အုိဘားမား ခရီးစဥ္အႀကိဳ ျမန္မာအစုိးရ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

Sunday, November 18, 2012


ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီ သတင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂/၂၀၀၂ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ 

ဒါဟာ အေမရိကန္ သမၼတ မစၥတာ ဘားရက္အုိဘားမားရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ အႀကိဳ ျမန္မာအစုိးရဘက္က အခုလို အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၊ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာေတြကို အခုလုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးစာမ်က္ႏွာတြင္ လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၂) 
၁၃၇၄ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၅ ရက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ - 

၁။လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (International Committee of the Red Cross- ICRC)ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း သန္႔ရွင္းေသာ မိလႅာစနစ္မ်ား၊ ေရႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးတို႔ကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ႔ရာ ယခုဆက္လက္၍ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသား မ်ား၏ လူမႈဖူ လုံေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ ေနေရးထိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ကူညီခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးခြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ “ႏိုင္ငံေရးအရ နာမည္ပ်က္စာရင္း” ဟုေခၚဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားစာရင္းကို လည္း ပယ္ဖ်က္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္လည္း သမၼတ႐ံုးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံတစ္ဦးကို ခန္႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အျခားသက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမကုန္မီ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာစံမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္အညီ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပစ္မႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ တာဝန္ယူ သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လာခဲ႔ရာ ယခုအခါ အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁ဝ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ဆက္လက္ ၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္ေစ ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကို ေရရွည္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္အတိုင္း ရခိုင္ေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ား တစ္ေက်ာ့ 
ျပန္ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရခိုင္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံ႔မ်ား ရရွိေရးကို လည္း ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုၾကားရွိ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္း သြားမည္ျဖစ္ျပီး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏို္င္ေရးအစ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအဆုံး လိုအပ္ေသာ ႏို္င္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ကို လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အျခားႏိုင္ငံ တကာလူသားခ်င္းစာနာေသာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အကူအညီမ်ား ကူညီေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ အဏုျမဴမျပန္႔ပြားေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ International Atomic Energy Agency ၏ေနာက္တိုးလိုက္နာရန္အခ်က္အလက္မ်ား (Additional Protocol) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခု Small Quantities Protocol ၏ ထပ္မံျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ IAEA စတင္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၁၉၅၇ခုႏွစ္တည္းက အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဏုျမဴလက္နက္မျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (Non-Proliferation Treaty, NPT) ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ NPT ၏ ေနာက္တိုး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည့္ Small Quantities Protocol ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ အဏုျမဴလက္နက္ ကင္းစင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty) မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တြင္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈတားဆီးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) တို႔ကိုလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကုလ သမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ Open Government Partnership (OGP) အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ OGP အစီအစဥ္မွာ အစိုးရမ်ား၏ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ နည္းပညာက႑ ကို ျမႇင့္တင္ ေပး
ျခင္း တို႔ျဖင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာ၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏုိင္ငံစုံ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၆။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ “လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေမရိကန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း အစီအစဥ္” တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ ILO ႏွင့္လည္းပူးေပါင္း၍ အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ “ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသစ္”ႏွင္႔အညီ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved