၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Monday, August 13, 2012

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္ လတြင္မဆုိ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းကုိ ဆက္လက္ ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္အတြက္ ေငြေၾကးကုိ စုပုံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၿပီးလုပ္ကုိင္တတ္သည္။ စြန္႔စားလုပ္ ကုိင္တတ္သျဖင့္ တစ္ခါတရံ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္သြားပါက စီးပြားေရး ၿပဳိင္ဘက္မ်ား၏ အႏုိင္ယူမႈကုိ ခံရမည္။
မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆုိ ၿပဳိင္ဘက္မ်ား၏ မနာလုိမႈ၊ ဆန္႔က်င္မႈ တုိ႔ကုိ ခံရတတ္သည္။ ေငြေၾကး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဘးရန္မ်ားမည္။

အလုပ္ကုိ မနားမေန အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ရရွိမည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္တတ္သူ မဟုတ္ေပ။
ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အလြယ္တကူႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ ရွိလိမ့္မည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

သာမန္ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္အတန္းထက္ပုိေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေမြး ဖြားသူျဖစ္ပါက ပုိမုိေအာင္ျမင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားရန္ လုိအပ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါက အျခား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ဖြားမ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္မည္။ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကဳိးပမ္းပါက ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ရတတ္ေသာ ဇာတာပါလာသည္။
ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ပင္ ဂ႐ုတစုိက္သုံးစြဲ ရင္းႏွီးတုိးပြားေအာင္ လုပ္ေသာ္လည္း အဆုံးအ႐ႈံးႏွင့္ မၾကာခဏ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

စီးပြားေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အထူး သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကာယလုပ္ငန္းထက္ ဥာဏ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ပုိ၍ ထူးခြၽန္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြးာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအင္ဆႏၵႀကီးမားမည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငြေၾကးစီးပြားအတြက္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ အထူးသတိ ထားဆင္ျခင္လုပ္ကုိင္တတ္သည္။

အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကံေကာင္းမည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ေျမယာလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ အထူးသျဖင့္ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုစပ္လုပ္ပါက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည္ျဖစ္ေစ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ တတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ပုိ၍ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။
ခ်မ္းသာၾကယ္ဝမည့္ ကံဇာတာ ေကာင္းပါရွိသည္။
မတ္လ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ပုိ၍ ေအာင္ျမင္နုိင္သည့္ အေျခအေန ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လိမ့္မည္။

ဧၿပီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္ ကံဇာတာပါရွိသည္။
ေငြေၾကးစီးပြားေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊ ဖိဖိစီးစီး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ ရရွိႏုိ္င္သည္။

သာမန္ထက္ပုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆႏၵရွိမည္။ မိမိဆႏၵျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္မည္။

ဦးစီးဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲရေသာ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးကုိ ရရွိပါက မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။

ေမလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ရမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ မိမိတုိ႔၏ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဝင္ေငြအႀကီး အက်ယ္ေကာင္းမည္။ မေျပာပေလာက္သည့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေလးတစ္ခု စတင္လုပ္ကုိင္ရာမွ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာတတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပုံေအာရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးဥစၥာစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံကုသုိလ္အထူးေကာင္း မြန္တတ္သည္။ အခက္အခဲမရွိ ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားရွာေဖြစုေဆာင္းႏုိင္ လိမ့္မည္။ အခ်ိန္ကာလတုိတုိအတြင္း ေငြေၾကးျပည့္စုံ ၾကြယ္ဝလာတတ္သည္။
အစုိးရ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္လည္း ရာထူးျမင့္မားေသာ အဆင့္၌ လုပ္ကုိင္ရတတ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အဆင့္အတန္း ေရာက္ေရာက္ ေရာင့္ရဲတတ္သူမဟုတ္ ေပ။

ေငြေၾကးကုိ အလြယ္တကူႏွင့္ ရရွိတတ္ၿပီး လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ ရက္ေရာတတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ဳိးတြင္ ရက္ေရာမႈရွိသည္။

ဇူလုိင္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားေရး အေျခအေန ေကာင္းမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ ငယ္စဥ္ဘဝကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေငြေၾကး စီးပြားကံဇာတာတက္လာၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ လာၾကမည္။ လခစား ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါကလည္း ႀကီးကဲေသာ ရာထူးေနရာသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။

ကေလးဘဝတြင္ အခက္အခဲ ၾကားမွ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရမည္။ ဘဝ ခရီးၾကမ္းကုိ အသက္ ၃ဝ သုိ႔မဟုတ္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔အထိ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ မိမိ၏ ကံဇာတာ ေကာင္းလာၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနထုိင္သြားရမည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ မိမိ၏ တည္ၿငိမ္မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚဆုံးျဖတ္ လုပ္ကုိင္တတ္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးစု ေဆာင္းမိလာမည္။
ေငြေၾကးသုံးစြဲရာတြင္ ကပ္ေစး နဲတတ္သူမဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရး အျမင္ႏွင့္ ႀကဳိတင္၍ မွန္ကန္စြာ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္သည္။

ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ စိတ္စြမ္းအင္ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေဆာင္ရြက္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။ သူတစ္ပါး၏ စကား ကုိ နားေယာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါက စီးပြားေရး လမ္းမွားတတ္သည္ကုိ အထူးသတိျပဳရမည္။

ေမြးရာပါဘဝ မည္သုိ႔ပင္ နိမ့္က်ခဲ့ေစကာမူ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ျမင့္မားေသာ ဘဝအဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားလိမ့္မည္။

စက္တင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားဥစၥာ မျပည့္စုံမည္ကုိ အလြန္စုိးရိမ္ပူပန္စြာ စီးပြားရွာေဖြတတ္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကး စီးပြားဥစၥာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ ျပႆနာ မည္သည့္အခါမွ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္သူ မဟုတ္ေခ်။
ေျမယာ၊ အေဆာက္အအုံမ်ား ဝယ္ယူေဆာက္လုပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျပဳပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမည္။

မိမိေမြးဖြားရာ အရပ္ေဒသႏွင့္ ေဝးကြာေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ပါက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ သည္။ မိမိငယ္ရြယ္စဥ္ဘဝ အေျခ အေနအဆင့္အတန္းထက္ ျမင့္မား ေသာ အဆင့္သုိ႔ေရာက္ရွိမည္။
စနစ္တက်ႏွင့္ တုိင္းထြာသုံးစြဲ တတ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအေပၚ ရက္ေရာတတ္သူျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ လုပ္ကုိင္၍ ေငြေၾကးရွာေဖြသည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ လုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ပါက ကံေကာင္းေထာက္မ မႈရွိမည္။

လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အေထာက္အပံ့ကုိ ရရွိတတ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ငယ္စဥ္က မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ေငြေၾကး အလြန္ဆင္းရဲျခင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ မိမိေရွ႕ေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔ အတား ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။
မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိသည့္ စိတ္အင္အားကုိ ေကာင္းစြာအသုံးခ် ႏုိင္ပါက မည္သည့္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားမည္။
အခြင့္အလမ္းႀကဳံလာပါက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၿပီး အမွန္ တကယ္ႀကီးပြားမည္။

မည္သည့္ေနရာ၊ တာဝန္အဆင့္ မွ လုပ္ကုိင္သည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ဆုံး တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ေမြး ဖြားသူမ်ားဆုိလွ်င္ ပုိ၍ေအာင္ျမင္မည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ကုန္းလမ္း၊ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူ၊ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုံစံထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ပါက ေအာင္ျမင္ၾကမည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဦးေဆာင္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္း လုပ္ကုိင္ပါကလည္း ဦးစီးဦးေဆာင္ ရာထူးကုိ ရရွိၾကမည္။ စာနယ္ဇင္း ထုတ္ေဝသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ စည္း႐ုံးေရး အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကမည္။

အသက္ ၅ဝ အရြယ္ခန္႔တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္သြားတတ္သျဖင့္ မိမိကံဇာတာတက္လ်က္ စီးပြားေရး ေကာင္းေနခ်ိန္တြင္ အုိဇာတာ ေကာင္းေရးအတြက္ ႀကဳိတင္စုေဆာင္း ထားသင့္သည္။
အရြယ္ေႏွာင္းပုိ္င္းတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကုိ မျဖစ္မေန ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ ကံဇာတာ ပါရွိလာသည္ကုိ အထူးသတိျပဳ ၾကရပါမည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved