အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍

Monday, June 11, 2012
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၊ အခန္း (၁၁)

အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

၄၁၀။ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ

တစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတစ္စုတြင္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း

မရွိေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက

တင္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး

ေကာင္စီႏွင့္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ

အေျခအေန ေၾကညာႏုိင္သည္။

၄၁၁။ ပုဒ္မ ၄၁၀ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္

သမၼတသည္ -

(က) သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

စီရင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ရယူသံုးစဲြခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍

ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းေဆာင္ရြက္ေစ

ႏုိင္သည္၊

(ခ) ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားက ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာကိစၥရပ္မ်ား

အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကိုသာ

က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကိုမူ မည္သည့္အဖဲြ႕

အစည္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ကိုမွ် အပ္ႏွင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမျပဳရ။

၄၁၂။ (က) တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္တစ္နယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု

နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတစ္စုတြင္ျဖစ္ေစ၊

ယင္းတို႔၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္

စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၲရာယ္ျပဳမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္

သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ရန္ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းရွိေၾကာင္း

သိရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ေပၚေပါက္ရန္ လုံေလာက္ေသာ

အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက

တင္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသား

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာ

တည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏုိင္သည္၊

(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး

ေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားစုံညီစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက

အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး

၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ

ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို အမ်ဳိးသား

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသို႔ အျမန္ဆုံးတင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္

ရယူရမည္။

၄၁၃။ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ -

(က) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခ်က္ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမေဒသ

အတြင္း မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ

၀န္ထမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏

အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊

( ခ ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လိုအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္

ႏိုင္သည္။ ယင္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တရား

စီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရ

မည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားက

မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္

အာဏာပိုင္ တစ္ဦးဦးကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျပဳႏိုင္သည္။

၄၁၄။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ

အေျခအေန ေၾကညာသည့္အခါ -

(က) ယင္းအမိန္႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမ

ေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတို႔ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္၊

(ခ) လိုအပ္ပါက အေရးေပၚအေျခအေန အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမ

ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္

ကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပို၍ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္

ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။

၄၁၅။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ ပုဒ္မ ၄၁၀ ႏွင့္ ၄၁၁

အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၁၂ ႏွင့္ ၄၁၃ အရ အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၁၂ ( ခ ) ၊ ( ဂ ) ႏွင့္ ( င ) တို႔ႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄၁၆။ ပုဒ္မ ၄၁၅ အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏တင္ျပခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳသည့္အျပင္ အခ်ိန္ကာလ ထပ္မံတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လွ်င္ ထုိဥပေဒကဲ့သုိ႔

အာဏာတည္ေသာအမိန္႔သည္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ကာလကုန္ဆံုးသည္အထိ

အာဏာတည္ရမည္။

၄၁၇။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓမၼ

နည္းမ်ားျဖင့္ ရယူရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု

ၿပိဳကဲြေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကဲြေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးေစမည့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္ရန္

လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းေတြ႕ရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သုိ႔အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ

အေျခအေန ေၾကညာႏုိင္သည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန အက်ဳိးသက္ေရာက္

သည့္နယ္ေျမသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမိန္႔

ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပရမည္။

၄၁၈။ (က) ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ကိစၥရပ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္

သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မူလအေျခအေနသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ေစျခင္းငွာ လုိအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား

စီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ လဲႊအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္။ ယင္းသုိ႔ေၾကညာ

သည့္ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အားလံုးႏွင့္ ဦးစီးအဖဲြ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏

သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္

အလုိအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊

( ခ ) ထုိသုိ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏အာဏာကုိ လဲႊအပ္

ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္

ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖဲြ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္

ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း

ဦးစီးအဖဲြ႕ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႕၀င္မ်ားအား

တာ၀န္မွရပ္စဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။

၄၁၉။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာလဲႊအပ္ျခင္းခံရသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒ

ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္

ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊

မိမိကုိယ္တုိင္ပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ လဲႊအပ္က်င့္သံုး

ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။

၄၂၀။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားစဥ္

ကာလအတြင္း လုိအပ္သည့္နယ္ေျမေဒသတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ကုိ

ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ထက္ပုိ၍ျဖစ္ေစ လုိအပ္သလုိကန္႔သတ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ဆုိင္းထား

ႏုိင္သည္။

၄၂၁။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ -

(က) ပုဒ္မ ၄၁၇ ႏွင့္ ၄၁၈ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ လဲႊအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္

ကိစၥကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း

က်င္းပခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း

ေခၚယူေစ၍ျဖစ္ေစ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္၊

(ခ) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎င္းအားေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္ကုိ

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသးသျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလ

တုိးျမႇင့္ေပးရန္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ တင္ျပလာပါက အမ်ဳိးသား

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး သာမန္အားျဖင့္

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လအထိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔

တုိးျမႇင့္ေပးသည့္ကိစၥကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း

ေခၚယူေစ၍ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

၄၂၂။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎င္းအားေပးအပ္ထား

သည့္တာ၀န္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း တင္ျပလာသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးေသးပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း

ေခၚယူေစ၍ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း

ကုန္ဆံုးၿပီးျဖစ္ပါက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ တင္ျပခ်က္လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍

ျဖစ္ေစ ပုဒ္မ ၄၁၈ အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ လဲႊအပ္

ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္အမိန္႔ကုိ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး

ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာရမည္။

၄၂၃။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ပုဒ္မ ၄၂၂ အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ

အစီရင္ခံစာကုိ ရရွိသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မကုန္ဆံုးေသးပါက

လႊတ္ေတာ္ အားလံုးႏွင့္ ဦးစီးအဖဲြ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ယာယီ

ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းအသစ္မ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္း

တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ က်န္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း

အတြက္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၄၂၄။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း

ကုန္ဆုံးေစကာမူ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ

အသစ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အသစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

အသစ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။

၄၂၅။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎င္းအားေပးအပ္

ထားသည့္တာ၀န္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးသျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္

ကာလ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ တင္ျပလာပါက သာမန္အားျဖင့္

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လအထိ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။

၄၂၆။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ပုဒ္မ ၄၁၇

ႏွင့္ ၄၁၈ အရ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္က ၎င္းအားေပးအပ္ထားသည့္ တာ၀န္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း

တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ ပုဒ္မ ၄၁၈ အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လႊဲအပ္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း

ေၾကညာရမည္။

၄၂၇။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ -

(က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေသးမီ

ဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည္၊

(ခ) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

အသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အာဏာပုိင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ က်င့္သုံး

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ

ကုိ ကိုယ္တုိင္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္

တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုအဆင့္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္

သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပုဂိၢဳလ္

တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ လႊဲအပ္က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္သည္။

၄၂၈။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အဆင့္

ဆင့္ေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း ဦးစီးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ

ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ သက္ဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။

၄၂၉။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၄၂၆ အရ အမိန္႔ကုိ

ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးရမည္။

၄၃၀။ ပုဒ္မ ၄၂၈ အရ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား

က်င္းပၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား

စီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီးသည္အထိ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄၃၁။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ က်င့္သုံး

ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄၃၂။ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားစဥ္ ကာလအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္

သမၼတကုိယ္စားျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ

က်င့္သံုးေနသည့္ ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ က်င့္သံုးေနသည့္ ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာ

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ မူလအေျခအေနသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္

ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ လုိအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏုိင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ား

ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးဦး၊

နယ္ဘက္၀န္ထမ္း အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးဦး၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း၀င္ တစ္ဦးဦး၏ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ ယင္းတရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္

တရားစဲြဆုိခြင့္မရွိေစရ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved