၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔ အတြက္ အသံုးခ်ဂဏန္းေဗဒင္

Monday, August 13, 2012


ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

အပုိင္း ၁


ကမၻာသုံး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ၃ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ တုိ႔အတြက္ မလုိလားဖြယ္တုိ႔ ပေပ်ာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိလုိ လားရာ ျပည့္ဝေစရန္ အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ အသုံးခ် ဂဏန္းေဗဒင္နည္းလမ္းမ်ား ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၃ ဂဏန္း ရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း အႀကံ အစည္မ်ားကို မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိ ၃ ဂဏန္းရက္သည္ ၾကာသပ ေတးေန႔ျဖစ္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေပ သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည့္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုိပါက နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံးေပါင္းျခင္း ၃ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ သည္။ ထီအကၡရာအေနျဖင့္ ဂ၊ဌ၊ ပ၊ သ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ကံစမ္းသင့္သည္။ ၃ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္း သင့္သည္။

အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ ကား အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားဝတ္ဆင္ သုံးစြဲလွ်င္ ခရမ္းေရာင္၊ မရမ္းႏုေရာင္ တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိကုိ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစ သည့္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္အေသြးရွိသည့္ ေက်ာက္ မ်ားကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃ ဂဏန္းရက္ေမြး ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔သည္ အျခား မည္ သည့္ လတြင္မဆုိ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ား ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈရွိသည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားမွာ ၃၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၇၊ ၂၁၊ ၂၆၊ ၃ဝ၊ ၃၅ ၃၉၊ ၄၄၊ ၄၈၊ ၅၃၊ ၅၇၊ ၆၂ ၆၆၊ ၇၁၊ ၇၅ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ဂဏန္းရက္ ဖြား၊ ၃ ဂဏန္းပုိ္င္ရွင္တုိ႔အတြက္ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားမွာ ဇန္နဝါရီလ ၃ ဂဏန္း ရက္ဖြား၊ ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔ထက္ပုိ ၍ အဆင္ေျပႏုိင္ေသာ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
မိမိတုိ႔ထံသုိ႔ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း မ်ား၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္ပတ္သက္ျခင္း ႀကဳံေတြ႕မည္။

အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥ မ်ားကုိ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ရက္ ၊ ၈ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၁၇ ရက္၊ ၂၁ ရက္၊ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီကံ စမ္းသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၃ ဂဏန္းရက္က်ေသာ ၾကာသပေတး ေန႔ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္က်ေသာ စေန ေန႔မ်ားတြင္ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
နံပါတ္ဂဏန္း
Linkမ်ား အားလုံး ေပါင္းျခင္း ၃ သုိ႔မဟုတ္ ၈ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။ ဂ၊ ဇ။ ဌ၊ ထ၊ ပ၊ ယ၊ သ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကံစမ္းသင့္သည္။ ၃ ဂဏန္း သုိ႔မဟုတ္ ၈ ဂဏန္းရေသာ ထီ အႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္း သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္တုိ႔ ျဖစ္ သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္ သည္။

မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ၊ မိမိ အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ရတနာမ်ားမွာ ခရမ္းေရာင္ ေက်ာက္ မ်က္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။ မိမိ၏ ဘဝႏွင့္ အလုပ္ အကုိင္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိၾက မည္။

မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ၊ ၃၉၊ ၄၈၊ ၅၇၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မတ္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၃ ဂဏန္းရက္ဖြား ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမွာ ၃ ဂဏန္းတစ္လုံး တည္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ရက္၊ ၁၂ရက္၊ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အထူး သျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔က်ေသာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္း သင့္သည္။

နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းျခင္း ၃ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ယာဥ္ကားနံပါတ္၊ ထီနံ ပါတ္စသည္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ အသုံး ျပဳသင့္သည္။ ၃ ဂဏန္းရေသာ ထီ အႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္း သင့္သည္။ ဂ၊ ဌ၊ ပ၊ သ အကၡရာ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ကံစမ္းသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားကို အထူးေရြး ခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ပါက အထက္ပါအေရာင္မ်ား အျပင္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္ ႏွင့္ အနီေရာင္မ်ားကုိလည္းေ ရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္ သုိ႔မဟုတ္မရမ္းေရာင္ရွိ သည့္ မည္သည့္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ မဆုိ ဓာတ္တည့္သျဖင့္ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါက အထက္ပါ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအျပင္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ ဂါးနက္တုိ႔ကုိလည္း အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ဂဏန္း ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္း ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္ သည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူး ျခား ျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ၊ ၃၉၊ ၄၈၊ ၅၇၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဧၿပီလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၃ ဂဏန္းရက္ဖြား ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္က်ေသာ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္က်သည့္ ေသာၾကာေန႔၊ ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္က်ေသာ အဂၤါေန႔ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

၆ ဂဏန္းမွာ မိမိအတြက္ အထူး အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ္ လည္း ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ စိတ္ေသာကေရာက္စရာ ႀကဳံရတတ္သျဖင့္ သတိထားသင့္ သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္လုိလွ်င္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အား လုံးေပါင္းျခင္း ၃၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းတစ္ ခုခုရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ က၊ စ၊ ဋ၊ ဎ၊ ထ၊ န၊ ဗ၊ ယ၊ ဝ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ကံစမ္းသင့္သည္။ ၃၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္ မ်ားတြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ခရမ္း ေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြး ေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ခရမ္း ေရာင္သလင္း၊ ခရမ္းေရာင္ သုိ႔ မဟုတ္ မရမ္းေရာင္ရွိသည့္ အျခား ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ နီလာႏွင့္ အျပာ ေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီတုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ မည္။ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ႏွစ္မ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃ဝ၊ ၃၃ ၃၆၊ ၃၉၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၄၈၊ ၅၁၊ ၅၄၊ ၅၇၊ ၆ဝ၊ ၆၃၊ ၆၆၊ ၆၉၊ ၇၂၊ ၇၅ ႏွင့္ ၈၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ေမလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၃ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ ၃ ဂဏန္း ႏွင့္ ၃ ဂဏန္းရက္စြဲ၊ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ားသည္ အေရးႀကီး သည္။ အက်ဳိးေပးမည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၄ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အထူး သျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔က် ေသာ ၃ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား၊ ေသာၾကာေန႔က် ေသာ ၆ ရက္၊ ၁၅ ရက္၊ ၂၄ ဂင္ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံး ေပါင္းျခင္း ၃ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ထီနံ ပါတ္၊ ယာဥ္ကားနံပါတ္၊ အိ္မ္ၿခံနံ ပါတ္ စသည္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ဂ၊ စ၊ ဌ၊ ဏ၊ ပ၊ ဘ၊ သ အကၡရာမ်ားကုိ အထူးေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအႀကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ ၃ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရေသာ အႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။

ေမလ ၃ဝ ရက္တြင္ ေမြးဖြား သူျဖစ္ပါက အထက္ပါ ဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားအျပင္ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ားလည္း အက်ဳိး ေပးမည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ထီကံစမ္းသင့္သည္။ ထီ အကၡရာအျဖစ္ င၊ ဎ၊ ဗ အကၡရာ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး ထီ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၅ ဂဏန္းရ ေသာ အႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူး ကံစမ္းသင့္သည္။ ထီ၊ ယာဥ္ကား၊ အိမ္ၿခံနံပါတ္စသည္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ ရာ၌ ၅ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ား ကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ အဝတ္ အထည္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။
ေမလ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ပါအေရာင္မ်ားအျပင္ အျဖဴ ေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ႏွင့္ အျခားႏုေဖ်ာ့ ေသာ အေရာင္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ခရမ္းေရာင္သလင္းေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား ႏွင့္ အျပာေရာင္ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။
ေမလ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ေသာ္ စိန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေတာက္ေျပာင္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ဂဏန္း ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ ျမတ္မည္။ ေမလ ၃ဝ ရက္ဖြားမ်ား သည္ အထက္ပါ ၃ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္း ဖြားမ်ားအျပင္ ၅ ဂဏန္းဖြားမ်ားႏွင့္ လည္းအဆင္ေျပမည္။
မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁ ၂၄၊ ၃ဝ၊ ၃၃၊ ၃၉၊ ၄၂၊ ၄၈၊ ၅၁၊ ၅၇၊ ၆ဝ၊ ၆၆ ႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇြန္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၃ ဂဏန္းရက္ဖြား ၃ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမ်ာမွာ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ ဆုိပါက ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းအျပင္ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔က်ေသာ ၃ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ပါက ပုိမုိေကာင္း မြန္သည္။

ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားမ်ားျဖစ္လွ်င္ အထက္ပါေန႔ရက္မ်ားအျပင္ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တနလၤာေန႔ က်ေသာ ၂ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ အထူးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္၏။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ဂ၊ င၊ ဌ၊ ဎ၊ ပ၊ ဗ၊ သ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ပါ အကၡ ရာမ်ားအျပင္ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ၊ ဝ အကၡရာမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

၃ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၅ ဂဏန္း ရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္လွ်င္ ၂ ဂဏန္းသုိ႔ မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းႏုိင္သည္။
၃ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၅ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္သင့္ၿပီး ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ ပါက အထက္ပါ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အျပင္ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းနံ ပါတ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္၊ ႏုေသာ အျခား အေရာင္မ်ားႏွင့္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အထက္ပါ အေရာင္ မ်ားအျပင္ အစိိမ္းေရာင္ အႏု၊ အရင့္၊ အျဖဴေရာင္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္ရွိ အျခားေက်ာက္မ်က္ မ်ား၊ စိန္ႏွင့္ ေတာက္ပေသာ အျခား ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။
ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားမ်ားျဖစ္ ပါက ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေမ်ာ)၊ ေၾကာင္မ်က္လုံးေက်ာက္မ်ားကုိလည္း အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ဝတ္ဆင္ႏုိင္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ဂဏန္း ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား ႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈရွိၾကသည္။ ေရြးခ်ယ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္သည္။
မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၃ဝ၊ ၃၂၊ ၃၉၊ ၄၁၊ ၄၈၊ ၅ဝ၊ ၅၇၊ ၅၉၊ ၆၆၊ ၆၈၊ ၇၅ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အပုိင္း ၂


ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇူလိုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၃ ရက္၊ ၁၂ ရက္၊ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္ လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။
မိမိတို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားကို အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ယာဥ္ ကားနံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
မိမိတို႕ႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိ တို႕အား ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ကားနံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
မိမိတုိ႕အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ ဓာတ္တည့္ေသာ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာတို႕ကို အေဆာင္ရတနာ အျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

ဇူလိုင္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလိုင္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္း ပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္ သည့္လတြင္မဆို ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၉ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့့္သည္။

တနလၤာေန႕က်ေသာ ၂ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႕က် ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ အေရး ႀကီးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ပို၍ ေကာင္းသည္။ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အကၡရာမ်ားမွာ ခ၊ ဂ၊ ဆ၊ ဋ၊ ဌ၊ တ၊ န၊ ပ၊ မ၊ ဝ၊ သ အကၡရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ကံစမ္း သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ခရမ္း ေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္းျပာေရာင္ ႏွင့္ ခိုျပာေရာင္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား မွာ ခရမ္းတြင္ သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ရွိေသာ အျခားေက်ာက္ မ်ား၊ စိန္၊ လေက်ာက္(ေမ်ာ)ႏွင့္ ပုလဲ တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားမွာ ၃၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၃ဝ၊ ၃၄၊ ၃၉၊ ၄၃၊ ၄၈၊ ၅၂၊ ၅၇၊ ၆၁၊ ၆၆၊ ၇ဝ ႏွင့္ ၇၅ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၃ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္သည္။ ေပါင္းစည္းဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ႀကံစည္သင့္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီး ေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃ ႏွင့္ ၄ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈ ၃ဝ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။
အထူးသျဖင့္ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၃ ဂဏန္းမ်ားသည္ မိမိအေပၚ အက်ဳိး ျပဳမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ေန႕မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

တနဂၤေႏြေန႕က်ေသာ ၁ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႕က် ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ အေရး ႀကီးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ပို၍ ေကာင္းသည္။ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အကၡရာမ်ားမွာ က၊ ခ၊ ည၊ ဌ၊ ဓ၊ ပ၊ လ ႏွင့္ သအကၡရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကံစမ္း သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ခရမ္း ေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ နီလာေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
ဓာတ္တည့္ေသာ၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားမွာ ခရမ္းေရာင္၊ သလင္းေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္ရွိ ေက်ာက္မ်က္မ်ဳိးစံု၊ စိန္၊ ပယင္း၊ ဥႆဖယားႏွင့္ နီလာတို႕ျဖစ္ ၾကသည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈၊ ၃ဝ၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၅၅၊ ၅၇၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၆ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၄ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ားႏွင့္ ၄ ဂဏန္း အသက္ႏွစ္မ်ားမွာလည္း မိမိ အတြက္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးကိုေပး တတ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီး ေသာဂဏန္းႏွင့္ရက္စြဲမ်ားမွာ ၃၊ ၅ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းတို႕ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႀကံစည္ ပါက ေအာင္ျမင္အက်ဳိးေပးရန္ အလားအလာပိုေကာင္းသည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အကၡရာ မ်ားမွာ ဂ၊ င၊ ဝ၊ ဌ၊ ဎ၊ ဏ၊ ပ၊ ဗ၊ ဘ ႏွင့္ သအကၡရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ ႏုေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ခရမ္းေရာင္ႏု ခရမ္းေရာင္၊ သစ္ခြ စိမ္းေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ေျပး မရမ္း ေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။
ဓာတ္တည့္ေသာ၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားမွာ စိန္၊ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ ခရမ္း ေရာင္ သလင္းေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္ သည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ၊ ၄၈၊ ၅၇၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္တို႕ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၅ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ေရြး ခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၊ လုပ္ကိုင္ ႀကံစည္သင့္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရး ႀကီးေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိဘဝ အတြင္းသို႕ ၈ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္း မ်ား မၾကာခဏဝင္ေရာက္ပတ္ သက္လာတတ္သည္။ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားမွာ မိမိအတြက္ အက်ဳိး မေပးတတ္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ က်ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ားႏွင့္ ေသာၾကာေန႕က်ေသာ ၆ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အကၡရာ မ်ားမွာ ဂ၊ စ၊ ဌ၊ ဏ၊ ပ ႏွင့္ ဘ၊ သႏွင့္ အကၡရာမ်ားျဖစ္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ခရမ္း ေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္ ႏွင့္ အျပာေရာင္ အႏု အရင့္တို႕ျဖစ္ သည္။

ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၃ဝ၊ ၃၃၊ ၃၉၊ ၄၂၊ ၄၈၊ ၅၁၊ ၆ဝ၊ ၆၆ ႏွင့္ ၆၉ မ်ားျဖစ္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ သူမ်ားအေပၚ ဆဲြေဆာင္မႈရွိမည္။ ေရြး ခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ ႀကံ စည္သင့္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီး ေသာဂဏန္းႏွင့္ ရက္စြဲမွာ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ရက္ပိုင္း၊ မတ္လ၊ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလတုိ႕၏ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ား သည္ အေရးႀကီးသည္။

အထက္ပါလမ်ား၏ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾကာသပေတး ေန႕က်ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ားႏွင့္ အဂၤါေန႕က်ေသာ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္၏။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အကၡရာ မ်ားမွာ ဂ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဒ၊ ပ၊ ရႏွင့္ သအကၡရာမ်ားျဖစ္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ ခရမ္းႏု ေရာင္၊ ခရမ္းျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားမွာ စိမ္းျပာေရာင္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္နီ၊ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားမွာ ၃၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၇၊ ၃ဝ၊ ၃၆၊ ၄၈၊ ၅၄၊ ၅၇၊ ၆၃၊ ၆၆၊ ၇၂ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ေရြး ခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ႀကံ စည္သင့္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမွာ ၃ ဂဏန္း၊ ၆၊ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ကံ ေကာင္းေသာရက္စြဲမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ ႀကံစည္သင့္သည္။
ၾကာသပေတးေန႕က်ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္မ်ား၊ ေသာၾကာေန႕က် ေသာ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားႏွင့္ အဂၤါ ေန႕က်ေသာ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႀကံစည္ပါက ပိုကံေကာင္း တတ္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ဓာတ္ တည့္ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ခရမ္းႏု

ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါ က အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၃ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃ ဂဏန္းဖြားမ်ား အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားမွာ ခရမ္း ေရာင္၊ သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ အျခား ခရမ္းေရာင္ရွိ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ စိမ္း ျပာေရာင္ေက်ာက္၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္ နီႏွင့္ ဂါးနက္တို႕ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝရက္ဖြားျဖစ္ပါက ပတၱျမား၊ အနီ ေရာင္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္ဖြားတို႕အတြက္ နိမိတ္ အေကာင္းဆံုးမွာ အေရာင္ရင့္ရင့္ နီလာေက်ာက္ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အသက္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားမွာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ၊ ၃၉၊ ၄၈၊ ၅၇၊ ၆၆ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္မ်ားျဖစ္၏။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ဖြားျဖစ္ပါ က ၃ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အေပၚဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ -
zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved