မိတၳီလာခ႐ုိင္ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဆဲ

Sunday, July 15, 2012


ဓာတ္ပံု- Yamoun Nar


မိတီၳလာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ပထမ၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္(၁၂)ရက္
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္)

မိတၳီလာခရိုင္အတြင္း အဓမၼ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းခံမႈေၾကာင့္ (၁၄.၇.၂၀၁၂) ရက္ေန႔အထိ လယ္သမားမ်ားက ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ကို ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္လွ်က္ရွိသည္။

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနေသာ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကေသာ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္ခဲ့ၾကေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ယခု မိုးကာလ အမီ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆို ထြန္ယက္ေန ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈကို ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေျပာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ ေျမစာရင္းဌါနမွ အရာရွိမ်ားက လယ္ယာေျမမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တိက်မွန္ကန္သည့္ ရွင္းလင္းမႈ နွင့္အေျဖကို ယေန႔ထိ မေပးနုိင္ေသးပါ။

အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႇိနႈိင္းမႈလုပ္ေနေသာ္လည္း အာဏာရွိေနသူမ်ားက လယ္ယာေျမမ်ား အဓမၼ သိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရွံဳးရေသာ လူအမ်ားစုအက်ိဳးအတြက္ ရပ္တည္ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္္။

အဖိႏွိပ္ခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အဓမၼ အသိမ္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္ ေနာက္ မဆုတ္ဘဲ ဆက္လက္၍ တရားမွ်တေသာရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္အထိ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ထားၾကသည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈ ကို စာနာနားလည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မိတၳီလာခရိုင္အတြင္းသာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓမၼ လယ္ယာေျမ သိမ္းခံေနရမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္သူ အားလံုးမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးပင္ လိုအပ္ေန ပါသည္။

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားတို႔၏ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ျပႆနာ ကို ေျပလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားနွင့္ တရားမွ်တေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တက္နိုင္သမွ် ပူးေပါင္းကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved