိမ္းေနေသးသည္။ ႏုိင္ငံသားခံယူခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးလက္ခံခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ကတိသစၥာျပဳသည့္ အစဥ္အလာ မရိွေသးသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံအၾကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားက အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ကတိသစၥာျပဳျခင္းမ်ားကိုပင္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ခန္႕အဆက္ျပတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳပါက အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ပါ၊ ျပင္ရန္ မၾကိဳးပမ္းပါဟု ဆိုရာေရာက္မည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ ေဆြးေႏြးေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ ေတာ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ( Defend ) ဟူေသာစကားရပ္သည္ အေျခခံဥပေဒကုိ မျပင္ပါဟု ကတိျပဳျခင္းမဟုတ္သည္ကို အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ေလ့လာေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ တြင္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တုိင္ကလည္း အေျခခံဥပေဒ ကို လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရၾကရန္ မိန္႕ခြန္းတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားျပီးျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အေျခခံဥပေဒအေပၚ ထားရိွသည့္ ေလးစားရိုေသမႈ၊ ျမတ္ႏို္းမႈ၊ တန္ဘိုးထားမႈ မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပီး လူတုိင္းက မိမိတို႕ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီက်င့္သံုးသည့္အေလ့အထျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးသစၥာေစာင့္သိမႈထက္ ဥပေဒအေပၚ သစၥာေစာင့္သိသည့္ အေလ့အထျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီက်င့္ၾကံေနထုိင္မႈမ်ား အလြန္လိုအပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံ တြင္ အထက္ပါကတိသစၥာျပဳမ်ားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာမက ႏုိ္င္ငံသားတုိင္း၊ ၀န္ထမ္းတိုင္းက မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာစကားသည္ ေဝါဟာရအလြန္ၾကြယ္၀ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့လည္း ထိုေဝါဟာရမ်ားၾကား၌ပင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြကြဲျပားကာ ဝိေရာဓိေတြျဖစ္ရျပန္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးၾကီးသည့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည့္ အနက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေကာက္ယူႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိ ပါသည္။

ညႊန္း -
Myit Makha Media Group - http://d6156922.u58.c10.ixwebhosting.com/other_detail.php?newid=99

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ NLDမွ ဥပေဒဂုရုၾကီးမ်ား ၄၃ ေနရာနုိင္ေသာေၾကာင့္ မာန္တက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ထုိအတုိင္းကုိင္စြဲျပီး လႊတ္ေတာ္မတက္ပါက ေျဖာင့္ျဖဴးေတာ့မည့္လမ္းကုိ ယိမ္းယုိင္ေစသြားနုိင္ပါသည္။ နားလည္မႈလြဲသြားေစနုိင္ပါသည္။ နုိင္ေနတုိင္း ဖိမနင္းသင့္ပါ။ အက်ပ္ကုိင္သည့္ပုံစံမ်ဳိး မလုပ္ေစလုိပါ။ က်မ္းက်ိန္ခ်က္မျပင္လည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္နုိင္ပါလ်က္ ေခါင္းမမာေစခ်င္ပါ။ ေနာင္တြင္ မလုပ္မီ မဆုံးျဖတ္မီ ဆန္႔က်င္ဖက္အက်ဳိးထြက္လာနုိင္ေစသည္ကုိ ဂုရုၾကီးမ်ား သတိျပဳျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေစလုိပါသည္။ အေရးၾကီးေသာ ဦးစားေပးသင့္ေသာကိစ အေရးအရာမ်ားကုိသာ အရင္ေဆာင္ရြက္ေစလုိပါသည္။ အေသးအဖြဲမ်ားကုိ သိပ္မၾကည့္ပါနဲ႔ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

  1. Anonymous said... :

    တကယ္တန္းေျပာရရင္...ႏိုင္ငံေရးပါးမ၀ေသာ...ခါေတာ္မီ...Popular (အမွန္က ျပည္သူက လည္း Change We Need သေဘာအရ...မျဖူ ရင္ပီးေရာႏွင့္ ႀကီးေဒၚစုအရွိန္အ၀ါျခံုထားျခင္း) မ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဓိက နဲ့ သာမည မခြဲႏိုင္ၾကေသာ အတၱနိုင္ငံေရး သမားမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည့္အတြက္ ရင္ေလးမိ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စာတတ္္ရန္ႏွင့္ အမွန္ တကယ္ ျပည္သူအတြက္ အဓိကထားစဥ္းစာရန္ လိုေနေသးသည့္ မျပည့္၀ေသးသူမ်ားအျဖစ္သာ က်ြႏုပ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူမ်ားအား ျမင္မိေတာ့သည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved