ျပည္ပကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ဖုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ

Wednesday, June 20, 2012မေန႔က ရုပ္သံက တုိက္ရုိက္လႊင့္တ့ဲ မိန္႔ခြန္းထက္ ပုိျပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတ့ဲ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းတခုကုိ ဒီကေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူတ့ဲ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ရဲ႕ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာတ့ဲ မိန္႔ခြန္းပါ။
အခြန္ အျပည့္အ၀ရဖုိ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ နုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္တ့ဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ျပည္ပက တင္သြင္းသင့္တယ္၊ တဲေပၚမွ တိုက္ေပၚသုိ႔ စနစ္အတြက္ေဒသခံတုိ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ လုိအပ္တယ္ လုိ႔ ေျပာသြားပါတယ္။

(လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေရာင္းတ့ဲနုိင္ငံကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း ေလာနုိင္ငံပါပဲ)

အစည္းအေ၀းတက္လာတ့ဲ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိလည္း "စဥ္းစားပံု၊ အေတြးအေခၚနွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစား" လုိ႔ သမၼတက ညႊန္ၾကားသြားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္မိန္႔ခြန္းကုိ သတင္းအဆုံးမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံံုုုး အစည္္းအေဝးခန္္းမ၌ က်င္္းပသည့့္္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ပထမအၾကိမ္အစည္္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ျပီး အဖြင့့္္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖဲြ႔ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔အစည္းအေဝးသည္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပီးခဲ့သည့္ နံနက္ပိုင္းအခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားကိုလည္း အက်ယ္တဝင့္မွာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ပဥၥမကာလတို (၅)နွစ္ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း(မူၾကမ္း) ညိွနိႈင္းအတည္ျပဳေရး၊ နွစ္အလိုက္လ်ာထားသည့္ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း(မူၾကမ္း) ညိွနိႈင္းအတည္ျပဳေရး၊
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ က႑စီမံကိန္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ (Reform Strategy) အေပၚ မူဝါဒရယူလိုသည့္အခ်က္မ်ားတင္ျပေရး၊ နွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းနွင့္အညီ ဘ႑ာေငြ အရ-အသံုးစာရင္းနွင့္ အေကာက္အခြန္မ်ား ညိွနိႈင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေရးဆဲြေရး ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈမ်ားအေပၚ တင္ျပေရးတုိ႔အေပၚ မူလိုခ်င္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွူး အမိ်ဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးတင္နိုင္သိန္းက ပဥၥမကာလတို(၅)နွစ္ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္ အေျခအေနနွင့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက ပဥၥမကာလတို(၅)နွစ္ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္းပါ က႑စီမံကိန္းနွင့္ ေဒသနၲရစီမံကိန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားက ဝန္ၾကီးဌာနအလိုက္၊ က႑အလိုက္ မူဝါဒရယူအတည္ျပဳလိုေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Reform Strategy) ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးဆက္ေအာင္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားက လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အေျခအေနမ်ားနွင့္ အစီအမံမ်ား ျပဳစုေပးပုိ႔ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္

ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ပဥၥမကာလတို (၅)နွစ္စီမံကိန္း (မူၾကမ္း)နွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ မူဝါဒခ်မွတ္နိုင္ရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါေၾကာင္း။

မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္ေရာ၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥအဝဝအတြက္ပါ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မနက္ျဖန္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ''မူဝါဒဆိုင္ရာေဆြြးေႏြြးမည့့္္အစီအစဥ္'' ကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း။

နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည့့္စံုစြာ တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မက္ခရိုစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Macro-Economic Reform) ပိုင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္၊ နိုင္ငံျခားအကူအညီနွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈတုိ႔ကိုသာ အဓိကထားျပီး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္ေရးတြင္ အဓိကအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေငြသံုးစဲြနိုင္ေရးမွာ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ Reform ကို ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖဳိးမႈေဆာင္ရြက္ရာမွာေရာ၊ ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးမႈေဆာင္ရြက္ရာမွာပါ အခြန္အေကာက္မ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရိွေအာင္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီက အခြန္နႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူတိုးတက္လာေရးနွင့္ အခြန္မ်ား တိုးတက္ေကာက္ခံရရိွေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ပါရိွပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံတကာနည္းတူ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ေအာင္ တစ္ဖက္က ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ဖက္က နိုင္ငံဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ-နိုင္ငံတကာတြင္ ေျမကိုသံုးသံုး၊ ေရကိုသံုးသံုး၊ လွ်ပ္စစ္သံုးသံုး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ နွင့္ ခိ်န္ထိုးျပီး ေဈးနႈန္းကို သတ္မွတ္ကာ နိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေၾကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရး တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း-

- Residential Tax
- Commercial Tax
- Industrial Tax
- ကားရပ္နားခြန္
- လွ်ပ္စစ္ထိန္းသိမ္းခ၊ ေရထိန္းသိမ္းခ၊ အမိႈက္ခြန္
- Property Tax
- Business Tax
အစရိွသည့္ ျမဳိ႕နယ္၏ ဝင္ေငြနွင့္ ထြက္ေငြခိ်န္ဆျပီး တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း။

ယခုလည္း Land Reform အရ သစ္ေတာက်ဴးေက်ာ္၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းက်ဴးေက်ာ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ့ေနရာခ်ထားလွ်င္ ေငြေၾကးလိုအပ္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသည္ကို ျမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ခင္းၾကီးမ်ား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူ၊ စက္မႈလက္မႈနွင့္ အျခားရင္းနီွး ျမွဳပ္နံွသူတုိ႔၏ ေျမပရီမီယံေၾကးမ်ားမွ အခိ်ဳးအစားတစ္ရပ္ကို ခ်ိန္ဆ ထုတ္ႏုတ္ သုံးစဲြရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရနွင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ား ညိွနိႈင္းျပီး ျမဳိ႕နယ္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းနွင့္အညီ Land Reform နွင့္ Tax Reform ခိ်တ္ဆက္စဥ္းစားမႈမိ်ဳး နည္းလမ္း ရွာျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အလားတူ ျမဳိ႕ျပဖြံ႔ျဖဳိးေရးတြင္ တဲေပၚမွ တိုက္ေပၚတင္စနစ္ကို ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူနွင့္ ေဒသခံျပည္သူ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈရယူၾကျပီး ေျပာင္းလဲသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ဒိုဥပေဒကဲ့သုိ႔ ဥပေဒနွင့္ေရခြန္၊ မီးခြန္၊ ယာဥ္ရပ္နားခြန္ စသည့္ အခြန္အေကာက္တုိ႔ကို ဟန္ခ်က္ညီ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္မႈမိ်ဳး(Administrative Reform)ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အမိ်ဳးသားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေရးဆဲြရာတြင္လည္း အလယ္အလတ္အဆင့္နိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑အား ျပည္သူလူထုသံုးစဲြနိုင္မႈ၊ လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္း ရရိွမွသာလွ်င္ စက္မႈဖြံ႔ျဖဳိးေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အေျခအေနကို ေရာက္ရိွမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနကို ေရာက္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံမွ ၂ဝ ဘီလီယံအား အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္သာမက သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးကိုပါ ရနိုင္သေလာက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်နိုင္ေသာ နိုင္ငံမွ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားအား အခိ်ဳ့ေသာ နိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိနိုင္ငံမွ ထြက္ရိွမႈအားလံုးကို သံုးစဲြသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည္ပမွ ထပ္မံ ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္းအပါအဝင္ စြမ္းအင္မူဝါဒကိုလည္း ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊
လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၁၆၆၆၃ ခန္႔ ရရိွရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံမွ ၂ဝ ဘီလီယံအား တစ္နွစ္လွ်င္ ၂ ဘီလီယံနႈန္း တိုးတက္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ေနာက္ထပ္ ၁ဝ နွစ္ခန္႔ ၾကာဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
တစ္နွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၅ဝဝ အားမွ ၁ဝဝဝ အားအထိ ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို နွစ္စဥ္ တစ္လံုးက် တည္ေဆာက္ သြားရမည့္သေဘာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတင္သြင္းျပီး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔၊ စက္သံုးဆီနွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသာမက ေက်းရြာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမဳိ႕နယ္ငယ္မ်ား မီးလင္းေရးအဆင့္ကို စပါးခံြမီးစက္မ်ားအပါအဝင္ အျခား စြမ္းအင္သံုးပုဂၢလိကဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရး ၾကိုးစားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Reform) လုပ္ေနခိ်န္တြင္ စာရြက္ေပၚမွ Plan မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ လက္ရိွစားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္နွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝျမင့္မားေရးအတြက္ စဥ္းစားပံု၊ အေတြးအေခၚနွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို ညေနပိုင္းတြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။


1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ခြီးခြီး... အခုေတာ့ အျပင္က၀ယ္ေတာ့မယ္ေပါ့။ ေစ်းေပါေပါနဲ႕အျပင္ကိုေရာင္းၿပီး ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ႕ျပန္၀ယ္မယ့္သေဘာရွိတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved