၉ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Sunday, August 19, 2012
ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ဇန္နဝါရီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၉ ဂဏန္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၉ရက္၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၂၇ရက္တို႕တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ အႀကံအစည္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီ စသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ကဏန္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းရကိန္း ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ကိုေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ စ်၊ ဒ၊ ရ အကၡရာ မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိတို႕အတြက္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ား၊ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္လည္း အေရးပါေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးေပး မည္မဟုတ္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ သည္။
အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ၾကက္ ေသြးေရာင္ရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳ သင့္သည္။

မိမိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္(ေဂၚ မုတ္မ်ဳိး)တို႕ကို ထာဝရ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အထူးအေရးႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃၊ ၇၂၊ ၈၁ ႏွင့္ ၉ဝ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ ၉ ဂဏန္းမွာ အေရးႀကီးေသာဂဏန္းျဖစ္သည္။
၉ ဂဏန္းသည္ မိမိအားအက်ဳိး ေပးေကာင္းေသာဂဏန္းျဖစ္၍ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၉ ဂဏန္းရေသာ အိမ္ၿခံတြင္ေနထိုင္သင့္ သည္။ ၉ ဂဏန္းရေသာ ယာဥ္ကား ကိုအသံုးျပဳသင့္သည္။ ၉ ဂဏန္းရ ေသာ ထီနံပါတ္ကို ကံစမ္းသင့္သည္။
စ်၊ ဒ ႏွင့္ ရ အကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၉ ရက္၊ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ ငန္းအႀကံအစည္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပါက ကံေကာင္းမည္။
အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ အေရာင္း အဝယ္မ်ားအျဖစ္ အနီေရာင္၊ ၾကက္ ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္(ေဂၚမုတ္မ်ဳိး) တို႕သည္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္သျဖင့္ ထာဝရ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားပါ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအျပင္ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားသည္လည္း ကံေကာင္းေစတတ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္ကိုလည္း အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္ဖြားမ်ားသည္ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္လွ်င္ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အထူးအေရးႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

မတ္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတို႕ သည္အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
၄ ႏွင့္ ၈ဂဏန္းမ်ားသည္ မိမိ အတြက္အေရးႀကီးသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိအား အက်ဳိးမျပဳေသာဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ အႀကံအစည္မ်ားကိလုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလံုး ေပါင္းရကိန္း ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရရွိ ေသာ လမ္းအမွတ္၊ ရပ္ကြက္အမွတ္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား ထီနံပါတ္မ်ား ကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ၄ ႏွင့္ ဂဏန္း ရရွိေသာ လမ္းရပ္ကြက္၊ အိမ္၊ ၿခံတို႕ တြင္ မေနသင့္၊ ယာဥ္ကားအသံုးမျပဳ သင့္ ထီနံပါတ္မထိုးသင့္။
ထီအကၡရာ စသည့္အကၡရာမ်ား ကုိ ဂ၊ စ်၊ ႒၊ ဒ၊ ပ၊ ရ ႏွင့္ သ အကၡရာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားမလုပ္ကိုင္သင့္။ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက အထူးသတိထား ၿပီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေျပာဆုိျပဳမူ သင့္သည္။
အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္တည့္ သျဖင့္ အဆိုပါအေရာင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ပါ။ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သံုးစဲြပါ။
မိမိတြင္ကံေကာင္းေသာ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ ခရမ္းေရာင္သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္(ေဂၚမုတ္မ်ဳိး) တို႕ကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားပါ။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ေမြးဖြားမ်ားသူ မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပသင့္ျမတ္မည္။

ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ အထူးအေရးအရာ ႀကံဳေသာႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
နံပါတ္မ်ားအားလံုးေပါင္းရ ကိန္း ၁ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရရွိေသာ လမ္းအမွတ္ ရပ္ကြက္အမွတ္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကားအမွတ္ ထီနံပါတ္မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္အကၡရာမ်ား ျဖစ္ေသာ က၊ စ်၊ ည၊ ဓ၊ ရ ႏွင့္ လ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအား ကံေကာင္းေစေသာ အနီေရာင္၊ ၾကက္ ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ေၾကးညိဳ ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္မ်ားကိုဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။
ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္မ်ားအျပင္ အျပာေရာင္(အႏု-အရင့္)ကို ဝတ္ ဆင္အသံုးျပဳပါ။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအား ကံေကာင္းေစသည့္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ ဂါးနက္ေက်ာက္ (ေဂၚမုတ္မ်ဳိး)၊ စိန္ဥႆဖယားႏွင့္ ပယင္းတို႕ကို အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားပါ။
ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါေက်ာက္မ်ားအျပင္ နီလာႏွင့္ အျခားအျပာေရာင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အေဆာင္ရ တနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားႏိုင္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁ ဂဏန္း ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရးအရာ ႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေမလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကဏန္း မ်ားမွာ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နံပါတ္ဂဏန္း မ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရရွိေသာလမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကိုေရြး ခ်ယ္ပါ။
ထီအကၡရာစသည့္အကၡရာမ်ား ျဖစ္ေသာ စ၊ စ်၊ ဏ၊ ဒ၊ ဆႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းကိစၥ ခ်ိန္းဆို ေဆြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။
အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္သည္ မိမိအားကံ ေကာင္းေစသည္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ပါ။
ေမလ ၂၇ ရက္မ်ားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါအေရာင္မ်ားအျပင္ အေရာင္ႏုႏု ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္အေသြး ရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကား ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကိုဝတ္ဆင္အသံုးျပဳပါ။
အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ဂါးနက္ ေက်ာက္(ေဂၚမုတ္ေက်ာက္)၊ အစိမ္း ေရာင္ထိုးသည့္ အျပာေရာင္ေက်ာက္ မ်က္မ်ဳိး၊ ျမ၊ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္ စိမ္း၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ စိန္တို႕ကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထားပါ။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚဆြဲေဆာင္မႈရွိ သည္။

ေမလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၅၊ ၁၄ႏွင့္ ၂၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားအေပၚလည္း ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရး အရာႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၃၊ ၃၆၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၁၊ ၅၄၊ ၆ဝ၊ ၆၃၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇြန္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းအျပင္ ၂ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ား သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းရကိန္း ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရရွိ ေသာ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ ထီနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါ။
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းအျပင္ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္း ရက္မ်ားအျပင္ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အျခားေရာင္ႏုႏုေဖ်ာ့ ေဖ်ာ့မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုး ျပဳပါ။
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္မ်ားအျပင္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သံုးစြဲႏိုင္သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ ဂါးနက္ ေက်ာက္(ေဂၚမုတ္ေက်ာက္)၊ စိန္ တို႕ကိုအၿမဲဝတ္ဆင္ထားပါ။
ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား အျပင္ ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေျမာ)ႏွင့္ ေၾကာင္မ်က္လံုး ေက်ာက္တို႕ကိုလည္း အေဆာင္အျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္ႏိုင္ သည္။
ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရးအရာ ႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၂၊ ၃၆၊ ၄၁၊ ၄၅၊ ၅ဝ၊ ၅၄၊ ၅၉၊ ၆၃၊ ၆၈ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇူလုိင္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလိုင္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၇ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ ေမြးဖြား သူျဖစ္ပါက အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၁ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၄၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ေမြးဖြား သူျဖစ္ပါက အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၁ဂဏန္း၊ ၄ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သို႕ျဖစ္၍ မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၄၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရး ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုျပဳလုပ္ သင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၉ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား သည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံ ပါတ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ ဂဏန္း မ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၂ သို႕မဟုတ္ ၇ သို႕မဟုတ္ ၉ ဂဏန္း ရေသာနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ဂဏန္း ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၁ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္းရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ကား ထီ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားသည္ ထီအကၡရာစသည့္အကၡရာ မ်ားကိုေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ ခ၊ ဆ၊ စ်၊ ဋ၊ တ၊ ဒ၊ န၊ မ၊ ရ ႏွင့္ ဝအကၡရာ မ်ားကုိေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၉ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ခိုျပာေရာင္၊ အနီ ေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္ေရာင္ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
အဆိုပါ အေရာင္အဆင္းရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါက ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
ဇူလိုင္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အားလံုးအတြက္ ဓာတ္တည့္ေသာ ရတနာမ်ားမွာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ ဂါးနက္ေက်ာက္၊ ပုလဲ၊ လေက်ာက္ (ေမ်ာ)ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႕ျဖစ္ၾက သည္။
အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေမြးဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဇူလိုင္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၆၄၊ ၇၂ ႏွင့္ ၇၃ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာဂဏန္း မွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတို႕ျဖစ္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီ ထိုးသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ ကား ထီနံပါတ္စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ နံပါတ္ကဏန္းမ်ား အားလံုးေပါင္းရကိန္း ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ က၊ စ်၊ ည၊ ဒ၊ ဓ၊ ရ ႏွင့္ လ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တို႕ျဖစ္ သျဖင့္ အဆိုပါအေရာင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
မိမိတို႕အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစေသာ မိမိတို႕ႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္၊ ပတၱျမား၊ ဂါးနက္ေက်ာက္၊ ဥႆဖယားႏွင့္ ေက်ာက္နီတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္မည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

စက္တင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္အေရးႀကီးသည္။ အဆိုပါ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၆ ဂဏန္း ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတို႕သည္ အေရးႀကီး ေသာဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားသည္ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။
စက္တင္ဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ ကြက္၊ ယာဥ္ကား ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာ စသည့္အကၡရာမ်ား ကိုေရြးခ်ယ္လိုေသာအခါ င၊ စ်၊ ဎ၊ ဒ၊ ဗ ႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။ စ၊ စ်၊ ဏ၊ ဒ၊ ဘ ႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကို ထီအကၡရာ စသည့္အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လို ေသာအခါ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အေရာင္ႏုႏု၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ အေရာင္ႏုႏု အဆင္အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္တည့္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ စိန္၊ မဟူရာႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၃ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္တုိ႕ျဖစ္ၾက သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၉ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားကို ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ား အားလံုးေပါင္းရကိန္း ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္အကၡရာမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ စ၊ စ်၊ ဏ၊ ဒ၊ ဆ ႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြး ေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ အဆင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ဓာတ္ တည့္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ စိန္ႏွင့္ စိမ္းျပာေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတနာ အျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးသည့္ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ၊ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကဏန္းမွာ ၉ ဂဏန္းျဖစ္ၾကသည္။ အေရးႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ားမွာ ၉၊ ၁၈ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ၉ ဂဏန္း ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္ သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ ကား ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ထီအကၡရာ စသည့္အကၡရာမ်ား ကိုေရြးခ်ယ္လိုလွ်င္ စ်၊ ဒႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကုိသာေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ၾကက္ေသြးေရာင္အဆင္း ရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ဓာတ္တည့္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္တို႕ကို အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါက အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ဂ၊ စ်၊ ႒၊ ဒ၊ ပ၊ ရ ႏွင့္ သ အကၡရာမ်ားကုိေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာ ေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုး ျပဳသင့္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအားလံုးသည္ မည္သည့္လတြင္ မဆို ေမြးသည့္ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာဂဏန္း မွာ ၉ ဂဏန္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။

နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းရကိန္း ၉ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ လမ္းရပ္ကြက္၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ စ်၊ ဒႏွင့္ ရ စသည့္အကၡရာမ်ားကုိ ထီအကၡရာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္အေကာင္း ဆံုးအေရာင္မွာ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တို႕ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ အေရာင္အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ ဂါးနက္ေက်ာက္တို႕ကို ထာဝရ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ေမြးသည့္ ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အေပၚဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေမြး ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား ျဖစ္ပါက ၃၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅၄၊ ၆၃၊ ၇၂ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved