ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား

Sunday, May 13, 2012

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ စစ္တကၠသိုလ္အပတ္စဥ္ (၁၁) က ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ တပတ္စဥ္တည္း ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခင္က တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပးအယူ မွ်ၿပီး ခင္မင္ ရင္းႏွီးၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သြားသျဖင့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ သင့္ျမတ္ျခင္း မရိွေတာ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ျပီးခ့ဲေသာႏွစ္ ဇြန္လက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဦးေက်ာ္ဆန္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း မရိွသည္က လူသိထင္ရွား အျဖစ္ဆုံးေသာ အကဲြအျပဲ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ တပ္မေတာ္အစုိးရက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ျပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္တြင္လည္း ယခင္အတိုင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ဆက္လက္ ခန္႕ထားခံရသူျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ဆက္လက္ တာဝန္ေပးခံရျခင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ အနားယူသြားသည့္ ဦးသန္းေ႐ႊ ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုတုိ႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း နီးစပ္ ဝင္ဆန္႔သူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ယခင္ နယက အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး စသည့္ တာဝန္မ်ားကို ဆက္တိုက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရ႐ွိခဲ႕၍
အလြန္အကြ်ံ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေနသူ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား အနက္ လူသိမ်ားၿပီး ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ရ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁) MRTV 4 ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရ႐ွိသူ FOREVER ကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ ဦးဝင္းေမာ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ႐ွယ္ယာလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိျခင္း။
FOREVER ကုမၸဏီ သည္ လစဥ္ က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ခန္႕ အျမတ္ ရ႐ွိေနသည္။
ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက သူ ရွယ္ယာပါ၀င္ေသာ ထုိလုပ္ငန္းအတြက္ ရုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မွဳ ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားသည္။
ရွယ္ယာပါ၀င္သည္ ဆုိေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခဲြဖုိ႔ မလုိ၊ ေငြအရင္းအႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရန္ မလုိအပ္ဘဲ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း အတြက္ ၀င္ေငြ အထူးေကာင္းေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည္။

၂) MRTV 4 ၏ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မွဳမ်ားအတြက္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈ သက္သာခြင့္ ေပးထားျခင္း။
လုပ္ငန္းႀကီးႀကီး လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား တပါးသူထက္ ႏွာတဖ်ားသာပါက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ကုိယ့္အိတ္ထဲ ထည့္ထားလွ်င္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပသည္ဟူေသာ ေဖာ္ျမဴလာ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ရွယ္ယာရ (ဆက္ေၾကး ပုံမွန္ရ) သျဖင့္ FOREVER အား ရုပ္သံလုပ္ငန္းႀကီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးထားရုံသာမက FOREVER ၏ မီဒီယာႀကီးအား ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သက္သာခြင့္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၃) FOREVER ကုမၸဏီက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ေပးသြင္းရမည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာ (၃) သန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေသာင္းဂဏန္းကို ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္း။

ဤသုိ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအား မည္သုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားသည္ကုိ မသိရေပ။

၄) MOVIE 5 CHANNAL ထုတ္လႊင့္ခြင့္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းကို ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူက ဦးစီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၿပီး တစ္လလွ်င္ အျမတ္ေငြ သိန္း ၆ဝဝ ခန္႔ ရ႐ွိေနျခင္း။
သမီးျဖစ္သူ၏ ႐ုံးခန္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ႐ံုးခန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆ မိုင္ခြဲ႐ွိ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသန႐ံုး၏ တစ္ဝက္ခန္႔ကို ေနရာယူ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိျခင္း။
ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနသည္ ဦးေက်ာ္ဆန္း တာဝန္ယူရေသာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္။ MOVIE 5 သည္ FOREVER ကုမၸဏီ၏ ရုပ္သံလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကုမၸဏီသည္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ မိသားစုလုပ္ငန္းႀကီးတခု ျဖစ္လာသည္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ အရာရိွမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း တခါတရံ ထုိကုမၸဏီအရာရိွမ်ား၏ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေနတတ္သည္။

၅) SKY NET ရုပ္သံ လုပ္ငန္း ထံမွလည္း အျမတ္ေငြ၏ ၂၅% ခန္႕ကို ရ႐ွိေနျခင္း။
လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးကုိ အိတ္ထဲ ထည့္ျခင္း ဟူေသာ ေဖာ္ျမဴလာကုိ ေ႐ႊသံလြင္ ကုမၸဏီကလည္း က်င့္သုံးလ်က္ရိွရာ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက အမည္ခံေပးရုံ သက္သက္ျဖင့္ SKY NET ၏ ဝင္ေငြ ေလးပုံတပုံကုိ အလုိအေလ်ာက္ ရေနသည္။
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ စနစ္တက် တလဲြ အသုံးခ်သည့္ ဝန္ႀကီးလည္း ဝင္ေငြ အလြန္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ အခေပး ရုပ္သံလုိင္း ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ မျဖစ္မေန ညိွႏိႈင္းရမည့္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ေနၿပီး တဘက္တြင္လည္း ရွယ္ယာ တနင့္တပုိး ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းရွင္ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

၆) ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ံုမ်ားကို FOREVER ကုမၸဏီသို႕ ႏွစ္ (၃ဝ) ငွားရမ္းခြင့္ ရ႐ွိေရးအား ဝန္ႀကီးက ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။
ယဥ္ေက်းမွဳ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ FOREVER တုိ႔ အသက္သာဆံုးေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရိွန္အဝါသုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇) ဝန္ႀကီးအရိွန္အဝါသုံးျပီး သားျဖစ္သူ၏ ဥပေဒမ့ဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးျခင္း။
ဝန္ႀကီး၏သားျဖစ္သူသည္ ယခင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေဇာ္၏ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊလက္ထက္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ျပႆနာတက္ခ်ိန္တြင္ သူ၏သားအား အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အတင္း ကြာ႐ွင္း ခိုင္းခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊအေပၚ မ်က္ႏွာလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဝန္ႀကီး၏သားျဖစ္သူသည္ စိတ္ၾကြေဆး အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနၿပီး အေရာင္းအဝယ္ပင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဖမ္းဆီးမွဳ၊ စစ္ေဆးမွဳမ်ား မၾကာခဏခံရေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး၏ အရိွန္အဝါ ႏွင့္ ဖိအားေပးမွဳေၾကာင့္ ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမခံရဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိေနသည္။

၈) ျပည္ပသြင္းကုန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မွ ေကာ္မရွင္ခ ရယူျခင္း။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားအား FOREVER ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေမာ္ႏွင့္အဖြဲ႕ကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားျပားေသာ ထုိလုပ္ငန္းအတြက္ FOREVER က ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းအား ေကာ္မ႐ွင္ခ အမ်ားအျပား ရခ့ဲသည္ဟု သိရိွရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ Myanmar Whistleblower တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ညႊန္း - Myanmar Whistleblower http://myanmarwhistleblower.blogspot.com/

7 comments :

 1. Rommel said... :

  Clean government or E-Government :D

 1. Anonymous said... :

  What about his son in law in Medical Corps Myanmar Army?

 1. Anonymous said... :

  that is why our country became like this.

 1. Anonymous said... :

  ဘ ဘဦးေက်ာ္ဆန္းက်န္းမာပါေစ
  ပြဲစားလုပ္ငန္းမ်ားလည္းေအာင္ျမင္ပါေစ

 1. Anonymous said... :

  သူခိုးဗ်ိဳ ့... သူခိုးဗ်ိဳ ့ ဆိုတဲ ့အသံႀကားလုိက္ရတဲ ့အခ်ိန္တြင္
  ရပ္ကြက္ထဲရိွ ကာလသားလူပိ်ဳတသိုက္သည္ ဒုတ္ဒါး ကိုယ္စီဆြဲ၍ ေနအိမ္မွ ထြက္လိုက္ႀကေလကုန္သည္ ။ မ်ားမႀကာမီအခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္အ၀န္းအ၀ိုင္းအနီးသို ့ ၀င္ေရာက္ခ်ဥ္းနင္းေသာ သူခိုးဆိုသူအား ၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးကာ ခိုးရာပါပစၥည္းႏွင့္တကြ ေစာရအား
  သက္ဆိုင္ရာ လက္သို ့အပ္လိုက္ေလသတည္း ...။

 1. Anonymous said... :

  actually, I'm very close with his nephew and i know many things about him (K.S)
  his wealth is not only that much, he is very closed with (That Htu Twin)
  and got a lot of lands for doing gold mines near by Ya Mae Thin.

 1. Anonymous said... :

  သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား-
  ေစတနာအမွားဆိုျပီးနားလည္လက္ခံေပးထားတာလား
  ခင္ဗ်ား။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved