ဂုဏ္သိကၡာရိွတ့ဲရဲတပ္ဖဲြ႔

Friday, August 3, 2012ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားေျပာၾကတ့ဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ဆုိတာကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွာက ဂုဏ္သိကၡာရိွတ့ဲရဲတပ္ဖဲြ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဂုဏ္သိကၡာရိွတ့ဲရဲတပ္ဖဲြ႔ ဆုိတ့ဲအေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေနၾကတာ သတင္းေကာင္းပါပဲ။

ရဲတပ္ဖဲြ႔အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေရး၊ ေခတ္ေပၚနည္းပညာအသုံးခ်ေရး တုိ႔ကုိေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြထဲမွာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ (ဂုဏ္သိကၡာ ဆုိတ့ဲထဲ အဲသဟာေတြ ပါသကြာလုိ႔ ေျပာလာရင္ေတာ့ - ဟုတ္က့ဲ၊ ႀကဳိဆုိပါတယ္)

ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အားကုိးရမယ့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ အမ်ားႀကီး လုိမွာပါ။

လာမယ့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ သန္းငါးရာ တုိးေတာင္းထားတယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

သတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေကာက္ႏုတ္ရရင္ -

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ဦးခင္ေမာင္ရီ

''ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔အား ေဒသျပည္သူအေပၚ အမီွအခိုကင္းျပီး ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ရပ္တည္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာခရီးစရိတ္၊ ရံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနွင့္ ရံုးသံုးစက္ပစၥည္း စသည္တုိ႔ကို ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြခဲြေဝခ်ထားရန္အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ''

ဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို


၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၏ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြခဲြေဝလ်ာထားမႈ အေျခအေနမွာ (၉၁ ဒသမ ၅)ဘီလီယံျဖစ္ပါေႀကာင္း၊

ခရီးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရန္ပံုေငြရရိွမႈမွာ ေငြက်ပ္ (၂၉၄ ဒသမ ဝ၇၉)သန္းျဖစ္ျပီး
ရဲတပ္ဖဲြ႔အရြယ္အစားအေပၚမူတည္ျပီး လ်ာထားခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အရပ္ရပ္ဝရမ္းသံုးစဲြခမ်ား ေပးေခ်ရာတြင္
လံုေလာက္စြာ ေပးေခ်နိုင္ရန္နွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔တြင္ရိွသည့္ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္/ေန့တြက္စရိတ္မ်ား ခြင့္ျပဳနိုင္ရန္ ေငြက်ပ္ (၄၉၄ ဒသမ ဝ၇၉) သန္း တိုးတက္ရရိွရန္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆဲြေတာင္းခံလ်က္ ရိွပါေႀကာင္း။

ငွားရမ္းခေခါင္းစဥ္မွ ရန္ပံုေငြရရိွမႈမွာ ေငြက်ပ္သန္း (၄ဝ)ျဖစ္ျပီး ရာခိုင္နႈန္းအားျဖင့္ (ဝ ဒသမ ၃၈) ရာခိုင္နႈန္း ရရိွထားပါေႀကာင္း၊

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခေခါင္းစဥ္မွရန္ပံုေငြရရိွမႈမွာ ေငြက်ပ္သန္း(၂ဝ ဒသမ ၉၉ဝ) ျဖစ္ျပီး ရာခိုင္နႈန္းအားျဖင့္ (ဝ ဒသမ၂ဝ) ရာခိုင္နႈန္းရရိွထားပါေႀကာင္း၊

ရဲတပ္ဖဲြ႔တစ္ခုလံုးအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူျဖန့္ျဖဴးရန္ ေငြက်ပ္(၁၂၇ ဒသမ ၅၄ဝ)သန္း သံုးစဲြရန္လ်ာထားျပီး ရံုးအေသးသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်န္ေငြက်ပ္(၄၅ ဒသမ ၂၅ဝ)သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရိွပါေႀကာင္း၊

ယာဥ္ဝယ္ယူျခင္း ေခါင္းစဥ္၏ ရန္ပံုေငြရရိွမႈမွာ ေငြက်ပ္သန္း(၆ဝ)ျဖစ္ျပီး ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ Fibre Speed Boat (၂)စီး ဝယ္ယူရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေႀကာင္း၊

လက္ရိွ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းသံုးစဲြရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၂ ဒသမ ၇၈၈) ဘီလီယံကို ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြအေနနွင့္ တင္ျပေတာင္းခံရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ကို ေဒသျပည္သူအေပၚ အမီွအခိုကင္းျပီး ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ရပ္တည္နိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ခရီးစရိတ္၊ ရံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနွင့္ စက္ပစၥည္းစသည္တုိ႔ကို ေငြစာရင္း ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြခဲြေဝရရိွမႈအေပၚ မူတည္ျပီး စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေႀကာင္းျဖင့္ ေျဖႀကားသည္။

1 comments :

  1. John said... :

    စိတ္ဓါတ္ေတြကို အရင္ျပင္လိုက္ပါဦး

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved