လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆု ရရွိသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

Tuesday, September 25, 2012

 ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ (၁၇) ဦးကို လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး နာယက ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဆရာေမာင္မိုးသူတို႔မွ စိစစ္ေနစဥ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၃၀) ရက္ေန႕ အထိ လူထုစိန္၀င္း ပညာ သင္ဆု အတြက္ ေလွ်ာက္ ထားသူ စုစုေပါင္း(၇၂) ဦး ရွိခဲ့ သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ား စုမွာ ပညာ ထူးခၽြန္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အျပင္ ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားရန္ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖတ္ရွဳျပီး ေသခ်ာစြာ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါသည္။ 


လူထုစိန္၀င္း ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေနစဥ္။

ထို႔ေနာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ (၇၂) ဦးအနက္ (၁၇)ဦးကို ဆုေပး အပ္ရန္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။

 လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ ဆု ေလွ်ာက္ထား မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္ခါတင္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္မွဳပံုစံ ဆုေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္ကို ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ အနည္းဆံုး (၆) ဦးက ဖတ္ရွဳကာ အဖြဲ႕၀င္ (၃)၏ မွတ္ခ်က္ သေဘာထားမ်ား ေရးသြင္းၿပီး ပဏာမ အေနျဖင့္ (၄၁) ဦးကို ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို႕ေနာက္ ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ (၄၁) ဦးကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းကာ (၁၇) ဦးကို စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ ေန႕တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ (၁၇)ဦးတြင္ 
၁။ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေန/ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ – (၃) ဦး
၂။ ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေန/ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ – (၅)ဦး 
၃။ ပညာေရး ေကာလိပ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ – (၁) ဦး 
၄။ ေဆး၀ါးသိပၸံ တက္ေန/ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ – (၂) ဦး 
၅။ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ တက္ေန/ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ – (၄) ဦး 
၆။ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ – (၁) ဦး 
၇။ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား – (၁) ဦး တုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ 


 ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ(၁၇)ဦးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရမည့္ ကာလမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁။ မေအးျမတ္သူ (ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၅)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ပါသည္) ၂။ ေမာင္ထက္ဦး (ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၅)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ပါသည္) 

၃။ မခိုင္ေဆြဦး (ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၅)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ပါသည္) 
၄။ မေဖြးေဖြးအိ (ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၅)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ပါသည္) 

၅။ ေမာင္ေက်ာ္မင္းစိုး (ပညာေရး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၃)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ မည္ ျဖစ္ပါ သည္) 
၆။ မေစာျမတ္မြန္ (ပညာေရးေကာလိပ္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ျပီး (၁)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၇။ မဇင္မာ၀င္း (ေဆး၀ါးသိပၸံတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၃)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 
၈။ မသဥၨာ၀င္း (ေဆး၀ါးသိပၸံတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၃)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၉။ မေမျမတ္ႏိုးႏိုင္ (သူနာျပဳတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၄) ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 
၁၀။ မေဟမာ၀င္း (နည္းပညာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ (၂)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၁၁။ မစုျမိဳင္ (နည္းပညာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၂)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 
၁၂။ ေမာင္ရဲေအာင္ (နည္းပညာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၂) ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၁၃။ မမိုင္ပ်ိဳကန္ ( နည္းပညာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၅)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) ၁၄။ ေမာင္မိုးႏိုင္ဦး (သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး (၂) ႏွစ္ႏွင့္ (၆)လ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၁၅။ မျပံဳးေရႊရည္ေမာင္ (ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၇)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) ၁၆။ ေမာင္ဂၽြန္ကိုကိုေဆြ (ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး (၇)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

၁၇။ မေအးျမတ္မင္း (ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ျပီး (၇)ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ရပါမည္) 

စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕တြင္ အျခား ပညာသင္ဆု ေပးေသာအဖြဲ႕မ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ လစဥ္ ဆုေၾကးေငြကို ေလ့လာကာ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ (၈) ဦးတို႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ လစဥ္ေပး အပ္မည့္ ဆုေၾကးေငြကို သင္ၾကားသည့္ ပညာရပ္ အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေက်ာင္းတက္ရသည့္ ကာလအတြင္းဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမွင့္မည့္ ပညာသင္ဆုေၾကးေငြ 

၁။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၇၀,၀၀၀) က်ပ္ 
၂။ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ (၇၀,၀၀၀) က်ပ္ 

၃။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (၅၀,၀၀၀) က်ပ္ 
၄။ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (၄၀,၀၀၀) က်ပ္ 

၅။ ေဆး၀ါးသိပၸံ (၄၀,၀၀၀) က်ပ္ 
၆။ ပညာေရးတကၠသိုလ္ (၄၀,၀၀၀) က်ပ္ 

၇။ ပညာေရးေကာလိပ္ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္ 

 ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ (၁၇)ဦးတြင္ 

၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ (၂) ဦး 
၂။ ကရင္ျပည္နယ္မွ (၁) ဦး 

၃။ မေကြးတိုင္းမွ (၄) ဦး 
၄။ မြန္ျပည္နယ္မွ (၁) ဦး 

၅။ ေနျပည္ေတာ္မွ (၁) ဦး 
၆။ ပဲခူးတုိင္းမွ (၁) ဦး 

၇။ ရန္ကုန္တုိင္းမွ (၂) ဦး 
၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ (၅) ဦးတို႕ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူမ်ားကို တစ္ဦး ခ်င္းစီ အလိုက္ အေၾကာင္း ၾကားမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 - လူထုစိန္၀င္း ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved