သုေတသနျပဳလိုသူမ်ား ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေတာ္သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Friday, May 4, 2012


ဧရာဝတီ

ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ (ဇင္းမယ္ျမိဳ႕) ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္၀န္းအတြင္းရိွ အမ်ဳိးသမီးေဆာင္ (ဓာတ္ပုံ - http://www.twip.org)


ျမန္မာႏိုင္ငံ တံခါးဖြင့္ျပီး စီးပြါးေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအား သုေတသနျပဳရာ၌ သိသင့္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႕ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ က ျမန္မာပညာေတာ္သင္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းတခု ဖန္တီးေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

Understanding Myanmar’s Development ဟုေခၚသည့္ သုေတသနဆိုင္ရာ ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ကို ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ လူမႈသိပံၸဌာန Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) မွ ၾကီးမႉးျပီး ျမန္မာသုေတသီမ်ား၏ စြမ္းရည္ ပိုမို အားေကာင္းလာေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဗဟုသုတ အသိ ပိုမို ႂကြယ္ဝလာေစေရး၊ ျမန္မာ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သုေတသီမ်ားအၾကား ေရရွည္ အျပန္အလွန္ ပညာေရးဖလွယ္မႈကို အားေပးေရးတို႕ကို ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္မွာ အငယ္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္း သုေတသီမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး လတ္တေလာ ေက်ာင္းတက္ေနသူမ်ားသာမက စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကဦးစားေပး သုေတသနမွာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ (Social and economic development)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ (Agricultural development, the environment and climate change)၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ (Health and health systems)၊ သတင္း မီဒီယာ ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Information, the media and society) တို႕ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဇြန္လ ၁၅ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႕ႏိုင္သည္။ ပညာေတာ္သင္ရရွိသူမ်ားကို ဇြန္လ ၂၅ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာတို႕ကို http://mrf-fellowships.weebly.com/index.html တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved