ဦးေရႊထူး ျပန္လြတ္ပါျပီ

Tuesday, September 18, 2012

-ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံရျပီး မေန႔ကမွ ေထာင္က ျပန္လြတ္လာတ့ဲ ဦးေရႊထူး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ။

ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မဟာ(၁၃) တပ္မင္းႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘျဖဴ (ျငိမ္း) ႏို္င္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ ႏွင့္ ေဒၚျမေသြး
တို႕မွ (၂၀)ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
ေမြးခ်င္းငါးေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇာ (ျမန္မာစာ) ဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးခဲ့သည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ အသက္(၂၀)အရြယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀ျဖင့္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

(၁၉၆၆)ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ေဆြရီ ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္တြင္ အ.ထ.က (၁) မႏၱေလးျမိဳ႕ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀မွ အျငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

(၁၉၈၈)ျပည္လံုးကၽြတ္အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။(၁၉၉၃) တြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး၁၆
က စြဲခ်က္တင္ရာ အထူးတရားရံုးက ပုဒ္မ(၅)(ည)(၁၇/၁)အရ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ျပီး တစ္ေပါင္းတည္းအျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ (၃) ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္။

(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ေမလထဲတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး(၁)က ဖမ္းဆီးျပီး ၁၂၄(က)အရ အႏွစ္ (၂၀) ေဖာက္ခြဲ(၅)အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၅)ႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ)အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ အိုးဘိုးအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၱေလး)၊ (၃၀) ရက္ေမလ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ေလးလံုး
အက်ဥ္းေထာင္(ေတာင္ႀကီး)ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေမလ (၂၉) ရက္တြင္ ဦးေရႊထူး (ခ) ဦးေအာင္ေဇယ်အပါအ၀င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကဲ့သို႕ ဖန္တီးရန္ ႏႈိးေဆာ္ရန္ၾကံရြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (၁) က ဖမ္းဆီးျပီး ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ားအနက္

၁။ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) အရ ခုႏွစ္ဦးအား အႏွစ္(၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းတါင္ ၆ ဦးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္
လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးတစ္ေယာက္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေပ။

၂။ ပုဒ္မ ေဖာက္ခဲြ (၅)အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္အျခားတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ က်န္တစ္ဦးမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဦးေရႊထူးသာ က်န္ရစ္ျပန္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

၃။ ၁၉(စ)အရ ဦးေရႊထူးတစ္ဦးတည္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းေလေသနတ္ နံပါတ္ (၁)မွာ ဦးေရႊထူးေက်ာင္းသားဘ၀
( ေျခာက္တန္း ၊ ၁၉၅၉) တြင္ ဘခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးဘျဖဴ (ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္မဟာမွဴး ၁၃ ဦးအနက္မွ တပ္မဟာ ၁၃၏ တပ္မင္းႀကီး) က သားျဖစ္သူ၏ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈအတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္က ဤေလေသနတ္ နံပါတ္ (၁) (air Diana) အမ်ိဳးအစားမွာ ဥပေဒအရ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ဖမ္းဆီးစဥ္ကာလကလဲ ၄င္းေလေသနတ္မွာ အသံုးျပဳ၍ လံုး၀မရဘဲ က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္၏ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းအျဖစ္ ဦးေရႊထူးက သိမ္းဆည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ ဦးေရႊထူုးႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တို႕အား ေထာင္ ၅ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ကိုေမာင္ေမာင္ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးကုိ လႊတ္ေပးျခင္း မရိွေပ။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ (၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၅ (ည) အရ (၁၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးအနက္ ၂၅ ဦးမွာ လံုး၀လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူး တစ္ဦးထဲသာ က်န္ရစ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊထူးအား စြဲဆိုထားေသာ ေဖာက္ခြဲ (၅)၊ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ) တို႕ သည္လည္း အမွန္အားျဖင့္ ျပစ္မႈမေျမာက္ဘဲ သံသယျဖင့္စြပ္စြဲကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဦးေရႊထူး ျပန္လြတ္လာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္နုိင္ငံသုိ႔ မသြားမီ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကုိ ယမန္ေန႔က လႊတ္ေပးရာတြင္ ဦးေရႊထူး လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။


-

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    နုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ကုိ အေထာက္အထားမဲ႔ အျငိဳးအေတးျဖင့္ နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ၾကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ႔တာ သူ႔အတြက္သာမက တုိင္းျပည္အတြက္ပါ ထိခုိက္နစ္နာလြန္းလွပါတယ္။
    စစ္အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးရဲ႕ဆုိးက်ိဳးေတြကို ဘယ္ခါမွ မေမ႔သင့္ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved