၉ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Sunday, August 19, 2012
ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၉ ရက္၊ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၉ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔ အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ဳိး႐ုိးက ေမြးဖြားလာခဲ့သူမဟုတ္ခဲ့ပါက ဘဝကုိ ခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း အစျပဳလာရမည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္လွ်င္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ဝ ႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးအဆင္ေျပစြာ ကုိင္တြယ္ သုံး စြဲရတတ္သည္။

ထုိေနာက္ပုိင္းတြင္ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမ်ားက မ်ားလာစရာ အေၾကာင္းရွိသျဖင့္ ထုိအခ်ိန္ မေရာက္မီကပင္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးႏွင့္ ေငြေၾကးစုေဆာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသင့္သည္။
ေငြေၾကးစီးပြားရွာရာတြင္ စြန္႔ စြန္႔ စားစား လုပ္ကုိ္င္လုိစိတ္ေၾကာင့္ ႐ႈံး ႐ႈံးျမတ္ျမတ္ လုပ္ကုိင္တတ္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသုိလ္ကံေကာင္းေထာက္မမႈျဖင့္ ႀကဳံရတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကုိ အသုံး ခ်ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားက အံ့ၾသစရာ ျဖစ္တတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေငြေၾကးလွဴ ဒါန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သမား႐ုိးက် မဟုတ္ေသာ နည္းတစ္ခုခုျဖင့္ သုံးစြဲပစ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုတြင္ ေငြေၾကးမတည္မႈ ျပဳလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္အတက္၊ အက်ေပၚမူတည္၍ ေငြေၾကး ကံေကာင္းျခင္း၊ ကံမေကာင္းျခင္းရွိတတ္သည္။ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၊ မိမိထက္နိမ့္ပါးသူမ်ားအေပၚ ၾကင္နာသနားစိတ္ျဖင့္ ရက္ေရာစြာ ပံ့ပုိးကူညီတတ္သည္။
အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ေရွ႕႐ႈတတ္ မႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔မဟုတ္ တစ္ေန႔တြင္ နာမည္ေကာင္းရမည္။

မတ္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ဳိး ႐ုိးမွ ေမြးဖြားလာသူမဟုတ္ပါက ေငြေၾကး အခက္အခဲ မၾကာခဏ ႀကဳံရတတ္သည္။ေ ငြေၾကးဝင္လုိ္က္၊ ထြက္ လုိက္ႏွင့္ ေငြမၿမဲဘဲ သံသရာလည္ ေနတတ္သည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္လြယ္ၿပီး ရက္ေရာတတ္သည္။ ေငြေၾကး အလြန္႔အလြန္ အသုံးအစြဲႀကီးသူ ျဖစ္မလာေစရန္ အထူးသတိထား ဆင္ျခင္သင့္သည္။
အမ်ားႏွင့္စပ္တူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မလုပ္ကုိင္သင့္ေခ်။ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းမ်ဳိးတြင္ ကံမေကာင္းတတ္ေခ်။ အဆုံးအ႐ႈံးရွိတတ္သည္။

ဧၿပီလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ လူမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္၍ လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း မည္။

အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိ၏ တက္လမ္းကို ျမင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ အထူူးအားကုိး သူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ ဦးတည္ခ်က္ မပ်က္ ဇြဲႏွင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။
မိမိလုပ္သမွ် လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ခ်ဲ႕၍ လုပ္ကုိင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကံေကာင္း ေထာက္မမႈ ႀကဳံေနၾကရမည္။

ေမလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုသုိလ္ကံေကာင္းသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိးတက္ႀကီးပြားမည္။ မိမိစိတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက ေငြေၾကးခ်မ္းသာ သူပင္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ စိတ္မထိန္းႏုိင္လွ်င္ မၾကာခဏ ျပႆနာျဖစ္၍ ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ တတ္သည္။

အဆုိပါ စိတ္ေနသဘာဝမွာ ေမလ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္သည္။ ေမလ ၂၇ ရက္ဖြားမ်ားမွာ်မူ ေဖာ္ျပပါ စိတ္ေနစ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူညီေသာ္လည္း ထက္ျမက္မႈတြင္ အနည္းငယ္ အားေပ်ာ့တတ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေမလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားမွာ မည္သည့္ အလုပ္တြင္မဆုိ သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည့္ ကံဇာတာပါလာသည္။

ဇြန္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စိတ္ေနာက္ကုိယ္ပါ ျပဳတတ္ေသာ သဘာဝရွိသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆင္ျခင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း မရွိတတ္ေပ။ အေလာတႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ ၾကသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္႔စြန္႔စားစားႏွင့္ ကံေကာင္းေထာက္မမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္သည္။

တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ရသူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိ၏ အႀကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာက္တည္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ား အလဟႆ ျဖစ္ရတတ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။
ရတုန္းရခုိက္ အဆင္ေျပစဥ္တြင္ အရြယ္ေႏွာင္းပုိင္းအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနႏွင့္ စုေဆာင္း ထားရွိႏုိင္ျခင္းမရိွပါက အုိမင္းမစြမ္း ခ်ိန္တြင္ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။

ဇူလုိင္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အလြန္ေအာင္ျမင္သူေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ကံဆုိး မုိးေမွာင္က်သူေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ ႏုိင္သည္။ မိမိအတြက္ အဆုံးအစြန္ ကိစၥမ်ားသာရွိသည္။ ၾကားအလယ္ အလတ္အဆင့္ မရွိေပ။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး တြင္ ရဲဝံ့စြန္႔စားေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝစရာ အလား အလာ မ်ားစြာရွိသည္။

ဧၿပီလ၊ ဇူလုိင္လ၊ ေအာက္တုိ ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ်မ်ားတြင္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ ျပႆနာမ်ား အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံရတတ္စရာ ရွိသျဖင့္ အထူးဆင္ျခင္သင့္သည္။
ေစာေစာစီးစီး အသက္အာမခံ ထားရွိျခင္း ေရွ႕ေရးအတြက္ ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳသင့္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အုိမင္းမစြမ္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံရလိမ့္မည္။

ၾသဂုတ္လ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ ၃၆ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ေငြေၾကး အလြန္အဆင္ေျပလာမည္။

ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ စီးပြားေရး မလုပ္သင့္။ ေစ်းကစားျခင္းမျပဳ သင့္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတက္၊ အက်၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၉ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ား အားလုံးမွာ ေငြေၾကးစီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရွိၾကမည္။ မိမိတုိ႔၏ ဥာဏ္ျဖင့္တီထြင္လုပ္ကုိင္ တတ္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါက အေရာင္းအဝယ္ သက္သက္ထက္ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိစိတ္တုိင္းက် အသုံးျပဳရသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ တတ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၾကမည္။ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး တာဝန္ႀကီးေသာ ရာထူးမ်ဳိးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရမည္။ မိမိ၏ အေလာတႀကီးႏွင့္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ လုပ္တတ္ေသာ ပင္ကုိယ္စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ ရာထူးတာဝန္၌ ၾကာရွည္ၿမဲမည္ မဟုတ္ေပ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မည္ ဆုိပါက ၿပဳိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ယွဥ္ၿပဳိင္အႏုိင္လုရတတ္ေလ့ ရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္လုိက္ဖက္ေသာ အလုပ္မွာ အစုိးရ လုပ္ငန္းဌာန အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္လွ်င္ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ အမ်ားႏွင့္ လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးထက္ ကုိယ္ပုိင္ တစ္ဦးတည္း ပုိင္လုပ္ကုိင္ပါက ပုိ၍ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ သည္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏုိ္င္ေသာ ကံဇာတာပါရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အသက္ပုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ ႐ုန္းကန္ႀကဳိးစားရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲ အတားအဆီးကိုမဆုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။

ေငြေၾကးလည္းခ်မ္းသာလာ မည္။ ရာထူးအဆင့္အတန္းျမင့္မား သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကမည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ဖြားျဖစ္ပါ က အျခားႏုိဝင္ဘာလ ၉ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလတြင္ ပုိ၍ကံေကာင္းၾကမည္။
အသက္အရြယ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ မေတာင့္မတ မေၾကာင့္မၾက ေနႏုိင္ေစရန္ ရတုန္းရခုိက္ စုေဆာင္းျခင္း ျ့ပဳသင့္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကုိ တြန္႔တုိမက္ေမာ တတ္ၾကျခင္းမရွိၾကဘဲ အမ်ားအေပၚ ရက္ေရာတတ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိသူမ်ားကုိ မတြန္႔မတုိ ေပးကမ္းေထာက္ပံ့တတ္သည္။
ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသုိလ္ကံ ေကာင္းၾကသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေမြအႀကီးအက်ယ္ ရျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကံစမ္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ၾကည့္ရာမွ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

တစ္ခါတရံတြင္ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ ပုံေအာရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရာမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္း ေကာင္းရတတ္သည္။ တစ္ခါတရံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ လုပ္ကုိင္လုိက္သည္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အကြက္ေကာင္းတုိးကာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ ျဖစ္လာတတ္သည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved